Inspekcija za protuminsko djelovanje

Slika /slike/Inspekcijski poslovi/protuminsko_djelovanje_01.jpg

Inspekcijski i upravni nadzor


Poslove upravnog i inspekcijskog nadzora, temeljem Zakona o protuminskom djelovanju, obavljaju inspektori Ministarstva unutarnjih poslova, ustrojeni u Ravnateljstvu civilne zaštite, Sektoru za inspekcijske poslove, Inspekciji za protuminsko djelovanje.
 
Odobrenje za obavljanje poslova ručne detekcije mina, strojne pripreme površine i pregleda površine pomoću pasa za detekciju mina

Sukladno članku 10. Zakona o protuminskom djelovanju poslove ručne detekcije mina, strojne pripreme površine i poslove pregleda površine pomoću pasa za detekciju mina smije obavljati pravna osoba ili obrtnik koji imaju odobrenje MUP-a.


 
Postupak izdavanja odobrenja za obavljanje poslova ručne detekcije mina, strojne pripreme površine i pregleda površine pomoću pasa za detekciju mina

 

1. Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ručne detekcije mina podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova (članak 11. Zakona o protuminskom djelovanju).

Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • ugovor o radu sklopljen sa zaposlenicima u punom radnom vremenu za najmanje pet zaposlenika koji posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pirotehničara, od kojih najmanje jedan zaposlenik posjeduje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za voditelja radilišta te prijave na tijela mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

 • rješenje Ministarstva o odobrenju za obavljanje poslova miniranja pri razminiranju ili ugovor o poslovnoj suradnji s ovlaštenom pravnom osobom koja posjeduje odobrenje za miniranje pri razminiranju Ministarstva, izdano po posebnim propisima s otkaznim rokom koji ne smije biti kraći od mjesec dana

 • police osiguranja za prijavljene zaposlenike

 • dokaz o posjedovanju osobne zaštitne opreme (najmanje pet zaštitnih prsluka sa štitnikom za prepone i pet zaštitnih kaciga s vizirom) te posjedovanju sredstava rada (najmanje pet ručnih detektora metala) s pripadajućim ocjenama sukladnosti

 • podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili kod obrtnika

 • opći akt kojim su određena radna mjesta zaposlenika u pravnoj osobi, stručna sprema i opis poslova za svako radno mjesto s posebnim uvjetima rada, ovjeren od odgovorne osobe pravne osobe ili obrtnika. 


2. Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova strojne pripreme površine podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova (članak 12. Zakona o protuminskom djelovanju).

Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • ugovor o radu sklopljen sa zaposlenicima u punom radnom vremenu za najmanje dva zaposlenika koji posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pomoćnog djelatnika ili pirotehničara te prijave na tijela mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, koji su rukovatelji stroja, što dokazuju potvrdom o osposobljenosti koju izdaje proizvođač stroja ili dokaz da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima strojne pripreme površine na poslovima razminiranja
 • dokaz o posjedovanju osobne zaštitne opreme i to: najmanje dva zaštitna prsluka sa štitnikom za prepone te dvije zaštitne kacige s vizirom s pripadajućim ocjenama sukladnosti
 • policu osiguranja za prijavljene rukovatelje stroja
 • dokaz o posjedovanju najmanje jednog stroja za pripremu površine u razminiranju upravljivog iz kabine stroja ili upravljanog daljinskim upravljanjem, s pripadajućim ocjenama sukladnosti
 • podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili kod obrtnika
 • opći akt kojim su određena radna mjesta zaposlenika u pravnoj osobi, stručna sprema i opis poslova za svako radno mjesto s posebnim uvjetima rada, ovjeren od odgovorne osobe pravne osobe ili obrtnika. 

 

3. Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova pregleda površine pomoću pasa za detekciju mina podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova (članak 13. Zakona o protuminskom djelovanju).

Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • ugovor o radu sklopljen sa zaposlenicima u punom radnom vremenu za najmanje dva zaposlenika (vodiča pasa) koji posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pomoćnog djelatnika ili pirotehničara te prijave na tijela mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
 • ugovor o radu sklopljen sa zaposlenikom u punom radnom vremenu za zaposlenika koji posjeduje uvjerenje za instruktora za rad sa službenim psima, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima vodiča pasa za detekciju mina
 • police osiguranja za prijavljene vodiče pasa
 • dokaz o posjedovanju osobne zaštitne opreme, i to: najmanje dva zaštitna prsluka sa štitnikom za prepone, dvije zaštitne kacige s vizirom s pripadajućim ocjenama sukladnosti
 • podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili kod obrtnika
 • opći akt kojim su određena radna mjesta zaposlenika u pravnoj osobi, stručna sprema i opis poslova za svako radno mjesto s posebnim uvjetima rada, ovjeren od odgovorne osobe ili obrtnika
 • dokaz o posjedovanju najmanje četiri psa koji su obučeni za detekciju mina i posjeduju uvjerenje o završenoj obuci za pse za detekciju mina
 • dokaz o posjedovanju ocjene o sukladnosti za prijavljene timove vodič-pas za detekciju mina izdanu od ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • ugovor o poslovnoj suradnji s veterinarskom stanicom
 • dokaz o posjedovanju prikolica ili vozila za transport i boravak pasa s pripadajućim potvrdama o ispitivanju vozila izdanih sukladno posebnim propisima
 • plan i program dnevnog, tjednog i mjesečnog rada sa psima, kondicioniranja i redresure pasa, izrađen sukladno posebnim propisima i ovjeren od osobe iz podstavka 2. ovoga stavka.

 

 
Postupak izdavanja ovlaštenja za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti za opremu i sredstva u protuminskom djelovanju i timove vodič-pas za detekciju mina


Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti za opremu i sredstva u protuminskom djelovanju i timove vodič-pas za detekciju mina podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova (članak 87. Zakona o protuminskom djelovanju).

Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:
 • ugovor o radu u punom radnom vremenu za odgovornu osobu za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti u pravnoj osobi ili za obrtnika
 • ugovor o radu u punom radnom vremenu za najmanje dva zaposlenika koji će obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti
 • dokaz o posjedovanju prostora (poligona) za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti, za koji je Ministarstvo izdalo odobrenje
 • dokaz o posjedovanju skladišta za eksplozivne tvari koje ima uporabnu dozvolu
 • dokaz da je nadležno tijelo za akreditaciju utvrdilo da je pravna osoba ili obrtnik stručno i tehnički osposobljena za provedbu poslova ispitivanja opreme i sredstava u postupku ocjenjivanja sukladnosti. 


 

Postupak izdavanja odobrenja za obavljanje poslova osposobljavanja pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i poslova kontrole kvalitete


Osposobljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i poslova kontrole kvalitete provodi Ministarstvo i ovlaštene ustanove sukladno propisima o obrazovanju odraslih (članak 105. Zakona o protuminskom djelovanju).

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osposobljavanja pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i poslova kontrole kvalitete podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova (članak 106. Zakona o protuminskom djelovanju).

Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • posjeduje odgovarajući prostor i sredstva za održavanje teorijske i praktične nastave, opremljen sukladno pravilniku o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete
 • ima zaposlenu najmanje jednu osobu ugovorom o radu u punom radnom vremenu koja ima najmanje diplomski sveučilišni studij i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima humanitarnog razminiranja, protuminskog djelovanja ili u protueksplozijskoj zaštiti Ministarstva
 • ima zaposlenu najmanje jednu osobu ugovorom o radu u punom radnom vremenu koja ima najmanje srednju stručnu spremu, položen stručni ispit za pirotehničara te najmanje   • tri godine radnog iskustva na poslovima humanitarnog razminiranja, protuminskog djelovanja ili u protueksplozijskoj zaštiti Ministarstva
 • posjeduje suglasnost za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja izdanog od ministarstva nadležnog za obrazovanje
 • posjeduje Nastavni plan i program za stručno osposobljavanje, sukladno pravilniku iz stavka 5. ovog članka, odobrenog od ministarstva nadležnog za obrazovanje
 • posjeduje sklopljen ugovor s osiguravajućim društvom o osiguranju osoba koje se osposobljavaju, od posljedica štetnog događaja vezanog uz izobrazbu (tjelesno ozljeđivanje, smrtno stradavanje). 


Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenju uvjeta da:

 • odgovorna osoba u pravnoj osobi i/ili obrtnik nije pravomoćno osuđivan ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu
 • odgovorna osoba u pravnoj osobi i/ili obrtnik nije u posljednje tri godine pravomoćno osuđivan za prekršajno djelo s elementima nasilja
 • odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno obrtnik nije pravomoćno kažnjavan za djelo koje se odnosi na isplatu plaće
 • je pravna osoba upisana u sudski registar, odnosno da je obrtnik upisan u Obrtni registar.


