Dokumenti
 
ZAKONI I UREDBE


ZAKONI

 
 • ​Zakon o sustavu domovinske sigurnosti (NN 108/17)
 • Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 31/2020/21 i 114/22)

 • Zakon o kritičnim infrastrukturama (NN 56/13, 114/22)

 • Zakon o protuminskom djelovanju (NN 110/15118/1898/19114/2259/23)

 • Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/1339/15130/17118/1821/22114/22), (PDF)

 • Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (NN 143/98114/22), (PDF)

 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)

 • Zakon o privatnoj zaštiti (NN 16/20, 114/22)

 • Zakon o privatnim detektivima (NN  24/09, 114/22)

 • Zakon o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/1546/21 i 114/22)

 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

 • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14118/14154/1494/1896/18)

 • Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17141/20, 114/22)

 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN  108/9556/10)

 • Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06 i 110/15)

 • Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)

 • Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (NN 77/14)

 • Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22)

 • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14)

 • Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva (NN 56/15)

 • Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (NN 33/02, 173/03, 146/08 i 17/19)

 

UREDBE

 •  Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova (NN 129/11)
 • Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (NN 24/1870/20114/21)

 • Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (NN 27/17)

 • Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (NN 33/17) (prilog: Zahtjev za naknadu plaće, Potvrda o mobilizaciji i Zahtjev za isplatu naknade po danu mobilizacije i troškova prijevoza (.doc)

 • Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 61/16)

 • Uredba o načinu prelaska granice prilikom primanja ili upućivanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju (NN 52/06)

 • Uredba o visini naknade osobama angažiranim u zaštiti i spašavanju izvan granica Republike Hrvatske (NN 90/06)

 • Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN 85/06)

 • Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (NN 79/13)

 

MEĐUNARODNI UGOVORI

 
 • ​Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u »MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU«, (NN, Međunarodni ugovori 07/09, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 9/09)
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u »FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU«, (NN, Međunarodni ugovori 03/08, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 5/08)

 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o institucionalnom okviru Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu (2013) (NN, Međunarodni ugovori 06/14)

 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području sprječavanja  katastrofa i njihovih posljedica, (NN, Međunarodni ugovori 8/17)

 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, (NN, Međunarodni ugovori 06/98, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 8/98)

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa (NN, Međunarodni ugovori 13/98, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 3/99)

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa (NN, Međunarodni ugovori 02/02, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 13/11)

 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji i uzajamnoj pomoći u katastrofama (NN, Međunarodni ugovori 02/04, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 5/04)

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o uzajamnom pružanju pomoći u slučajevima katastrofa i teških nesreća (NN, Međunarodni ugovori 07/06, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 7/06)

 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja od prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica (NN, 05/06, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 7/06)

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o suradnji na području zaštite i spašavanja (NN, Međunarodni ugovori 07/08, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 10/08)

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa (NN, Međunarodni ugovori 07/08, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 10/08)

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa (NN, Međunarodni ugovori 5/11, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 7/11)

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća (NN, Međunarodni ugovori 07/12 OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 8/12)

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade RH i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području sprječavanja prirodnih i civilizacijskih katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica (NN Međunarodni ugovori 5/11, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 8/11)

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa (NN, Međunarodni ugovori 3/15, OBJAVA NN, Međunarodni ugovori 4/15

 

RAZMINIRANJE

 • ​Zakon o potvrđivanju Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (NN, Međunarodni ugovori 7/98)
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o kazetnom streljivu (NN, Međunarodni ugovori 5/09)

 • Konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj (NN, Međunarodni ugovori 13/01)

  • Zakon o potvrđivanju Izmijenjenog Protokola II. uz Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj (NN, Međunarodni ugovori 4/02)

  • Zakon o potvrđivanju Dopunskog Protokola IV. uz Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj (NN, Međunarodni ugovori 4/02)

 

