Dozimetrijski nadzor

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN 38/18) nastupile su značajne promjene u načinu provedbe osobne dozimetrije izloženih radnika u odnosu na propise koji su bili na snazi do 3. svibnja 2018. godine. U nastavku su kratke obavijesti o glavnim promjenama te upute o načinu prijave i odjave izloženih radnika na dozimetrijski nadzor.

Kategorizacija izloženih radnika je novina koja je uvedena u sustav praćenja i nadzora izloženih radnika. Nositelji odobrenja i vanjski izvođači moraju provesti kategorizaciju svojih izloženih radnika u roku 18 mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN br. 38/18). Izloženi radnici mogu biti kategorizirani kao izloženi radnici kategorije A ili kategorije B. Kategorizacija izloženih radnika se mora osigurati prije početka rada u području izloženosti, a potrebno ju je provesti u suradnji sa stručnjakom za zaštitu od ionizirajućeg zračenja potvrđenog za područje osobni dozimetrijski nadzor. Nositelj odobrenja i vanjski izvođač obvezni su najmanje jednom godišnje preispitivati kategorizaciju izloženih radnika, a osobito pri svakoj izmjeni radnih uvjeta ili opisa posla koji mogu utjecati na rizik od ozračenja izloženih radnika te na temelju preporuke iz zdravstvenog nadzora izloženog radnika sukladno posebnom propisu.

Nositelj odobrenja mora osigurati sustavno praćenje ozračenja svojih i/ili vanjskih izloženih radnika kategorije A, sukladno analizi rizika propisanoj posebnim propisom, na temelju pojedinačnog mjerenja osobnog ozračenja koje provodi dozimetrijski servis. To znači da izloženi radnici kategorije A moraju koristiti jedan ili više osobnih dozimetara sukladno savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja potvrđenog za područje osobni dozimetrijski nadzor. Nositelj odobrenja mora osigurati praćenje ozračenja svojih ili vanjskih izloženih radnika kategorije B na način koji će nedvosmisleno dokazati da su ispravno kategorizirani. Procjena ozračenja izloženih radnika kategorije B mora se napraviti jednom godišnje na osnovu ili mjesečnih mjerenja osobnim dozimetrima ili na temelju rezultata radiološkog nadzora mjesta rada ili na drugi prikladan način sukladno savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja potvrđenog za područje osobni dozimetrijski nadzor.

Mjerno razdoblje za mjerenje izloženosti vanjskom ozračenju izloženih radnika uporabom osobnih dozimetara i dalje iznosi jedan kalendarski mjesec na način. Pojedinačno mjerenje osobnim dozimetrima (stupanj izloženosti vanjskom zračenju) provodi se mjesečno, u dvanaest (12) mjernih razdoblja (tip dozimetra i položaj nošenja sukladno savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja potvrđenog za područje osobni dozimetrijski nadzor). Procjena unutarnjeg ozračenja od unesenih radionuklida u tijelo izloženih radnika provodi se jednom godišnje.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja koju je sukladno Zakonu imenovao nositelj odobrenja mora najkasnije petnaest dana (15 dana) poslije isteka prethodnog mjernog razdoblja dostaviti osobne dozimetre dozimetrijskom servisu. Dozimetrijski servis obvezan je najkasnije 30 dana po završetku mjernog razdoblja dostaviti nositelju odobrenja izvješće o procjeni osobnog ozračenja za njegove izložene radnike ili vanjske izložene radnike.

Ako se dozimetar ne vrati u dozimetrijski servis u roku od 15 dana od završetka mjernog perioda, ošteti ili se izgubi, nositelj odobrenja dužan je u suradnji sa stručnjakom za zaštitu od ionizirajućeg zračenja potvrđenog za područje osobni dozimetrijski nadzor, provesti procjenu ozračenja izloženog radnika i dostaviti ju u Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost sukladno propisanim procedurama.

Ako izloženi radnik ili vanjski izloženi radnik kod istog poslodavca radi na više mjesta rada u području izloženosti pri čemu koristi osobne dozimetre za pojedinačno mjerenje prikladnih operativnih doznih veličina za osobni nadzor, na svim mjestima rada koja su u području izloženosti obvezan je nositi iste osobne dozimetre, sukladno savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

Ako izloženi radnik radi kod dva ili više nositelja odobrenja, svaki od njih mora mu osigurati praćenje ozračenja sukladno načinu izlaganja i klasifikaciji izloženog radnika unutar vlastite djelatnosti.

Prijave izloženih radnika na osobni dozimetrijski nadzor potrebno dostavljati direktno u dozimetrijski servis (ne više u DZRNS) sukladno uputama dozimetrijskog servisa. Promjene osobnih podataka izloženog radnika (npr. kod promjene prezimena) potrebno dostavljati također direktno u dozimetrijski servis.

Odjave izloženih radnika s dozimetrijskog nadzora potrebno dostavljati direktno u dozimetrijski servis (ne više u DZRNS) sukladno uputama dozimetrijskog servisa.

Upute o načinu prijave na dozimetrijski nadzor kao i upute o načinu odjave s dozimetrijskog nadzora nalaze se na mrežnim stranicama ovlaštenih stručnih tehničkih servisa s kojima ste sklopili ugovor o dozimetrijskom nadzoru ili ga namjeravate sklopiti. Linkovi na mrežne stranice ovlaštenih dozimetrijskih servisa su kako slijedi: