​Završen ciklus osposobljavanja novoizabranih članova stožera civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2022.

U Županijskoj vijećnici u Vukovaru 15. prosinca 2022. održano je posljednje osposobljavanje u ovoj godini za novoizabrane članove stožera civilne zaštite općina i gradova

Foto: MUP

Osposobljavanju je pristupilo 11 novoizabranih članova stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, gradova Iloka i Otoka te općina Lovas, Drenovci i Stari Mikanovci. Članovima stožera prezentirane su temeljne odredbe sustava civilne zaštite, planski dokumenti u sustavu civilne zaštite, stožerno upravljanje u kriznim situacijama i odnosi s javnošću, a na kraju osposobljavanja odrađena je simulacijska vježba na temu tehničko-tehnološke nesreće u cestovnom prometu.

Kroz 8 termina osposobljavanja u 2022. godini, edukaciju je prošlo 119 novoizabranih članova stožera civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije.

Cilj osposobljavanja je pripremiti novoizabrane članove stožera civilne zaštite JLP(R)S za učinkovitu provedbu zadaća u prikupljanju i obradi informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće ili katastrofe, koordiniranje provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, upravljanje reagiranjem sustava civilne zaštite, razvoj Plana djelovanja civilne zaštite te za usklađivanje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite.
 
Ovim putem zahvaljujemo Vukovarsko-srijemskoj županiji te gradovima Vukovaru, Vinkovcima, Otoku, Županji i Iloku na pomoći u organizaciji i provedbi osposobljavanja tijekom 2022. godine.