POTRAGA I SPAŠAVANJE ZRAKOPLOVA

 • ​Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (ICAO Doc 7300) (NN 1/96
 • Dodatak 11. Konvencije „Usluge zračnog prometa“ (ICAO Annex 11

 • Dodatak 12. Konvencije „Potraga i spašavanje“ (ICAO Annex 12

 

RADIOLOŠKI I NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ

 • ​Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći (NN, Međunarodni ugovori 1/06)
 • Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti (NN, Međunarodni ugovori 1/06)

 • Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (NN, Međunarodni ugovori 9/98, ISPRAVAK 3/00)

 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (NN, Međunarodni ugovori 11/99)
   

RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST 

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti (NN, Međunarodni ugovori 13/95)

 • Zakon o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (NN, Međunarodni ugovori 3/99)

 • Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (NN, Međunarodni ugovori 5/01)

  • Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (NN, Međunarodni ugovori 5/06)

 • Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu (NN, Međunarodni ugovori 12/93, 1/06)

 • Zajednički protokol o primjeni Bečke konvencije i Pariške konvencije - Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Zajedničkog protokola (NN, Međunarodni ugovori 12/93)

 

EKSPLOZIVNE TVARI, PROIZVODNJA I PROMET ORUŽJA 

 • Zakon o potvrđivanju protokola protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (NN, Međunarodni ugovori 11/04)
PRAVILNICI

 

 • Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba NN 95/23

 • ​Pravilnik o postupku ranog upozoravanja stanovništva, NN 91/23

 • ​Pravilnik o vrstama nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite i postupku njihove dodjele, NN 35/22

 • Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, NN br. 38/1621/22

 • Pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke inspektora civilne zaštite, NN 48/21

 • ​Pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke službenika Ministarstva unutarnjih poslova s posebnim ovlastima i odgovornostima, NN 48/21

 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca službene iskaznice i obliku i sadržaju značke inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost, NN 48/21

 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Ministarstva za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja, NN br. 48/21

 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, NN 48/21

 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke službene osobe za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, NN 48/21

 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke inspektora zaštite od požara, NN 48/21  

 • Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja NN 66/21

 • Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite, NN br. 126/19, 17/20

 • Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, NN br. 53/17

 • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva, NN br. 69/16

 • ​Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. 99/16

 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva, NN br. 69/16

 • Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi, NN br. 37/16

 • ​Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 49/16

 • Pravilnik o zemljopisno obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. 57/16

 • Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite, NN br. 57/16

 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, NN br. 134/23

 • Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, NN br. 65/16

 • Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 69/16

 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite, NN br. 69/16

 • Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 99/16

 • Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika, NN br. 98/1667/17

 • Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 75/16  (uputa i prilozi u tablici)

  Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite UPUTA I PRILOZI
  Uputa za popunjavanje evidencijskih tablica sukladno odredbama Pravilnika o ođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN br. 75/16) UPUTA
  Evidencija stožera civilne zaštite E-SCZ Prilog 1
  Evidencija operativnih snaga vatrogastva E-VAT Prilog 2
  Evidencija operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa E-HCK Prilog 3
  Evidencija operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja E-HGSS Prilog 4
  Evidencija udruga (EU) Prilog 5
  Evidencija postrojbi i povjerenika civilne zaštite E-PPCZ Prilog 6
  Evidencija koordinatora na lokaciji E-KNL Prilog 7
  Evidencija pravnih osoba u sustavu civilne zaštite E-PO Prilog 8
 
 • Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura, NN br. 47/1693/17

 • Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje, NN br. 111/07

 • Pravilnik o načinu suradnje ovlaštenih osoba obalne straže i Državne uprave za zaštitu i spašavanje te način razmjene informacija potrebnih za njihovo učinkovito i usklađeno djelovanje, NN br. 40/09 

 • Pravilnik o sudjelovanju pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja u aktivnostima snaga za žurnu pomoć u katastrofama u inozemstvu, NN br. 73/06

 • Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. 114/06141/09

 • Pravilnik o tajnosti podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. 75/08

 

RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST
 

RADIOLOŠKA SIGURNOST

 • Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/186/22)

 • Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/186/22)

 • Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja (NN 42/188/22)

 • Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti (NN 40/18104/21)

 • Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN 38/188/22)

 • Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (NN 36/18)

 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (NN 66/1836/22)

 • Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima (NN 42/18)

 • Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore (NN 114/07)

 

NUKLEARNA SIGURNOST

 • Pravilnik o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje (NN 38/1798/21)

 • Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja (NN 36/1679/16108/21)

 • Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti (NN 29/17100/21)

 • Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja (NN 94/1796/21)

 • Pravilnik o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja (NN 94/17103/21)

 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja (NN 47/17)

 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja (NN 29/17)

 • Pravilnik o izvješću o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja (NN 29/17)

 • Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti (NN 29/17, 88/21)

 • Pravilnik o uspostavi programa osiguranja kvalitete u upravljanju nuklearnim postrojenjima (NN 29/17)

 • Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima (NN 42/18)

 

NUKLEARNO OSIGURANJE

 • Pravilnik o nuklearnom osiguranju (NN 38/18)

 

RADIOAKTIVNI OTPAD

 • Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora (NN 88/22)

 • Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva (NN 11/13)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala (NN 42/1319/17)

 

RADIOLOŠKI I NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ

 
 • Pravilnik o opsegu i sadržaju Plana i programa mjera u slučaju izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (NN 43/22)

 

OKOLIŠ

 • Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 40/186/22)

 • Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije (NN 38/18, NN 147/21)

 

RAZMINIRANJE

 
 • Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja (NN 45/1627/17)

 • Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja i kontrole kvalitete vojnih lokacija i/ili građevina (NN 2/21)

 • Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete (NN 49/18 i 61/19)

 • Pravilnik o osposobljavanju pirotehničara, voditelja radilišta, polaganju stručnog ispita i obavljanju kontrole kvalitete za potrebe obrane (NN 2/21)

 • Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti  pirotehničara (NN 26/96)

 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Ministarstva za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja (NN 48/21)

 • Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika (NN 57/16)

 • Rješenje o visini troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja (NN 68/16, 155/22)

 • Pravilnik o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju (NN 73/18)

 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja ( NN 53/0739/11 57/13)

 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja (NN 53/07)

 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku provjere uvježbanosti vodiča i pasa za detekciju minsko-eksplozivnih sredstava na poslovima humanitarnog razminiranja (NN 53/07)

 

EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

 
 • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN br. 33/16

 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 39/06, 106/07
   

EKSPLOZIVNE TVARI, PROIZVODNJA I PROMET ORUŽJA

 
 • Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava (NN 42/18)

 • Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake (NN 54/1870/21)

 • Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava (NN 54/1827/21)

 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke osobe ovlaštene za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja (NN 48/21)

 • Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za prijavu oružja za ispaljivanje slijepog streljiva ili izvođenje glasnog pucanja (NN 81/21)

 • Pravilnik o civilnim strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja te prostorima za ispitivanje oružja i streljiva (NN 86/21)

 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o oružju i napravama pravnih osoba, obrtnika i udruga (NN 86/21)

 • Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca o prodaji ili pokušaju transakcije streljiva, sastavnih dijelova streljiva  i oružja koja se opravdano smatra sumnjivom (NN 96/21)

 • Pravilnik o sadržaju plana miniranja i izvješća o miniranju (NN 103/21)

 • Pravilnik o dokumentu za transfer eksplozivnih tvari unutar Europske unije (NN 121/21)

 • Pravilnik o sadržaju općeg ili drugog akta iz područja eksplozivnih tvari, proizvodnje i prometa oružja te vođenja civilnih strelišta (NN 136/21)

 • Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 139/21)

