U Općini Tovarnik provedena edukacija građana

Djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar proveli su 14. veljače edukaciju građana Općine Tovarnik o sustavu civilne zaštite

Foto: MUP

Edukacija je održana s ciljem informiranja građana o mogućim nesrećama i važnim mjerama prevencije. Naglasci su stavljeni na mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a u cilju jačanja svijesti o smanjenju rizika od katastrofa te ostvarivanje zaštite i spašavanja od prirodnih nesreća i katastrofa.

Tijekom edukacije građani su upoznati s potresima, požarima, poplavama, radiološkim i nuklearnim nesrećama kao i nesrećama s opasnim tvarima te su im objašnjeni postupci koji se poduzimaju u slučaju da dođe do nesreće.

Sudionici edukacije upoznati su i s cjelokupnim sustavom civilne zaštite, mjerama i aktivnostima koje se provode unutar sustava kao i sa svojim pravima i obavezama za vrijeme i po završetku nesreće.