Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost

Slika /slike/Radioloska i nuklearna sigurnost/ZNAK radioaktivnost.jpg
Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakonskih i pod zakonskih akata koji reguliraju područje radiološke i nuklearne sigurnosti, a obuhvaća:
 
  • nadzor nad korištenjem izvora ionizirajućeg zračenja u industriji, medicini, veterini i znanstveno – istraživačkim ustanovama;
  • nadzor nad uvozom, izvozom, prijevozom i provozom te svakom drugom vrstom prometa izvora ionizirajućeg zračenja preko teritorija Republike Hrvatske;
  • nadzor nad provedbom mjera radiološke, nuklearne i fizičke sigurnosti;
  • nadzor uvjeta rada s izvorima ionizirajućeg zračenja, te propisanih elemenata i provjeru kvalitete uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenja;
  • nadzor nad zbrinjavanjem radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti, istrošenog nuklearnog goriva uključivši uvoz, prijevoz, skladištenje, korištenje i odlaganje ili izvoz te provoz radioaktivnog otpada;
  • nadzor nad radom ovlaštenih stručnih tehničkih servisa i ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost;
  • nadzor nad izgradnjom građevina koje podliježu odredbama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti u dijelu iz svoje nadležnosti.

Inspekcija surađuje s ostalim tijelima državne uprave u svrhu sprječavanja neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, uključujući promet preko državne granice, osigurava stručnu pomoć i podršku carinskim službenicima u slučajevima otkrivanja robe za koju postoji opravdana sumnja da je onečišćena radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore.

Rad inspekcije obuhvaća i suradnju i izmjenu podatke o namjernom i nenamjernom neovlaštenom prometu nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala s nadležnim tijelima i institucijama u regiji te prosljeđuje podatke u odgovarajuću bazu podataka Međunarodne agencije za atomsku energiju (ITDB). Inspekcija sudjeluje i u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti, vodi propisane očevidnike te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.