 • Pravilnik o izgledu dozvole i visini naknade za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje (NN 139/21)

 • Pravilnik o izvođenju javnog vatrometa (NN 74/22)

 • Pravilnik o izvođenju glasnog pucanja (NN 74/22)

 • Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju ispunjavati prostori u kojima će se obavljati djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja (NN 89/22)

 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN  146/05119/0755/13)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN  26/0941/0966/10)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari (NN  55/09)

 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima (NN  110/09157/09, 47/15)

 • Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu  podjelu (NN  34/10124/13150/13)

 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN  134/0897/10)

 

PRIVATNA ZAŠTITA

 
 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (NN  120/2122/22,)

 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (NN  19/21)

 • Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN  103/0421/0786/08 i 42/13)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara (NN 161/04 i 87/08)

 • Pravilnik o načinu polaganja ispita za stručnu osobu pravne osobe ili obrtnika za osiguranje i unutarnji nadzor provedbe sigurnosti (NN 103/21)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN  45/0521/0732/0968/09)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN  198/03)

 • Pravilnik o tehničkim uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (NN 35/22)

 • Pravilnik o sadržaju i izgledu iskaznice za čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU (NN  103/21)

 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite (NN  48/21)

 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama (NN  36/12)

 

PRIVATNI DETEKTIVI

 
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnih detektiva (NN 37/10)

 • Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža, te polaganja stručnog ispita za privatne detektive (NN  37/10 i 104/13)

 • Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost (NN  37/10, NN 32/23)

 • Pravilnik o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka (NN  121/11).

 

ZAŠTITA NOVČARSKIH INSTITUCIJA

 
 • Pravilnik o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija (NN  102/16)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite (NN 37/17)

 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN 38/10130/1069/1115/12151/14 i 36/20)

 

ZAŠTITA OD POŽARA

 
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)

 • Pravilnik o planu zaštite od požara (NN  51/12)

 • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94,110/0528/10)

 • Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12, 98/2189/22)

 • Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN  141/1182/22)

 • Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara (NN 88/11)

 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke inspektora zaštite od požar (NN 48/21)

 • Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (NN  88/11)

 • Rješenje o utvrđivanju cijene iskaznice osobe ovlaštene za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (NN 116/11)

 • Pravilnik o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata uprovedbi mjera zabrane u području zaštite od požara (NN 50/11)

 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN  62/9432/97)

 • Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/1261/12- ispravak)

 • Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)

 • Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN  88/11)

 • Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13)

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije iz područja zaštite od požara (NN 118/11141/11- ispravak)

 • Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN  141/11)

 • Pravilnik o minimalnoj osobnoj zaštitnoj i tehničkoj opremi inspektora  zaštite od požara (NN  141/11)

 • Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN  141/11)

 • Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara (NN  56/12)

 • Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN  51/12)

 • Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN  141/11)

 • Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara (NN  35/12)

 • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN  29/1387/15)

 • Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN  35/9455/94- ispravak, 142/03)

 • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN  8/06)

 • Pravilnik o sustavima za dojavu od požara (NN  56/99)

 • Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN  33/14)

 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN  100/99)

 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)

 • Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN  93/08).

 

ZAPALJIVE TEKUĆINE I PLINOVI

 
 • Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN  93/98116/07 i 141/08)

 • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN  54/99)

 • Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

 • Pravilnik o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (SPP-om) (NN 134/09)

STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPCI

 

STRATEŠKI I PLANSKI DOKUMENTI

 

STRATEGIJE

 • DRŽAVNI PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

  • Odluka o donošenju Državnog plana djelovanja civilne zaštite (NN 107/23)

 • STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD KATASTROFA DO 2030. GODINE​

  • Odluka o donošenju Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine i Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje do 2024. godine (NN 122/22)

 • Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine (NN 21/23)

 • Strategija radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. - 2025. godine (NN 65/17)

