PODRUČNI UREDI CIVILNE ZAŠTITE

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/pu cz rcz 2021.jpg

Područni ured civilne zaštite Zagreb

Područni ured civilne zaštite Zagreb nakon potresa u Sisačko - moslavačkoj županiji imao je operativnu, komunikacijsku i koordinacijsku ulogu u pružanju administracijske i komunikacijsko-koordinacijske potpore Stožeru Vlade RH u Petrinji kao i operativno-komunikacijsku potporu sudionicima i službama civilne zaštite u bazi operacija „Pigik“ (Petrinja) i Lekenik. Također je mobilizirao veći broj pravnih subjekata na otklanjanju posljedica potresa te prikupljao i objedinjavao izvješća o provedbi njihovih aktivnosti. Nakon potresa, na području SMŽ sudjelovao je edukaciji nastavnika i učenika na temu potresa te je održao i on-line edukaciju učenicima 7. razreda Američke Međunarodne Škole u Zagrebu na temu sustava civilne zaštite u Hrvatskoj i ponašanja u slučaju potresa. Početkom nove školske godine nastavljena je edukacija djece na temu katastrofa i velikih nesreća.

Zatim, pružao je potporu svim aktivnostima u pandemiji COVID 19 sudjelovanjem na svim sjednicama Stožera CZ JLP(R)S - na području svoje nadležnosti, davanjem stručne pomoći JLPRS vezano uz planske aktivnosti, praćenjem i provođenjem Odluka i Uputa Stožera civilne zaštite, provođenjem svakodnevnih provjera veze putem TETRA sustava i razmjena informacija sa Stožerima CZJLP(R)S, izradom izvješća, distribucijom opreme te provođenjem mobilizacije i demobilizacije pravnih subjekata i objekata.

Uz redovno provođenje svih aktivnosti u skladu s Planom rada, Područni ured civilne zaštite Zagreb sudjelovao je na osposobljavanju novoizabranih čelnika i članova stožera JLP(R)S kao i provedbi  osposobljavanja postrojbi CZ opće namjene, povjerenika i zamjenika povjerenika CZ. Također je sudjelovao na vježbi potrage i spašavanja zrakoplova „ASAR 2021-3“ te on-line sastancima dModTTX ,  Table-top vježbi „COOPSEC21“, kao i na osposobljavanjima za rad u NICS sustavu i za upravljanje dronovima u suradnji sa HGSS-om.
 

Područni ured civilne zaštite Split

Područni ured civilne zaštite Split je tijekom 2021. godine provodio brojne aktivnosti uključujući provedbu raznovrsnih vježbi operativnih snaga, sudjelovanje na organizaciji i podjeli potvrda pripadnicima civilne zaštite koji su uspješno prošli programe osposobljavanja, osposobljavanje novoimenovanih čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za poslove civilne zaštite. Sudjelovali su u 33 vježbe sustava CZ u organizaciji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba te u njihovoj analizi.

Također, provodili su edukacije djece o osnovama i važnosti civilne zaštite, ponašanju u slučaju nesreća, smanjenju rizika od katastrofa, kao i o podizanju svjesnosti o opasnostima od mina. Održali su edukaciju u 31 odgojno obrazovnoj ustanovi, za 1715 učenika i djece te 745 djelatnika škola. Kako bi se educirali, ali i podijelili iskustva iz svojih područja, djelatnici su sudjelovali na međunarodnim konferencijama „Sigurnost povijesnih gradova u Solinu“, „Upravljanje katastrofama u Splitu“, „Smanjenje rizika od katastrofa i značaj prekogranične i regionalne suradnje“ te okruglom stolu na temu smanjenja rizika od katastrofa „E-CITIJENS“.

Službe civilne zaštite Šibenik, Dubrovnik i Zadar kontinuirano su sudjelovale u aktivnostima vezanim uz provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone 2021., kao i u provođenju mjera sprječavanja širenja epidemije koronavirusa te aktivnosti vezanih uz pružanje pomoći na potresom pogođenim područjima.Službi civilne zaštite Zadar uručena je i Godišnja nagrada Zadarske županije za postignuća ostvarena u 2020. godini u području zaštite ljudskih života i zdravlja te pomoći ugroženim stanovnicima.

Područni ured civilne zaštite Varaždin  

Nakon provedenih lokalnih izbora formirani su stožeri civilne zaštite i održane konstituirajuće sjednice stožera civilne zaštite na kojima su sudjelovali predstavnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin i pripadajućih Službi civilne zaštite Krapina, Bjelovar, Koprivnica i Čakovec, kao članovi stožera. U svim županijama koje su u području nadležnosti Područnog ureda Varaždin održana su osposobljavanja novoimenovanih načelnika općina, gradonačelnika i župana, u kojima su sudjelovali službenici Ravnateljstva civilne zaštite.
U skladu sa zahtjevima proizašlim iz uvjeta COVID pandemije tijekom proteklog razdoblja obavljani su primarno ciljani nadzori poštivanja provođenja mjera iz odluka Stožera civilne zaštite RH, kao jedan od segmenata rada Službe inspekcijskih poslova Varaždin.

