Kontrola kvalitete


PROGRAM OSIGURANJA KVALITETE
 
Nositelj odobrenja obvezan je uspostaviti program osiguranja kvalitete i osigurati njegovo provođenje.
Obvezan sadržaj programa osiguranja kvalitete propisan je u Prilogu 15. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18) .

S programom osiguranja kvalitete moraju biti upoznati: svi radnici koji rukuju električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje, sustavima za razvijanje filmova te digitalnim prijemnicima slike i uređaja za očitanje slike, radioaktivnim izvorima te uređajima u koji je radioaktivni izvor ugrađen, uređajima koji se koriste za dijagnostičke postupke u nuklearnoj medicini koji uključuju uporabu otvorenih radioaktivnih izvora i uređajima koji se koriste za mjerenja aktivnosti, doze zračenja i drugih veličina bitnih za dobivanje dijagnostičke informacije ili postizanje terapijskog učinka.
 
PROVJERA KVALITETE
Nositelj odobrenja koji provodi medicinsko ozračenje i nemedicinsko ozračenje uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme koja se koristi u svrhu provedbe medicinskog ozračenja obvezan je provoditi provjeru kvalitete električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, sustava za razvijanje filmova te prijemnika slike i uređaja za očitanje slike, uređaja u koje su ugrađeni radioaktivni izvori, uređaja koji se koriste za dijagnostičke postupke u nuklearnoj medicini koji uključuju uporabu otvorenih radioaktivnih izvora i uređaja koji se koriste za mjerenja aktivnosti, doze zračenja i drugih veličina bitnih za dobivanje dijagnostičke informacije ili postizanje terapijskog ishoda.
 
Parametri koji se ispituju u okviru provjere kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme, granice dopuštenih odstupanja te rokovi ispitivanja određenih parametara propisani su Pravilnikom o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18) (u Prilozi 3. do 12. ).
 
Ukoliko se provjerom kvalitete utvrdi ne udovoljavanje propisanim zahtjevima kvalitete, nositelj odobrenja i korisnik obvezan je poduzeti radnje potrebne za otklanjanje uočenih nedostataka. Do uklanjanja nedostataka, uređaj se ne smije nastaviti koristiti.

Upute za izradu priručnika za provjeru kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja koji se koriste za provedbu dijagnostičkih pregleda te intervencijskih i terapijskih postupaka u medicini su:
 
DIJAGNOSTIČKI PREGLEDI I INTERVENCIJSKI POSTUPCI U MEDICINI:   Ove upute izrađene su u sklopu EU projekta IPA 2008 Zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja.
 
AKCELERATORI I RENDGENSKI UREĐAJI KOJI SE KORISTE ZA TERAPIJU U MEDICINI  
UREĐAJI KOJI SE KORISTE U NUKLEARNOJ MEDICINI