  • Odluka o donošenju Strategije radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. - 2025. godine (NN 65/17)

 • Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 125/14)

  • Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) (PDF)

  • Odluka o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 100/18)

  • Izmjene i dopune Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i iskorištenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) (PDF)

  • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 156/22)

 • Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine (NN 68/13)

 

PLANOVIPROCJENE

IZVJEŠĆA


RAZMINIRANJE

 

RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST

PROPISI EU


NUKLEARNA I RADIOLOŠKA SIGURNOST

PRIMARNO ZAKONODAVSTVO

Temeljni akt Europske unije na području miroljubive upotrebe nuklearne energije je Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM). On je dio tzv. primarnog europskog zakonodavstva koje određuje temeljna pravila djelovanja EU i nadležnosti njenih institucija.
 
Ugovor je potpisan u Rimu 25. ožujka 1957., a na snagu je stupio 1. siječnja 1958. zajedno s Ugovorom o europskoj ekonomskoj zajednici. Više o EURATOM ugovoru i zakonodavstvu iz područja nuklearne i radiološke sigurnosti možete pročitati na Stranicama EU (na engleskom jeziku).
 

SEKUNDARNO ZAKONODAVSTVO

Na osnovi EURATOM ugovora te u manjoj mjeri i drugih ugovora doneseni su pravni akti (direktive, uredbe, odluke, preporuke, mišljenja) na području nuklearne i radiološke sigurnosti. Najvažniji akti nuklearne i radiološke sigurnosti su (poveznice na Stranice EUR-Lex, gdje su tekstovi dokumenata na jezicima EU):
 
  Radiološka sigurnost Poveznica
1. Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom EUR-Lex
2. Preporuka Komisije od 8. lipnja 2000. o primjeni članka 36. Euratom Ugovora o nadzoru nivoa radioaktivnosti u okolišu za potrebe ocjenjivanja izloženosti stanovništva kao cjeline (2000/473/Euratom) EUR-Lex
3. Preporuka Komisije od 26. srpnja 1991. o primjeni trećeg i četvrtog stavka članka 33. Euratom Ugovora (91/444/Euratom) EUR-Lex
 
  Nuklearna sigurnost Poveznica
1. Direktiva Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavljanju okvira Zajednice za sigurnost nuklearnih postrojenja EUR-Lex
2. Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 2009/71/Euratom o uspostavljanju okvira Zajednice za sigurnost nuklearnih postrojenja EUR-Lex
 
  Radioaktivni otpad Poveznica
1. Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom od 19. lipnja 2011. o uspostavljanju okvira Zajednice za odgovorno i sigurno upravljanje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom EUR-Lex
2. Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom od 20. studenoga 2006. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva EUR-Lex
3. 2008/312/Euratom: Odluka Komisije od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju standardnog dokumenta za nadzor i kontrolu pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva na koji upućuje Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom (priopćena pod brojem dokumenta C(2008)793) EUR-Lex
  Ispravak odluke Komisije 2008/312/Euratom od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju standardnog dokumenta za nadzor i kontrolu pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva na koji upućuje Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom (priopćena pod brojem dokumenta C(2008)793) EUR-Lex
4. Preporuka Komisije od 15. rujna 1999. o sustavu klasifikacije krutog radioaktivnog otpada (99/669/EC, Euratom) EUR-Lex
5. Preporuka Komisije od 6. prosinca 1999. o primjeni članka 37. Euratom Ugovora (1999/829/Euratom) EUR-Lex
6. Preporuka komisije od 18. prosinca 2003. o standardiziranim podacima o atmosferskim i tekućim radioaktivnim ispustima u okoliš iz nuklearnih elektrana i postrojenja za preradu pri normalnom radu (2004/2/Euratom) EUR-Lex
7. Preporuka komisije od 4. prosinca 2008. o uvjetima za izvoz radioaktivnog otpada i istrošenog goriva u treće zemlje EUR-Lex
8. Preporuka komisije od 7. srpnja 2009. o sigurnom i učinkovitom sistemu prijenosa dokumenata i informacija u vezi s odredbama Direktive Vijeća 2006/117/Euratom (2009/527/Euratom) EUR-Lex
 
