Provedena terenska vježba "Šumski požar Jelaš 2021."

Foto: MUP

Dana 25. rujna 2021. od 9:00 do 11:00 sati provedena je terenska vježba „Šumski požar Jelaš 2021.“  Vježba je organizirana i provedena sukladno Godišnjem Planu vježbi u sustavu civilne zaštite za 2021. godinu te temeljem Odluke načelnika Općine Tompojevci. Navedenu vježbu zajednički su organizirale općine Tompojevci, Tovarnik i Lovas. Suorganizatori su bili Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Osijek – Služba civilne zaštite Vukovar, zatim Policijska uprava vukovarsko-srijemska – Postaja granične policije Tovarnik, pravna osoba Agro Tovarnik  i Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.

Tema vježbe je bila samozapaljenje radnog stroja, ozljeda vozača radnog stroja od opeklina i gušenja od dima te proširenje požara na obližnju šumu „Jelaš“.

Ciljevi i zadaće vježbe bili su provjera opremljenosti, osposobljenosti i operativnog postupanja Stožera civilne zaštite općine Tompojevci, Tovarnik i Lovas u koordiniranju operativnim snagama; dobrovoljnih vatrogasnih društva u gašenju požara, pravne osobe Agro Tovarnik d.o.o. u gašenju te sprečavanju širenja požara otvorenog prostora, postrojbi civilne zaštite opće namjene u mobilizaciji i pružanju ispomoći vatrogasnim društvima, Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u trijaži i pružanju prve pomoći, Policijske uprave Vukovarsko-srijemske u prijemu i prijenosu informacija nadležnoj policijskoj postaji, osiguranju lokacije i regulaciji prometa, Službe civilne zaštite Vukovar u prijemu i obradi obavijesti o požaru te rad koordinatora na lokaciji.

Scenarij vježbe bio je sljedeći: dana 25. rujna 2021. u 09,00 sati Županijski centar 112 Vukovar zaprimio je  poziv od vozača poljoprivrednog stroja o izbijanju požara na poljoprivrednom stroju. Županijski centar 112 o ovome obavještava Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave i Dobrovoljno vatrogasno društvo Tompojevci. Nakon pokušaja gašenja poljoprivrednog stroja, vozač zadobiva opekline i o tome obavještava Županijski centar 112. Navedeni centar poziva Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko srijemske županije. Po dolasku i procjeni situacije, zapovjednik  Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tompojevci traži ispomoć zbog proširenja požara na poljoprivrednu površinu i obližnju šumu. Županijski centar 112 obavještava županijskog vatrogasnog zapovjednika,  koji nalaže aktiviranje DVD-a Tovarnik i Lovas. Županijski centar 112 poziva dobrovoljna vatrogasna društva Tovarnik i Lovas. Županijski centar 112 obavještava voditelja službe,  koji nalaže pozivanje načelnika stožera iz sve tri općine i spajanje u konferenciju. Voditelj upoznaje načelnike sa situacijom i predlaže aktiviranje postrojbi civilne zaštite opće namjene.

U operativnom djelu provedbe vježbe sudjelovale su slijedeće operativne snage i žurne službe: stožeri civilne zaštite Tompojevci, Tovarnik i Lovas; dobrovoljna vatrogasna društva Tompojevci, Tovarnik i Lovas; postrojbe civilne zaštite opće namjene općina Tompojevci, Tovarnik i Lovas; Zavod za hitnu medicinu vukovarsko-srijemske županije, Služba civilne zaštite Vukovar, Policijska uprava vukovarsko-srijemska - Postaja granične policije Tovarnik te Agro Tovarnik d.o.o.