Kontakti

Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Ravnateljstvo civilne zaštite
Nehajska 5, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3650 085
Fax: 01 3788 599

URED RAVNATELJSTVA CIVILNE ZAŠTITE
 • Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata
 • Služba za koordinaciju i suradnju

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE
 • Služba za operativne poslove i analitiku
 • Služba za krizno komuniciranje i potporu stožeru civilne zaštite

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
 • Inspekcija zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite
 • Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja
 • Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove
 • Inspekcija za protuminsko djelovanje
 • Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost

NASTAVNO NACIONALNO SREDIŠTE CIVILNE ZAŠTITE
 • Regionalni nastavni centar civilne zaštite Zagreb
 • Regionalni nastavni centar civilne zaštite Split

SEKTOR ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA
 • Služba za procjenu rizika
 • Služba za planiranje
 • Služba za koordinaciju rada hrvatske platforme

SEKTOR ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
SEKTOR ZA PRIPRAVNOST I KOORDINACIJU
 • Služba za operativnu pripravnost
 • Služba za opremanje i razvoj

SEKTOR 112
 • Služba za propise i razvoj kompetencija
 • Služba za rano upozoravanje i uzbunjivanje

DRŽAVNA INTERVENCIJSKA POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
 • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Zagreb
 • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Split
 • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Rijeka
 • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Osijek

SEKTOR ZA EKSPLOZIVNE ATMOSFERE
 • Služba za certifikaciju i ispitivanje
 • Služba za tehničko nadgledanje

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE
 • Služba za operativne poslove
 • Služba za kontrolu kvalitetePODRUČNI UREDI CIVILNE ZAŠTITE
 • ​PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE ZAGREB
  • Služba za inspekcijske poslove
  • Županijski centar 112
  • Služba za prevenciju i pripravnost
  • ​Služba civilne zaštite Sisak
 
 • PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE SPLIT
  • Služba za prevenciju i pripravnost
  • ​Županijski centar 112
  • Služba inspekcijskih poslova
  • Služba civilne zaštite Dubrovnik
  • Služba civilne zaštite Šibenik
  • Služba civilne zaštite Zadar
 
 • ​PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA
  • ​Služba za prevenciju i pripravnost
  • Županijski centar 112
  • Služba inspekcijskih poslova
  • Služba civilne zaštite Gospić
  • Služba civilne zaštite Karlovac
  • Služba civilne zaštite Pazin  
 
 • PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE OSIJEK
  • Služba za prevenciju i pripravnost
  • Županijski centar 112
  • Služba inspekcijskih poslova
  • Služba civilne zaštite Požega
  • Služba civilne zaštite Slavonski Brod
  • Služba civilne zaštite Virovitica
  • Služba civilne zaštite Vukovar
 
 • ​PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDIN
  • Služba za prevenciju i​ pripravnost
  • Županijski centar 112
  • Služba inspekcijskih poslova
  • Služba civilne zaštite Bjelovar
  • Služba civilne zaštite Čakovec
  • Služba civilne zaštite Koprivnica
  • Služba civilne zaštite Krapina