  Pošiljke radioaktivnih tvari Poveznica
1. Uredba Vijeća (Euratom) br. 1493/93 od 8. lipnja 1993. o pošiljkama radioaktivnih tvari između država članica EUR-Lex
 
  Sigurnost nuklearnih materijala Poveznica
1. Sporazum između Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne republike Njemačke, Irske, Republike Italije, Velikog vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Europske Zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni članka III(1) i (4) Ugovora o neširenju nuklearnog oružja EUR-Lex
2. Dodatni Protokol Sporazuma između Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne republike Njemačke, Irske, Republike Italije, Velikog vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Europske Zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju pri primjeni članka III(1) i (4) Ugovora o neširenju nuklearnog oružja EUR-Lex
3. Uredba Komisije (Euratom) br. 302/2005 od 8. veljače 2005. o primjeni nadzora sigurnosti Euratoma EUR-Lex
4. Preporuka Komisije od 11.2.2009. o provedbi sistema knjigovodstva i kontrole nuklearnih materijala kod operatera nuklearnih objekata EUR-Lex
5. Preporuka Komisije od 15. prosinca 2005. za primjenu Uredbe (Euratom) br. 302/2005 o primjeni nadzora sigurnosti Euratoma EUR-Lex
 
  Izvoz robe s dvojnom namjenom Poveznica
1. Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (preinačena) EUR-Lex
2. Uredba (EU) br. 1232/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom EUR-Lex
 
  Obavještavanje u slučaju nuklearne nesreće Poveznica
1. 87/600/Euratom: Odluka Vijeća od 14. prosinca 1987. o aranžmanima Zajednice o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti EUR-Lex
 
  Upotreba hrane i hrane za životinje  
  Post-Černobilske uredbe Poveznica
1. Uredba Vijeća (EGS) br. 737/90 od 22. ožujka 1990. o uvjetima, kojima se uređuje uvoz poljoprivrednih proizvoda, koji potječu iz trećih država nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Černobil EUR-Lex
2. Uredba Vijeća (ES) br. 616/2000 od 20. ožujka 2000. o dopuni Uredbe (EGS) br. 737/90 o uvjetima, kojima se uređuje uvoz poljoprivrednih proizvoda, koji potječu iz trećih država nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Černobil EUR-Lex
3. Uredba Komisije (ES) br. 1609/2000 od 24. lipnja 2000. o uspostavljanju kataloga proizvoda, koji su izuzeti od primjene Uredbe Vijeća (EGS) br. 737/90 o uvjetima, kojima se uređuje uvoz poljoprivrednih proizvoda, koji potječu iz trećih država nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Černobil EUR-Lex
4. Uredba Komisije (ES) št. 1635/2006 od 6. studenog 2006. o određivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EGS) br. 737/90 o uvjetima, kojima se uređuje uvoz poljoprivrednih proizvoda, koji potječu iz trećih država nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Černobil EUR-Lex
  Uredbe u vezi s nuklearnom nesrećom u Fukushimi, Japan Poveznica
1. Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 297/2011 od 25. ožujka 2011. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima EUR-Lex
2. Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 351/2011 od 11. travnja 2011. o promjeni Uredbe (EU) br. 297/2011 o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima EUR-Lex
3. Ispravak Izvedbene uredbe Komisije (EU) br. 351/2011 od 11. travnja 2011. o promjeni Uredbe (EU) br. 297/2011 o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima EUR-Lex
4. Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 506/2011 od 23. svibnja 2011. o promjeni Uredbe (EU) br. 297/2011 o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima EUR-Lex
5. Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 657/2011 od 7. srpnja 2011. o promjeni Uredbe (EU) br. 297/2011 o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima EUR-Lex
6. Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 961/2011 od 27. rujna 2011. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima te ukidanju Uredbe (EU) br. 297/2011 EUR-Lex
    Uredbe u vezi nuklearnih nesreća i radiološkog izvanrednog događaja općenito Poveznica
1. Uredba Vijeća (Euratom) br. 3954/87 od 22. prosinca 1987. o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti EUR-Lex
2. Uredba Vijeća (Euratom) br. 2218/89 od 18. srpnja 1989. o izmjeni Uredbe (Euratom) br. 3954/87 o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti EUR-Lex
3. Uredba Komisije (Euratom) br. 770/90 od 29. ožujka 1990. o utvrđivanju maksimalne dopuštene razine radioaktivne kontaminacije hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo kojeg drugog radiološkog izvanrednog događaja EUR-Lex
4. Uredba Komisije (Euratom) br. 944/89 od 12. travnja 1989. o utvrđivanju najviše dopuštene razine radioaktivnog onečišćenja manje važnih prehrambenih proizvoda nakon nuklearne nesreće ili nekog drugog hitnog radiološkog slučaja EUR-Lex
5. Uredba Vijeća (EGS) br. 2219/89 od 18. srpnja 1989. o posebnim uvjetima za izvoz hrane i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo kojeg drugog radiološkog izvanrednog događaja EUR-Lex
 
