SEE ME 2 - Safe and Equal in EMErgencies 2

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/Logo see me 2 B.png
Naziv projekta: SEE ME 2 - Safe and Equal in EMErgencies 2 
Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (UCPM), Technical Assistance for Disaster Risk Management (“Track 1”)
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Ukupna vrijednost Ugovora: 407.370,40 EUR                           
Omjer sufinanciranja: 95%
Bespovratna sredstva: 387.001,87 EUR
Razdoblje provedbe: 01.01.2024. - 31.12.2025.
Projektne aktivnosti:  
  • prikupljanje i razmjena najboljih praksi i stručnosti na razini EU
  • izrada Programa osposobljavanja za pripadnike hitnih službi u zaštiti i spašavanju osoba sa invaliditetom u hitnim slučajevima
  • provedba obuke za pripadnike hitnih službi, uključujući 112 operatere, kroz model “train the trainers”
  • osnaživanje osoba s invaliditetom kako bi se povećala njihova otpornost na rizike od katastrofa
  • nadogradnja GIS sustava za pomoć pripadnicima hitnih službi u lociranju i spašavanju osoba sa invaliditetom
  • izrada aplikacije za dobrovoljnu registraciju osoba sa invaliditetom
     
Opis projekta:    

Cilj ovog projekta je unaprijediti sigurnost i ravnopravnost osoba sa invaliditetom u hitnim slučajevima. Projekt SEE ME 2 nadovezuje se na rezultate dosadašnjih aktivnosti provedenih u projektu SEE ME, posebice na rezultate analize trenutnog stanja, izradu smjernica i provedbu obuke pripadnika žurnih službi za postupanje s osobama sa invaliditetom u hitnim situacijama.

Projektom SEE ME prikazane su koristi uključivanju GIS komponente za lociranje osobe sa invaliditetom u hitnim situacijama te će se ovim projektom GIS sustav dalje testirati i nadograditi. Kao ključni dio nadogradnje je razvoj aplikacije za dobrovoljnu registraciju osoba sa invaliditetom, putem koje će se osobe sa invaliditetom moći dobrovoljno registrirati u svrhu kvalitetnijeg organiziranja aktivnosti spašavanja i evakuacije.

Projektne aktivnosti će, uz  jačanje sposobnosti operativnih snaga civilne zaštite u postupanju sa osobama sa invaliditetom u hitnim slučajevima, također pridonijeti poboljšanju razumijevanja rizika od katastrofa među osobama sa invaliditetom te jačanju njihove spremnosti na katastrofe.