Djelatnici Službe civilne zaštite Bjelovar i djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin aktivno su se uključili u aktivnosti vezane uz provođenje cijepljenja stanovništva izravnim sudjelovanjem u organizaciji cijepljenja ili dopremom medicinske opreme za potrebe Zavoda za javno zdravstvo iz skladišta civilne zaštite u Jastrebarskom.

Služba civilne zaštite Čakovec sudjelovala je na vježbi „Drava 2021.“ u organizaciji Stožera civilne zaštite Međimurske županije u listopadu 2021., u općini Donja Dubrava na rijeci Dravi i odvodnom kanalu HE Dubrava. Služba civilne zaštite Koprivnica sudjelovala je na vježbi masovne nesreće na području Starog grada Velikog Kalnika, dok je petero djelatnika Službe civilne zaštite Bjelovar sudjelovalo u vježbi evakuacije i spašavanja u krugu tvrtke Dukat u Bjelovaru.

Krapinsko - zagorski župan Željko Kolar na sjednici Stožera civilne zaštite uručio je zahvalnice sudionicima i operativnim snagama sustava civilne zaštite Krapinsko - zagorske županije za doprinos u borbi protiv COVID-19. Zahvalnicu je primila i Služba civilne zaštite Krapina.
 

Područni ured civilne zaštite Rijeka

Područni ured civilne zaštite Rijeka tijekom 2021. godine aktivno je provodio edukacije djece  osnovnih škola iz područja civilne zaštite.  Djelatnici Područnog ureda i Službi civilne zaštite Pazin, Karlovac i Gospić kontinuirano provode edukacije tijekom cijele godine, a cilj im je ukazati djeci na neželjene posljedice rizičnih ponašanja te ih educirati o pravilima i postupanjima ako se nađu na području zahvaćenom katastrofom. 

Održane su i obuke dijela Specijalističke postrojbe civilne zaštite Primorsko-goranske županije za traganje i spašavanje iz ruševina te osposobljavanje čelnika i članova stožera civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne samouprave. U sklopu nastavka međunarodne suradnje pripadnika sustava civilne zaštite Republike Hrvatske i Republike Slovenije, održan je sastanak predstavnika Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Održane su radionica i početna konferencija  projekta „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – Fearless Velebit“.

Tijekom godine, pored redovnih inspekcijskih nadzora, inspektori su provodili nadzor nad provedbom epidemioloških mjera i preporuka radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. 

U pogledu značajnijih zadaća na zaštiti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara provodio se cijeli niz sveobuhvatnih aktivnosti u području priprema za protupožarnu, turističku sezonu te  mjera obrane od poplave.

Edukacije, osposobljavanja i vježbe značajno su u 2021. godini bile ograničene epidemiološkom situacijom, ali unatoč tome provedene su četiri vježbe u sustavu civilne zaštite kao vježbe pravnih osoba. Održana je i vježba „Spašavanje na vodi“ te vježba simuliranog spašavanja u prometnim nesrećama.

 

Područni ured civilne zaštite Osijek

Područni ured civilne zaštite Osijek je tijekom 2021. godine proveo edukacije u okviru Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja, Programa edukacije o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava, te su provedene radionice i edukacija na manifestacijama, sajmovima, i dr. prigodnim događajima. Provedena je edukacija u 31 školi i 13 dječjih vrtića te je obuhvaćeno ukupno 2.087 učenika i djece.

Također, edukativno- informativne aktivnosti građana provedene su sudjelovanjem na sajmovima i drugim manifestacijama (Sajam antikviteta Osijek svaki mjesec, Osječki proljetni sajam, Osječki jesenski sajam, 3. TEHNICOOLUM - sajam tehničke kulture Osijek) na kojima je informiranjem obuhvaćeno oko 1500 građana. 

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa,Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana Europskog broja 112 Područni ured civilne zaštite Osijek je organizirao brojne aktivnosti, razne edukativno-kreativne radionice i izložbu fotografija i likovnih radova. 

Područni ured civilne zaštite Osijek i službe civilne zaštite Požega, Slavonski Brod, Virovitica i Vukovar organizirale su i provele mnogobrojne vježbe i osposobljavanja, među kojima su vježbe „Sigurnost Đakovo 2021“, „DUNAV 2021“, „Unior 2021“ kao i osposobljavanje čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za poslove civilne zaštite.

Zbog prisutnosti epidemije bolesti COVID-19 Područni ured civilne zaštite Osijek je uz sve redovite poslove svoje nadležnosti punu pozornost posvetio i orijentirao se na poslove i zadaće praćenja i provođenja Odluka Stožera civilne zaštite RH u provedbi nužnih epidemioloških mjera. Područni ured civilne zaštite Osijek uključio se u pružanje logističke potpore Stožerima civilne zaštite.