Promet radioaktivnim izvorima unutar EU

Na promet radioaktivnih tvari između država članica Europske unije primjenjuje se Uredba Vijeća (Euratom) br. 1493/93 od 8. lipnja 1993. o pošiljkama radioaktivnih tvari između država članica Europske unije. Uredba Vijeća (Euratom) br. 1493/93 je ovdje.

Prema Uredbi Vijeća (Euratom) br. 1493/93, dokument koji se koristi za promet pošiljki radioaktivnih tvari  između država članica EU je "ANNEX I., SHIPMENT OF SEALED SOURCES BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITY" (Prilog I „POŠILJKA ZATVORENIH IZVORA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ZAJEDNICE“).

Kome dostaviti Annex I (Prilog I) na ovjeru?
Annex I dostaviti na ovjeru Sektoru za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Koliko primjeraka Annex I treba dostaviti?
Potrebno dostaviti 2 primjerka (1 primjerak se ovjerava, a drugi ostaje u pismohrani).

Da li se ovjerava kopija Annex I?
Kopija se ne ovjerava te je potrebno dostaviti original potpisani/ovjereni  Annex I.

Tko podnosi Annex I na ovjeru?
Annex I na ovjeru dostavlja pravna ili fizička osoba koja planira koristiti taj izvor.

Rok važenja ovjerenog Annex I?
Ovjereni Annex I vrijedi do maksimalno 3 godine, osim u slučajevima kada su rokovi važenja odobrenja/ili rješenja o registraciji za obavljanje djelatnosti kraći od 3 godine. Rok važenja ovjerenog Annex I  navodi se u točki 6. Annex-a I.


ANNEX I  UREDBE VIJEĆA (Euratom) br. 1493/93 je dostupan ovdje.