Zdravstvena sposobnost izloženih osoba

Zdravstvena sposobnost za rad u području izloženosti mora se provjeravati za učenike, studente i specijalizante prije početka obrazovanja za rad u području izloženosti te za pripravnike i izložene radnike prije početka rada u području izloženosti u okviru prethodnog zdravstvenog pregleda (čl. 29. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15,130/17 i 118/18).

Zdravstvena sposobnost izloženih osoba određuje se:

-  prethodnim zdravstvenim pregledom
-  redovnim zdravstvenim pregledom
-  nadzornim zdravstvenim pregledom
-  izvanrednim zdravstvenim pregledom
-  izlaznim zdravstvenim pregledom.

Prethodni zdravstveni pregled obvezan je za sve izložene osobe bez obzira na kategoriju izloženosti. Obavlja se prije početka obrazovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ili prije početka rada u području izloženosti.

Redovni zdravstveni pregled obvezan je za izložene radnike kategorije A odnosno studente ili pripravnike u dobi od 18 godina ili starije koji bi tijekom obrazovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja mogli biti ozračeni kao izloženi radnici kategorije A. Redovni zdravstveni pregled obavlja se svakih 12 mjeseci.

Nadzorni zdravstveni pregled obavlja se u roku kraćem od redovnog zdravstvenog pregleda kada specijalist medicine rada/rada i sporta odredi potrebu takvoga pregleda.

Izvanredni zdravstveni pregled obavlja se kod osoba koje su primile dozu veću od doze propisane Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i/ili na osnovi prijedloga doktora medicine specijalista medicine rada/rada i sporta ili izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili na zahtjev poslodavca ili radnika.

Izlazni zdravstveni pregled obvezan je za izloženu osobu bez obzira na kategoriju izloženosti, a obavlja se nakon prestanka rada u području izloženosti.


Tko provodi provjeru zdravstvene sposobnosti?

Provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika, odnosno osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja obavljaju zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koje temeljem čl. 4. st. 1.  Pravilnika o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (NN 66/18) ovlašćuje ministar nadležan za zdravlje.

Popis ovlaštenih medicina rada je ovdje.

Tko snosi troškove provjere zdravstvene sposobnosti?

Troškove provjere zdravstvenih pregleda izloženih radnika snosi nositelj odobrenja.

Troškove provjere zdravstvenih pregleda osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja tijekom obrazovanja snosi ustanova u okviru čijih se nastavnih planova polaznici obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.