Održan sastanak u svezi pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2019.

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/SPLIT_TURS.jpg

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Split 29. svibnja 2019. održan je radni sastanak s predstavnicima sudionika i operativnih snaga u sustavu civilne zaštite u vezi pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2019., u dijelu sigurnost turista.

Sastanku su nazočili predstavnici Splitsko - dalmatinske županije, Grada Splita, OKC Policijske uprave splitsko - dalmatinske, Obalne straže Republike Hrvatske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva - PZO 93 ZB Divulje, Lučke kapetanije Split, DHMZ-Pomorskog meteorološkog centra Split, Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, HCK - Društva Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije te Područnog ureda civilne zaštite Split.

U uvodnom dijelu sastanka predstavnik Područnog ureda je nazočne upoznao s naputkom dostavljenim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na području nadležnosti za usmjeravanje aktivnosti istih, kako bi sustav civilne zaštite pripremili za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja za vrijeme trajanja ovogodišnje turističke sezone. Skrenuta je pozornost na potrebu uvođenja i održavanja spremnosti određenih namjenskih kapaciteta koji su dužni skrbiti o osiguravanju određenih standarda sigurnosti u okviru redovne djelatnosti te spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite. Također je inicirano organiziranje radnih sastanaka s predstavnicima žurnih službi, operativnih snaga sustava civilne zaštite, komunalnih poduzeća, udruga građana te u priobalnom području s predstavnicima turističkih zajednica i turističkih poduzeća, kao i ostalim pravnim osobama kojima je turizam glavna ili jedna od glavnih djelatnosti, u svrhu  uvida u stanje spremnosti za reagiranje na velike nesreće i katastrofe u kojima uz domicilno stanovništvo mogu biti ugroženi i turisti. Naglašena je potreba provjere i po potrebi usklađenja rješenja utvrđena u planu zaštite i spašavanja, planu civilne zaštite, odnosno planu djelovanja civilne zaštite, provedba postupka redovnog tekućeg ažuriranja priloga planskih dokumenata u području civilne zaštite, provjera funkcionalnosti i spremnosti objekata planiranih za zbrinjavanje većeg broja evakuiranih osoba/turista te održavanje komunikacije sa žurnim službama, operativnim snagama sustava civilne zaštite, komunalnim poduzećima, udrugama građana te s predstavnicima turističkih zajednica i turističkih poduzeća.

Nazočni predstavnici nadležnih službi dali su prikaz stanja o poduzimanju i izvršavanju pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu iz područja nadležnosti te ocjenu stanja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica iznenadnog događaja u kojem uz stanovništvo mogu biti ugroženi i turisti. Rasprava je obuhvatila procedure provedbe hitnog zračnog medicinskog prijevoza unesrećenih ili oboljelih, stanje opremljenosti i održavanja interventnih helidroma, projekt ispomoći u ljudstvu PUSD iz drugih PU i drugih zemalja, opremljenost u slučaju iznenadnog onečišćenja mora i spašavanja na moru, sigurnost u hotelima, kampovima, marinama, održavanje pokaznih i terenskih vježbi, razmjena informacija i korištenje vremenskih prognoza i sl.).
Usuglašeno je zajedničko postupanje radi pravovremenog reagiranja nadležnih službi i operativnih snaga civilne zaštite, održavanje redovitih kontakata među službama, s naglaskom na uloga Županijskog centra 112, koji na temelju standardnih operativnih postupaka prosljeđuje informacije nadležnim službama, komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje i objedinjuje povratne informacije o provedenim aktivnostima.