Odobravanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

 
Što treba poduzeti nositelj odobrenja u slučaju izmjena uvjeta pod kojima je izdano odobrenje za djelatnost i u kojem roku?

U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dano odobrenje ili rješenje o registraciji iz stavka 1. ovoga članka, nositelj odobrenja obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Ravnateljstvo civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome (čl. 9. st. 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigunosti (NN 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18).

Po zaprimljenoj obavijesti utvrdit će se činjenično stanje i donijeti odluka o daljnjem postupanju nositelja rješenja o registraciji odnosno nositelja odobrenja za djelatnost i o tome pisanim putem obavijestiti nositelja rješenja i /ili nositelja odobrenja u roku od 15 dana (čl. 25. st. 2 Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja, NN 54/18).

Koje su obveze fizičke i pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu ili u nekoj od država članica Europske unije, a koje djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja namjeravaju obavljati u Republici Hrvatskoj?
Sukladno članku 2. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenje (NN 54/18) fizičke i pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu, a koje djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja namjeravaju obavljati u Republici Hrvatskoj moraju ispuniti sve uvjete propisane Pravilnikom o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenje (NN 54/18). To uključuje i sve ostale podzakonske propise Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti  (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) kojima su propisani sadržaj ili uvjeti pojedinih stručnih dokumenata.
Nadalje, sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) postupak se vodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
 
Kada se osoba koja je pokrenula postupak nalazi u inozemstvu, a nema u Republici Hrvatskoj osobu ovlaštenu za zastupanje, obvezna je odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Ako tako ne postupi, zahtjev će se odbaciti rješenjem (propisano člankom 37. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09).
 
Sukladno članku 37. stavku 1. stranka treba ovlastiti određenu osobu za primitak pismena (opunomoćenik za primanje pismena), o tome je dužna obavijestiti javnopravno tijelo (u ovom slučaju Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a).
 
Uz ispunjene gornjih preduvjeta, postupak ishođenja bilo kojeg odobrenja za djelatnost, rješenja o registraciji i ili uvozne/ izvozne dozvole u zemlje izvan Europske unije je isti kao za podnositelje zahtjeva kojima je sjedište u Republici Hrvatskoj.
Koje su obveze pravnog slijednika nositelja odobrenja?

Pravni sljednik nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili korisnika mora u roku od 15 dana od dana upisa u registar trgovačkog suda ili drugog odgovarajućeg registra o tome u pisanim putem obavijestiti Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost, Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova i priložiti dokaze o tome (čl. 9. st. 11. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigunosti (NN 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18)

Pod kojim uvjetima se može ukinuti odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja iz članka 9. stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti?

Ministarstvo unutarnjih poslova može ukinuti odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja iz članka 9. stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigunosti ako utvrdi da nositelj odobrenja ili korisnik ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju toga Zakona (čl. 19. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigunosti (NN 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18)).

Da li su odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja izdana prije 13.6.2018. važeća i ako da, do kada vrijede?

Odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja koja su izdana prije dana stupanja na snagu Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja, NN 54/18) vrijede do isteka roka važenja koji je na njima naveden (čl. 35. st. 1. Pravilnika).

Da li vrijede odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja izdana prije dana stupanja na snagu Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja, NN 54/18 i na kojima nije naveden rok važenja i gdje je to propisano?

Odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja koja su izdana prije dana stupanja na snagu Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja, NN 54/18), a na kojima nije naveden rok važenja, vrijede do isteka 5 godina od dana izdavanja istog (čl. 35. st. 2.).

Koliko vrijede odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja izdana prije dana stupanja na snagu Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18) i gdje je to propisano?

Odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja koja su izdana prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do isteka roka važenja koji je na njima naveden.

Mora li osoba koja servisira električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje imati certifikat/potvrdu proizvođača tih uređaja da je osposobljen za servisiranje takvog uređaja i ako da koji propis to regulira?

Osoba (serviser) koja servisira neki električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje mora posjedovati dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje električnim uređajem koji proizvodi ionizirajuće zračenje (to je certifikat koji izdaje proizvođač tog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje). Navedeno je propisano čl. 18. st.1. točkom 2b. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).