Radiološka i nuklearna sigurnost

 
 

Temeljna područja u okviru nadležnosti radiološke i nuklearne sigurnosti, obuhvaćaju obavljanje sljedećih upravnih i stručnih poslova:

 • izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja,
 • izdavanje dozvola za uvoz, izvoz, prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja
 • izdavanje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti
 • izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora
 • provođenje nezavisnih analiza sigurnosti i izdavanja rješenja i suglasnosti za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju postrojenja u kojem će se obavljati nuklearna djelatnost i djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora
 • sudjelovanje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i u postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja te u kojima se obavlja djelatnost zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora u skladu s propisom o gradnji
 • ovlašćivanje stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti te ovlašćivanje izvršitelja za nuklearnu sigurnost
 • organiziranje i nadziranje, a po potrebi i provođenje ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, hrani i hrani za životinje i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na izvanredni događaj
 • sudjelovanje u postupku izdavanja suglasnosti za sanacijski program
 • organiziranje dopunskog stručnog obrazovanja te obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti i mjera nuklearnog osiguranja
 • vođenje i nadziranje očevidnike o izvorima ionizirajućeg zračenja, o nositeljima odobrenja, korisnicima, dozvolama, odobrenjima, potvrdama, suglasnostima koje izdaje u okviru svojih ovlasti
 • vođenje i nadziranje očevidnika o izloženim radnicima, stupnju ozračenosti izloženih radnika te stupnju ozračenosti osoba izloženih medicinskom ozračenju i drugih osoba,
 • davanje dozimetrijske procjene izlaganja ionizirajućem zračenju izloženih radnika i stanovništva od medicinskog ozračenja te od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša
 • predlaganje i definiranje nacionalnih zahtjeva glede radiološke i nuklearne sigurnosti i nuklearnog osiguranja
 • provođenje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima, a odnose se na zaštitu od ionizirajućeg zračenja, nuklearnu sigurnost, nuklearnu štetu i primjenu mjera zaštite u svrhu neširenja nuklearnog oružja
 • praćenje stanja sigurnosti nuklearnih elektrana u regiji i provođenje procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, a osobito za Nuklearnu elektranu Krško u Sloveniji i Nuklearnu elektranu Paks u Mađarskoj
 • osiguravanje stručne pomoći za provođenje uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednoga događaja
 • suradnja s međunarodnim organizacijama i domaćim organizacijama i društvima s područja radiološke i nuklearne sigurnosti
 • obavješćivanje sredstva javnog informiranja, nadležna tijela, organizacije, udruge i međunarodne institucije o izvanrednim događajima vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja
 • tehnička suradnja s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) te
 • obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) i propisa donesenih na temelju toga Zakona i drugih propisa.