Naputak za prijavljivanje kandidata

Naputak za prijavljivanje kandidata  za polaganje stručnog ispita iz područja zaštite od požara

Ispit se polaže sukladno odredbama Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 141/11 i 82/22) a prema Programu stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara ili Programu stručnog ispita djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, koji su sastavni dio navedenog Pravilnika.
 
Uvjet za polaganje stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara je završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničkog smjera, a propisan je člankom 20. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22).
 
Uvjet za polaganje stručnog ispita za djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara je najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, a propisan je člankom 20. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22).
 
Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova isključivo poštom, putem pravne osobe kod koje je kandidat u radnom odnosu (na memorandumu pravne osobe i uz potpis odgovorne osobe) ili ga podnosi kandidat sam, na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za inspekcijske poslove
Ilica 335, 10 000 Zagreb
 
Zahtjev za polaganje stručnog ispita sadrži: 

 • ime i prezime kandidata

 • datum, mjesto i državu rođenja kandidata

 • mjesto prebivališta i adresu stanovanja kandidata

 • vrstu i stupanj obrazovanja kandidata

 • podatke o radnom mjestu kandidata, te pravnoj osobi kod koje je u radnom odnosu (nije potrebno za kandidate koji nisu u radnom odnosu)

 • naziv programa za koji se kandidat prijavljuje (Program stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara ili Program stručnog ispita djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara).

Uz zahtjev se prilaže: 

 • ovjerena preslika ili prijepis svjedodžbe ili diplome o stečenom stupnju obrazovanja (ovjera od strane javnog bilježnika ili prijepis od nadležne ustanove)

 • preslika ugovora o radu, odnosno drugog akta o zasnivanju radnog odnosa (ako zahtjev podnosi pravna osoba)

 • preslika izvatka iz matice rođenih

 • dokaz o uplati troškova provedbe stručnog ispita (69,54 EUR po kandidatu za polaganje ispita ili ponovno polaganje ispita u cijelosti, odnosno 32,91 EUR za polaganje popravnog ispita, uplaćuje se na broj računa državne riznice IBAN broj: HR HR1210010051863000160, model: HR 63 s pozivom na broj: 7005-713-21970 Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb, Ilica 335).

Ukoliko je zahtjev kompletan i kandidat zadovoljava propisane uvjete, podnositelj zahtjeva će dobiti rješenje kojim se odobrava polaganje stručnog ispita i u kojem je određeno mjesto i vrijeme polaganja stručnog ispita. 

Naputak za prijavljivanje kandidata za polaganje stručnog ispita za provjeru ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara 
 
Ispit se polaže sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12, 98/21 i 89/22) na način i prema programu stručnog ispita koji je otisnut uz ovaj Pravilnik.
 
Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova isključivo poštom, putem pravne osobe kod koje je kandidat u radnom odnosu (na memorandumu pravne osobe i uz potpis odgovorne osobe) ili ga podnosi kandidat sam, na adresu: 
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za inspekcijske poslove
Ilica 335,10 000 Zagreb
 
Zahtjev za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu, a sadrži: 

 • ime i prezime te datum, mjesto rođenja i OIB građana kandidata

 • izvornik ili ovjerenu presliku isprave o postignutom stupnju stručne spreme (ovjera od strane javnog bilježnika ili prijepis od nadležne ustanove)

 • dokaz o uplaćenim troškovima provedbe ispita (69,54 EURA za polaganje ispita ili ponovno polaganje ispita u cijelosti, odnosno 32,91 EURA za polaganje popravnog ispita, uplaćuje se na broj računa državne riznice HR 1210010051863000160, model HR 63, poziv na broj HR 7005-713-21970, Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb, Ilica 335).

Poželjno je priložiti i presliku domovnice zbog izbjegavanja pogrešaka u pisanju pojedinih podataka o kandidatu.