Popis literature za polaganje stručnog ispita iz područja zaštite od požara

 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22)
 • Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 141/11 i 82/22)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97)
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
 • Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (NN 118/11)
 • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
 • Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12, 98/21 i 89/22)
 • Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)
 • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05 i 28/10)
 • Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)
 • Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
 • Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
 • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno ugroženim eksplozivnim atmosferama (NN 34/10)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list 10/90 i 52/90)
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN108/95 i 56/10)
 • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)
 • Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/07 i 141/08)
 • Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07) 
 • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)
 • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno ugroženim eksplozivnim atmosferama (NN 33/16)
 • Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
 • Kazneni zakon ( NN 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15, 101/17, 118/18, 61/19, 126/19 i 84/21).

Za područja: Požarno-preventivne mjere, Teorija procesa gorenja i gašenja i Sustavi za dojavu i gašenje požara, pored navedenih propisa, prihvatljiva je sva stručna literatura koja na stručni način obrađuje navedena područja.