Iskaznica protuminskog djelovanja

Sukladno članku 100. Zakona o protuminskom djelovanju poslove dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i kontrole kvalitete u Hrvatskom centru za razminiranje, poslove razminiranja te pomoćne poslove (rukovatelji strojeva za pripremu površine i vodiča pasa za detekciju mina) u ovlaštenoj pravnoj osobi ili kod obrtnika mogu obavljati osobe koje imaju iskaznicu protuminskog djelovanja.

Zahtjev za izdavanje iskaznice protuminskog djelovanja podnosi se osobno Ministarstvu unutarnjih poslova (članak 101. Zakona o protuminskom djelovanju). Iskaznica protuminskog djelovanja izdaje se rješenjem.

Uz zahtjev podnositelj mora priložiti dokaz da:

 • ima najmanje srednju stručnu spremu za pirotehničara, voditelja radilišta i pirotehničara HCR-a za kontrolu kvalitete
 • ima najmanje završenu osnovnu školu za pomoćnog djelatnika
 • ima najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine za nadzornika za kontrolu kvalitete
 • ima ugovor o radu u punom radnom vremenu s ovlaštenom pravnom osobom i/ili obrtnikom ili HCR-om za obavljanje poslova dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i kontrole kvalitete u Hrvatskom centru za razminiranje, poslove razminiranja te pomoćne poslove (rukovatelji strojeva za pripremu površine i vodiča pasa za detekciju mina) u ovlaštenoj pravnoj osobi ili kod obrtnika
 • ima uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada da je duševno, tjelesno i zdravstveno sposoban za poslove punjenja i paljenja mina sukladno propisima o poslovima s posebnim uvjetima rada.


Ministarstvo će po službenoj dužnosti pribavlja dokaze da podnositelj zahtjeva:

 • nije pravomoćno osuđivan ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu
 • nije u posljednje tri godine pravomoćno osuđivan za prekršajno djelo s elementima nasilja
 • ima hrvatsko državljanstvo (za djelatnike HCR-a)
 • ima uvjerenje o osposobljenosti iz članka 105. stavka 3. i 6. Zakona o protuminskom djelovanju


Člankom 2. Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika (NN 57/16) propisano je da uz zahtjev za izdavanje iskaznice podnositelj mora priložiti sljedeće:

 • fotografiju veličine 30 mm × 35 mm
 • dokaz o podmirenju troškova izrade iskaznice (14,60 eura, uplaćenih na račun državnog proračuna broj: HR 1210010051863000160, model HR 63, poziv na broj HR 7005-713-23027 sukladno Rješenju o visini troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja (68/16, 155/22).


Postupak u slučaju nestanka, gubitka ili krađe iskaznice humanitarnog razminiranja te zamjena iskaznica humanitarnog razminiranja za iskaznice protuminskog djelovanja

U slučaju nestanka, gubitka ili krađe iskaznice osoba je dužna pisanom izjavom o tome bez odgode izvijestiti Ministarstvo. Trošak objave nevažećom iskaznice protuminskog djelovanja u »Narodnim novinama« snosi podnositelj koji je podnio zahtjev za izdavanje nove iskaznice.

Osoba može obavljati poslove protuminskog djelovanja do izdavanja iskaznice protuminskog djelovanja na temelju potvrde, koju će Ministarstvo izdati na njezin zahtjev, ukoliko su ispunjeni uvjeti za izdavanje iskaznice propisani člankom 101. Zakona o protuminskom djelovanju i članka 2. Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika.

Osoba može posjedovati 1 (jednu) iskaznicu protuminskog djelovanja te ne može, ukoliko je ista oduzeta od strane ovog Ministarstva, ishoditi novu iskaznicu protuminskog djelovanja u roku na koji je ista oduzeta.

Nakon zaprimljenog zahtjeva za izradom nove iskaznice protuminskog djelovanja Ministarstvo izdaje rješenje o prestanku važenja nestale, izgubljene ili ukradene iskaznice.

Osobe koje imaju iskaznicu humanitarnog razminiranja izdanu sukladno odredbama Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenu upisnika (»Narodne novine«, br. 111/07., 55/09. i 159/13.) istu su dužne vratiti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanjem iskaznice protuminskog djelovanja. Iste osobe dužne su ishoditi iskaznicu protuminskog djelovanja najkasnije do 20. listopada 2016. godine.

Svi zahtjevi se podnose na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE​
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
10 000 ZAGREB, Ilica 335.