Izvori ionizirajućeg zračenja

Izvor ionizirajućeg zračenja jest svaki uređaj, instalacija ili tvar koja proizvodi ili odašilje ionizirajuće zračenje, a koja nije isključena od primjene Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, NN 39/15, NN 130/17, 118/2018), uključujući i nuklearni materijal.

Izvori ionizirajućeg zračenja se dijele na:

  • radioaktivne izvore (zatvoreni i otvoreni radioaktivni izvor) i
  • električne uređaje koji proizvode ionizirajuće zračenje (npr. rendgenski uređaj i akcelerator).

Radioaktivni izvori i/ili skup radioaktivnih izvora se kategoriziraju. Kategorizacija jest brojčana vrijednost koja se određuje sukladno Prilogu II. Pravilnika o nuklearnom osiguranju (NN 38/18).