  Radon Poveznica
1. Preporuka Komisije od 21. veljače 1990. o zaštiti stanovništva od izlaganja radonu u zatvorenim prostorima (90/143/Euratom) EUR-Lex
2. Preporuka Komisije od 20. prosinca 2001. o zaštiti stanovništva od izlaganja radonu pri opskrbi pitkom vodom (2001/928/Euratom) EUR-Lex

 

 

SEKTOR 112

Poveznica
1. DIREKTIVA (EU) 2018/1972 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija EUR-Lex  
2. DIREKTIVA (EU) 2019/882, Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga EUR-Lex
3. ODLUKA br. 585/2014/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. svibnja 2014. o uvođenju interoperabilne usluge e-poziva (eCall) na području cijele Europske unije EUR-Lex
4. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 305/2013 od 26. studenoga 2012. o dopuni Direktive 2010/40/EU  Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s usklađenom odredbom interoperabilne paneuropske usluge eCall     EUR-Lex
5. UREDBA (EU) 2015/758 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ EUR-Lex
 
 

EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

Poveznica
1. DIRECTIVE 2014/34/EU of the European Parliament and the Council on the approximation of  the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres EUR-Lex
2. DIRECTIVE 1999/92/EC of the European Parliament and the Council on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (ATEX 137) EUR-Lex
 
 

POTRAGA I SPAŠAVANJE ZRAKOPLOVA

Poveznica
1. Uredba (EZ) 550/2004 o pružanju usluga u zračnoj plovidbi unutar jedinstvenog europskog neba EUR-Lex
2. Provedbena uredba (EU) 1035/2011 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi EUR-Lex
3. Provedbena uredba (EU) 391/2013 o utvrđivanju zajedničkog sustava obračuna naknada zahtjeva za usluge u zračnoj plovidbi EUR-Lex
4. Europski plan potrage i spašavanja (ICAO EUR Doc 039) EUR-Lex
5. Međunarodni priručnik zrakoplovne i pomorske potrage i spašavanja (ICAO/IMO Doc 9731) EUR-Lex
6. Plan zračne plovidbe za Europsku regiju (ICAO Doc 7754) EUR-Lex
 
 

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

Poveznica
1. Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o kontroli opasnosti od velikih
nesreća koje  uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ, tzv. Seveso III direktiva 
EUR-Lex
2. Direktiva 2022/2557/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. godine o otpornosti kritičnih subjekata, i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2008/114/EZ EUR-Lex
 
  
 

