Edukacija djelatnika Dječjeg vrtića Viškovo

Foto: MUP

Područni ured civilne zaštite Rijeka održao je opširnu edukaciju svih djelatnika Dječjeg vrtića Viškovo u vezi potresa, putem web aplikacije. Na zamolbu ravnateljice vrtića, Služba za prevenciju i pripravnost izradila je prezentaciju sa usmenim komentarima u vezi potresa u kojoj je objašnjeno što je to potres, kakve mogu biti njegove posljedice, koje su preventivne aktivnosti sa ciljem smanjena rizika od potresa koje treba napraviti prije potresa te kako treba postupati tijekom i neposredno nakon potresa.

Dječji vrtić Viškovo već od prije aktivno promiče sigurnost djece i djelatnika vrtića i posjeduje certifikat „Siguran vrtić“ pa i ova aktivnost doprinosi sigurnijem boravku djece u vrtiću. Osim navedenoga, a na sugestiju Područnog ureda civilne zaštite Rijeka uprava vrtića uspostavila je suradnju sa Općinom Viškovo u smislu dobivene stručne pomoći za  definiranje  „najsigurnijih“ i „najugroženijih“ dijelova vrtića temeljem čega će se provoditi vježbe u vrtiću. Također, definiran je način komuniciranja Dječjeg vrtića i Stožera civilne zaštite u slučaju izvanrednih događaja.