Operativno djelovanje

Slika /slike/CIVILNA ZAŠTITA/DRAVA3.jpg
Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i resursi operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.  Načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite su načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja. U sustavu civilne zaštite provode se mjere i aktivnosti civilne zaštite.
 
Mjere civilne zaštite: uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, prva pomoć, KBRN zaštita, asanacija (humana, animalna, asanacija terena), zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla.
 
U operativnim snagama sustava civilne zaštite sudjeluje veliki broj pripadnika (profesionalaca i dobrovoljaca) koji  predstavljaju važan ljudski resurs temeljnih operativnih snaga (vatrogastvo, HGSS, HCK) te koordinatora na lokaciji, postrojbi i povjerenika civilne zaštite kao i udruge građana i pravnih osoba. Operativne snage raspolažu za značajnim materijalnim sredstvima koje treba modularno ustrojavati temeljem prepoznatih rizika kojima potporu pružaju Oružane snage Republike Hrvatske, policija i hitna medicinska pomoć.
 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite osniva se na razini Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Na državnoj razini djeluje Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kojeg je imenovala Vlada Republike Hrvatske a sastoji se od rukovodećih osoba iz središnjih tijela državne uprave, operativnih snaga sustava civilne zaštite i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite Republike Hrvatske. Ukupno je imenovano 24 osobe uključujući i načelnika Stožera.
 
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite te se njihovo djelovanje nadovezuje na temeljne operativne snage. Razlikujemo:
 
  • postrojbe civilne zaštite opće namjene koje osnivaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najniže razine spremnosti namijenjene obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na području njihove nadležnosti
  • specijalističke postrojbe civilne zaštite koje osnivaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za obavljanje specifičnih specijalističkih zadaća (traganje i spašavanje u ruševinama, traganje i spašavanje u poplavama, kemijsko-biološko-radiološko-nuklearnu (KBRN) zaštitu, zbrinjavanje i tehničko-taktičku potporu)
  • državna intervencijska postrojba civilne zaštite osniva se kao operativna snaga za djelovanje na području Republike Hrvatske i u međunarodnim aktivnostima, a sastoji se od profesionalnog i pričuvnog dijela