Međunarodni sporazumi i ugovori

 
 • Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu, NN MU 12/93, tekst u NN MU 1/2006
 • Zajednički protokol o primjeni Bečke konvencije i Pariške konvencije, NN MU 12/93
 • Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, NN MU 12/93, tekst u NN MU 5/2001
 • Izmjene i dopune Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, NN MU 5/2006
 • Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći, NN MU 12/93, tekst u NN MU 1/2006
 • Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti, NN MU 12/93, tekst u NN MU 1/2006
 • Konvencija o nuklearnoj sigurnosti, NN MU 13/95
 • Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, NN MU 3/99
 • Revidirani dodatni sporazum o pružanju tehničke pomoći Vladi Republike Hrvatske od strane IAEA, NN MU 9/97
 • Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, NN MU 9/98  i NN MU 3/2000
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, NN MU 11/99
 • Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, NN MU 1/2001
 • Sporazum između Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kraljevine Nizozemske, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o provedbi članka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i Dodatni protokol uz Sporazum između Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Republike Finske, Savezne Republike Njemačke, Helenske Republike, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kraljevine Nizozemske, Portugalske Republike, Kraljevine Španjolske, Kraljevine Švedske, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o provedbi članka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, NN MU 3/16
 • Protokol o načinu komunikacije između Državne regulativne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Republike Hrvatske (9. srpanj 2013.) (pdf)
 • Arrangement between the State Office for Radiological and Nuclear Safety of the Republic of Croatia and the United States Nuclear Regulatory Commission for the Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters (September 19, 2018) (pdf)