Sustav 112

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/ŽC 112.jpg


                     Sustav 112 - element kohezije u sustavu civilne zaštite

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj uspostavljen je 2005. godine uvođenjem jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112  u Republiku Hrvatsku. Uspostavljen  je unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova. Sustav 112 čine međusobno komunikacijski i informacijski povezani centri 112 i Operativni centar civilne zaštite. Centri 112 primaju pozive na broj 112, a ustrojeni su na županijskoj razini. Operativni centar civilne zaštite ustrojen na nacionalnoj razini i putem centara 112 prati događaje iz djelokruga civilne zaštite na području Republike Hrvatske.

Temeljna uloga centara 112 je mogućnost neprekidnog (24/7/365) zaprimanje dojava na boj 112 o hitnim situacijama te prenošenje dojava hitnim i drugim službama koje trebaju pružiti pomoć u tim situacijama, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Pravilnikom o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba.

Sustav 112 izvršava zadaće iz djelokruga civilne zaštite Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova. Sustav civilne zaštite koristi komunikacijsku i informacijsku mrežu sustava 112 radi mogućnosti hitnog prenošenja naloga, dokumenata, obavijesti, informacija i podataka sudionicima civilne zaštite na svim razinama djelovanja, na području cijele države.

U katastrofama, kod velikih nesreća ili određenih izvanrednih događaja kroz sustav 112 može se alarmirati sudionike sustava civilne zaštite (stožer CZ, vatrogasce, Gorsku službu spašavanja, Crveni križ, povjerenike, postrojbe i koordinatore civilne zaštite na lokaciji te pravne osobe i udruge od interesa za civilnu zaštitu). Može se zatražiti i intervencija dodatnih policijskih snaga, Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i namjenski organiziranih snage Hrvatske vojske kao dodatnih snaga od važnosti za sustav civilne zaštite. Sustav 112 u takvim događajima pruža komunikacijsku i informacijsku podršku snagama na terenu te izvršnim tijelima države uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sustav civilne zaštite Republike Hrvatske je putem Operativnog centra civilne zaštite (koji je sastavni dio sustava 112) povezan s više sustava ranog upozoravanja na međunarodnoj razini te s Koordinacijskim centrom za odgovor na hitne situacije (ERCC) Operativnog središta Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Putem sustava 112 može se izvršiti lociranje osobe za kojom je pokrenuta akcija traganja i spašavanja, organizirati hitni prijevoz zrakom timova za traganje i spašavanje te vatrogasaca, ozlijeđene osobe i organa za transplantaciju, što je u nekim situacijama od iznimnog značenja.

Pored navedenog, sustav 112 temeljem odluka nadležnih tijela provodi rano upozoravanje i uzbunjivanje stanovništva.