RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE U 2021.

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/naslovna rcz 2021_.jpg

Malo koja godina za nama je bila toliko izazovna kao što je to bila 2021. Dok smo se pokušavali izboriti s posve nepoznatom prijetnjom koja je paralizirala cijeli svijet - pandemijom COVID-19 - Hrvatska je trpjela posljedice najsnažnijeg potresa koji nas je pogodio u posljednjih stotinu godina

Istovremeno smo bili prisiljeni angažirati se na dva jednako zahtjevna bojišta - onom nakon potresa i onom na zaštiti od virusa. Ta dva 'kraka' aktivnosti bila su nam jednako prioritetna: i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, saniranje posljedica te pružanje logističke potpore na potresom pogođenom području, kao i potpora zdravstvenom sustavu, prihvat i distribucija zaštitne opreme i cjepiva. 

Međutim, unatoč epidemiji i aktivnostima na potresom pogođenim područjima, postignuti su značajni rezultati u jačanju i promicanju sustava civilne zaštite kroz prilagodbu i jačanje zakonodavnog okvira u područjima radiološko-nuklearne sigurnosti, zaštite od požara, protuminskog djelovanja, kritične infrastrukture, smanjenja rizika od katastrofa. Nastavljena je realizacija i priprema novih projekata financiranih iz europskih fondova.

Aktivnosti je bilo mnogo, teško bismo mogli na jednome mjestu navesti sve one u koje je Ravnateljstvo civilne zaštite u 2021. bilo uključeno. No, kraj je godine, nekako nam se nameće potreba napraviti pregled i izdvojiti ono što nam se čini važnim, aktivnosti koje su na neki način obilježile 2021.

U nadi da će nam iduća ipak biti barem malo stabilnija, svima vam želimo sretnu i mirniju novu godinu.

2021


OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE

Operativni centar civilne zaštite je tijekom 2021. godine pružao svakodnevnu i kontinuiranu podršku radu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i potporu Stožeru civilne zaštite za sanaciju posljedica potresa. Kao nacionalna kontakt točka Mehanizma unije za civilnu zaštitu, Operativni centar je koordinirao primanje i upućivanje žurne pomoći u velikim nesrećama i katastrofama. Više o aktivnostima Operativnog centra civillne zaštite.


 

NASTAVNO NACIONALNO SREDIŠTE CIVILNE ZAŠTITE

Nastavno nacionalno središte civilne zaštite nastavlja rad na projektu izgradnje novog Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite u Jastrebarskom sredstvima iz fondova EU u novom programskom razdoblju (2021.-2027.).  Izrađen je projektni zadatak tj. idejno projektno rješenje te se rješava dokumentacija za zemljište. Nastavno nacionalno središte civilne zaštite je u suradnji s Policijskom akademijom - Visokom policijskom školom izradio Elaborat o studijskom programu – Civilna zaštita, kojim će se od Agencije za znanost i visoko obrazovanje tražiti akreditacija za provedbu studijskog programa na Visokoj policijskoj školi. Više o aktivnostima Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite.

 

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE     

Inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, Sektora za inspekcijske poslove su ukupno do 15. prosinca 2021. izvršili 135.412 inspekcijskih nadzora nad provođenjem nužnih epidemioloških mjera radi suzbijanja širenja zaraze i prijenosa bolesti uzrokovane virusom Covid-19. Tijekom godine obavljali su i ostale nadzore - nad izvorima ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj, koji se koriste za obavljanje djelatnosti u medicini, dentalnoj medicini, veterinarskoj medicini, industriji i znanosti. Tu je i obavljanje inspekcijskih nadzora na radilištima razminiranja te provođenje završnih kontrola kvalitete nad obavljenim poslovima razminiranja, koje inspektori kao članovi povjerenstva za završnu kontrolu kvalitete provode ispitivanjem kvalitete obavljenih poslova razminiranja kontrolnim uzorcima, kako bi se krajnjem korisniku razminirana površina predala na sigurno korištenje. Više o aktivnostima Sektora za inspekcijske poslove.

 

SEKTOR ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

Tijekom cijele godine prikupljani su podaci o štetama i ranjivosti te svi ostali podaci relevantni za tri neprihvatljiva rizika (potres, poplava i požar). Podaci su korišteni za izradu analiza petrinjskog potresa, što je rezultiralo izradom Brze procjene šteta i potreba potresa, analize toplinskih valova, prostorne analize podataka HCPI te kratkotrajne koordinacije rada geoznanstvenika na analizi i sanaciji urušnih ponikva. U tu svrhu izrađeno je i izvješće te WMS i WFS servisi. Prikupljene štete prikazane su na SROK Geoportalu. Za potrebe petrinjskog potresa izrađena je analiza procjena rizika za jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za potresom pogođene županije. Više o aktivnostima Sektora za smanjenje rizika od katastrofa.

 

SEKTOR ZA PRIPRAVNOST I KOORDINACIJU

Naglasak Sektora za pripravnost i koordinaciju stavljen je na pružanje operativne podrške Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske u saniranju posljedica potresa u Sisačko - moslavačkoj županiji te pružanje logističke potpore svim sudionicima za provedbu mjera zaštite zdravlja od COVID-19. Provedena je mobilizacija operativnih snaga sustava civilne zaštite u svrhu smanjenja posljedica potresa, pripremani su službeni zahtjevi za međunarodnu pomoć i koordinacija prihvata međunarodne pomoći  u fazi odgovora. Više o aktivnostima Sektora za pripravnost i koordinaciju.

