Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa

Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa povezuje političku, operativnu i znanstvenu razinu omogućavajući prijenos i usuglašavanje znanja, prijedlog rješenja, donošenje dokumenata te poticanje njihove implementacije u cilju SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA
 
Hrvatska platforma ima zadaću razmjene i usuglašavanja znanja, iskustva i stavova o potrebama za djelovanje na području smanjenja rizika od katastrofa te poticanja i postizanja kvalitetnog odgovora na prijetnje i rizike od katastrofa na nacionalnoj razini.
 
Hrvatska platforma djeluje kroz cijelu godinu te potiče ostala tijela državne uprave, nevladine organizacije, javna i privatna poduzeća te znanstvene institucije na djelovanje u području smanjenja rizika od katastrofa, a svake godine organizira se i Konferencija o smanjenju rizika od katastrofa.
 
Odbor Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa
Odbor Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa sastoji se od svih relevantnih tijela državne uprave, znanstvenih institucija, udruga građana i ostalih predstavnika koji u svom svakodnevnom djelovanju provode neke od mjera i aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa.
 
Glavna radna skupina
Glavna radna skupina sastoji se tijela koordinatora za identificirane rizike. Izrađuje procjenu rizika i procjenu kapaciteta te strategiju smanjenja rizika od katastrofa.
 
Radne skupine za procjenu rizika
Radne skupine koje obrađuju pojedini rizik. Sastoje se od tijela koordinatora te nositelja izrade procjena rizika.
 
Stručne radne skupine
Radne skupine koje obrađuju pojedinu temu poput, sigurnosti odgojno‐obrazovnih ustanova, prostornog planiranja, financiranja mjera i aktivnosti SROK‐a.