EKSPLOZIVNE TVARI, PROIZVODNJA I PROMET ORUŽJA

Poveznica
1. Direktiva 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu  na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište (preinaka) (Tekst  značajan za EGP) (SL L 178, 28.6.2013) EUR-Lex
2. Direktiva 2014/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu  na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu uporabu na tržištu i nadzoru nad njima (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 26, 29.3.2014) EUR-Lex
 
3. Direktiva (EU) 2021/555 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. ožujka 2021. o nadzoru i posjedovanju oružja EUR-Lex
4. Direktiva 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice  EUR-Lex
5. Uredba (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Protokol UN-a o vatrenom oružju), utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva  EUR-Lex
6. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/686 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju detaljnih mehanizama, u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ, za sustavnu razmjenu informacija povezanih s prijenosom vatrenog oružja unutar Unije elektroničkim sredstvima  EUR-Lex
7. Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/337 od 5. ožujka 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2403 o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo  EUR-Lex
8. Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/689 od 16. siječnja 2019. o pilot-projektu za provedbu određenih odredaba o administrativnoj suradnji utvrđenih Direktivom Vijeća 91/477/EEZ putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta EUR-Lex
9. Direktiva Komisije 2008/43/EZ od 4. travnja 2008. o uspostavljanju sustava za identifikaciju i sljedivost eksploziva za civilnu uporabu u skladu s Direktivom Vijeća (93/15/EEZ)  EUR-Lex
10. Provedbena direktiva Komisije (EU) 2019/68 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za označavanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja EUR-Lex
11. Provedbena direktiva Komisije (EU) 2019/69 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju tehničkih specifikacija oružja za uzbunjivanje i signalizaciju u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanju oružja  EUR-Lex
 
 

PRIVATNA ZAŠTITA

Poveznica
1. UREDBA (EU) br. 1214/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. studenoga 2011. o profesionalnom prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima između država članica europodručja EUR-Lex
     
OSTALO

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE RH

 
 • Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske NN 70/24

 • Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 23/24

 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 90/22

 • Rješenje o imenovanju zamjenice ovlaštenika za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, NN 56/22

 • Rješenje o razrješenju zamjenika ovlaštenika za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, NN 56/22

 • Rješenje o imenovanju zamjenika ovlaštenika za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, NN 38/22

 • Rješenje o razrješenju zamjenika ovlaštenika za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, NN 38/22

 • Rješenje o imenovanju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 22/22

 • Rješenje o razrješenju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 22/22

 • Rješenje o imenovanju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 4/22

 • Rješenje o razrješenju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 4/22

 • Rješenje o razrješenju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 4/22

 • Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 119/21

 • Rješenje o razrješenju dijela članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 119/21

 • Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 100/21

 • Rješenje o razrješenju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 100/21

 • Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 38/21

 • Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 35/21

 • Rješenje o razrješenju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 35/21

 • Rješenje o imenovanju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 2/21

 • Rješenje o razrješenju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 2/21

 • Rješenje o dopunama rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 1/21

 • Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 138/20

 • Rješenje o razrješenju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske NN, 138/20

 • Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 119/20

 • Rješenje o razrješenju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 119/20

 • Rješenje o imenovanju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske,  NN 37/20   

 • Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 20/20   

 • Rješenje o razrješenju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN 20/20 

 • Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 53/18

 • Rješenje o razrješenju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 53/18

 • Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 28/18

 • Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 25/18

 • Rješenje o razrješenju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 25/18

 • Rješenje o imenovanju zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 09/18

 • Rješenje o razrješenju zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 09/18

 • Rješenje o imenovanju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 132/17

 • Rješenje o razrješenju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 132/17

 • Rješenje o imenovanju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 100/17

 • Rješenje o razrješenju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 100/17

 • Rješenje o osnivanju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera, NN br. 39/17

 • Rješenje o razrješenju članova Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske, NN br. 39/17