Revizija iz zaštite od požara

NAPOMENA:
 
Provjera tehničkog rješenja iz zaštite od požara – revizija propisana je člankom 29. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Pravilnikom o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) i Pravilnikom o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11) što je bilo usklađeno s odredbama članka 202. stavkom 1. podstavkom 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12).
 
Novim Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) propisano je da se kontrola projekata (revizija) vrši samo po pitanju mehaničke otpornosti i stabilnosti, odnosno ukinuta je obveza kontrole projekata u smislu zaštite od požara što znači da investitor kod podnošenja zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole više nije dužan priložiti izvješće o obavljenoj reviziji glavnog projekta iz područja zaštite od požara od strane ovlaštenog revidenta.
 
Pregled glavnih projekata iz područja zaštite od požara obavljaju nadležne Inspekcije zaštite od požara prema odredbama Zakona o gradnji u postupku izdavanja potvrde na glavni projekt.
 
U skladu s još važećim odredbama Zakona o zaštiti od požara revidenti koji imaju važeće ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata iz područja zaštite od požara, obavljaju navedenu kontrolu samo prema zahtjevu i želji investitora. Konačna izviješća revidenta ne mogu utjecati na postupke izdavanja potvrda na glavne projekte, i neće se kao takva uzimati u obzir prilikom pregleda glavnog projekta od strane Inspekcije zaštite od požara u postupcima ishođenja bilo kakvih akata kojima se odobrava građenje, sukladno Zakonu o gradnji.
 
Uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za izradu revizije iz zaštite od požara određeni su Pravilnikom o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11) i Rješenjem o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara (NN 56/12 i 155/22). 

Zahtjev za ovlaštenje predaje se pisanim putem na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za inspekcijske poslove
Ilica 335, 10 000 Zagreb


Zahtjev treba sadržavati: 
 
  • ime i prezime podnositelja zahtjeva
  • OIB
  • datum i mjesto rođenja
  • zvanje i podatke o stjecanju zvanja
  • stručnu biografiju (curriculum vitae)
  • dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove postupka (331,81 EUR uplaćenih na žiro-račun Državnog proračuna broj HR 1210010051863000160, model 63, poziv na broj HR 7005713-23140)

Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjenju uvjeta za davanje ovlaštenja propisani člankom 3. stavak 3. i 4. Pravilnika o revidentima iz zaštite od požara. 

Cijena revizije obračunava se, temeljem članka 9. stavak 2. Pravilnika o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih glavnim projektom (NN 88/11), sukladno posebnom propisu koji uređuje kontrolu projekata u graditeljstvu.  
Revizija se provodi za građevine koje ispunjavaju uvjete iz članka 9. Pravilnika o revidentima iz zaštite od požara.