 

SEKTOR 112

U vremenskom razdoblju od 1. siječnja do 30. studenoga 2021. županijski centri 112 zabilježili su ukupno 1.721.634 poziva. Od navedenog broja poziva njih nešto više 1.406.000 (1.406.591) ili više od 81% (81,7%) bilo je namjenskih poziva tj. poziva temeljem kojih su zatražene intervencije hitnih i drugih nadležnih službi te potencijalno aktiviranje operativnih snaga sustava civilne zaštite. Daljnjom analizom poziva zabilježenih na broju 112 razvidno je kako su u navedenom razdoblju 18% ili nešto više od 310.000 (310.281) predstavljali nenamjenski pozivi, dok su njih 0,3% (4.762) bili zlonamjerni pozivi. Više o aktivnostima Sektora 112.

 

DRŽAVNA INTERVENCIJSKA POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

Aktivnosti Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite intenzivirale su se zadnjih dana 2020., angažiranjem njezinih pripadnika na potresom pogođenom području u Sisačko – moslavačkoj županiji. Pripadnici DIP-a bili su angažirani na evakuaciji i zbrinjavanju stanovništva (podizanju šatora, postavljanju i opremanju stambenih kontejnera i mobilnih kućica), opskrbi stanovništva osnovnim životnim potrepštinama, sanacijama dimnjaka i krovova, spašavanju vrijednih materijalnih dobara, snimanju terena besposadnom letjelicom, vođenju baze operacija i koordinaciji dnevnih aktivnosti, vođenju skladišta i opskrbi gorivom svih operativnih snaga sustava civilne zaštite. Isto tako provodili su mjere i aktivnosti animalne asanacije, osiguranje pristupa i uklanjanja ostataka stradalih životinja koje su kasnije zbrinjavale nadležne službe. U večernjim satima 29. prosinca 2020. godine održan je prvi koordinativni sastanak operativnih snaga, dok su u narednim danima održavana dva sastanka dnevno. Više o aktivnostima Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite.

 

SEKTOR ZA EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

Aktivnosti Sektora uključuju tehničko nadgledanje postrojenja i aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom te certifikacija i ispitivanje u akreditiranom laboratoriju. Tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom (farmaceutska, kemijska, petrokemijska, prehrambeno prerađivačka industrija, skladišta zapaljivih medija, proizvodnja energije (termoelektrane), eksploatacija, prijenos i prerada plina i nafte, plinske i naftne platforme, LNG terminal, plinovodi, termoelektrane i dr.), što je oko 80% hrvatske industrije, provodi se prema planu uz minimalne zaostatke. Više o aktivnostima Sektora za eksplozivne atmosfere.

 

RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST  

U okviru zakonodavnih aktivnosti iz nadležnosti radiološke i nuklearne sigurnosti, tijekom 2021. godine napravljene su izmjene i dopune Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Zakon je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, a konačni prijedlog Zakona je upućen u daljnji postupak usvajanja. Napravljene su izmjene i dopune 16 podzakonskih akata, od čega 10 radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU te šest pravilnika iz područja nuklearne sigurnosti, radi usklađivanja sa zadnjim izmjenama i dopunama Zakona. Više o aktivnostima Sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost.
 
 

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Minski sumnjivo područje (MSP) Republike Hrvatske u 2021. godini je smanjeno za 37,6 km2, a poslovima razminiranja iz MSP-a je isključena površina 29 km2. Provođenjem tehničkog i dopunskog općeg izvida iz MSP-a je isključeno 5 km2 te je provođenjem općeg izvida iz MSP-a u 2021. godini isključeno dodatnih 4,4 km2
Stanje MSP-a na dan 20. prosinca 2021. godine iznosi  205,8 km2 na području 7 županija odnosno 37 gradova i općina (početkom 2021. MSP je bio na 249,4 km2, 8 županija te 44 grada i općina). MSP je u potpunosti uklonjen s područja sedam gradova i općina i jedne županije. Više o aktivnostima Hrvatskog centra za razminiranje.

 

MEĐUNARODNA SURADNJA 

 Međunarodna suradnja u području civilne zaštite je u prvom dijelu 2021. godine bila obilježena aktivnostima traženja i primanja žurne međunarodne pomoći nakon potresa u Sisačko -  moslavačkoj županiji. Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata provodila je na dnevnoj osnovi komunikaciju s predstavnicima MVEP-a i stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj vezano za slanje pomoći na bilateralnoj osnovi, kao i aktivnosti pružanja podrške u okviru potpore zemlje domaćina (Host Nation Support HNS) koje su uključivale ubrzavanje graničnih i carinskih formalnosti, oslobođenje od naplate cestarine te logističku potporu ekipama koje šalju pomoć. Više o međunarodnoj suradnji Ravnateljstva civilne zaštite.
 

VJEŽBE

Poseban naglasak svakog modernog sustava civilne zaštite je na osposobljavanju i redovitom provođenju vježbi, kako bi se svi sudionici koji sudjeluju u sustavu civilne zaštite upoznali s aktualnim planovima i standardnim operativnim postupcima te kako bi se postigla maksimalna razina pripravnosti s ciljem pružanja efikasne potpore ugroženom stanovništvu. Tijekom 2021. godine Ravnateljstvo civilne zaštite sudjelovalo je na nekoliko vježbi, od kojih izdvajamo SLJEDEĆE.

PODRUČNI UREDI CIVILNE ZAŠTITE

Aktivni su bili i naši područni uredi civilne zaštite. Pregled njihovih aktivnosti pogledajte OVDJE.

Stranica