Pravilnici

 • Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja NN 66/2021 
 • Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, NN br. 108/217
 • Zakon o sustavu civilne zaštite, NN br. 82/2015118/2018  , 31/2020 i 20/2021   
 • Zakon o zaštiti i spašavanju, NN br. 174/04, 79/07, '38/09', '127/10' – NE VAŽI od 1.8.2015. veza na NN br. '82/2015'
 • Zakon o kritičnim infrastrukturama, NN br. '56/13'
 • Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, NN br. '79/06' i '110/15'
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, NN br. '73/97'
 • Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, NN br. '77/14'
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području sprječavanja  katastrofa i njihovih posljedica, NN, Međunarodni ugovori br. '8/2017'
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u »MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU«, NN, Međunarodni ugovori br. '07/09', OBJAVA NN, Međunarodni ugovori br. 9/09
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u »FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU«, NN, Međunarodni ugovori br. '03/08', OBJAVA NN, Međunarodni ugovori Narodne novine br. 5/08
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. '06/98', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori Narodne novine br. 8/98
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. '13/98', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori Narodne novine br. 3/99
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 101/18

2019. godina

 • Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite, NN br. 126/19  

2017. godina

 • Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu, NN br. 67/2017
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika, NN br. 67/2017
 • Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, NN br. 53/17

2016. godina

 • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva, NN br. 69/16
 • Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura, NN br. 47/16, 93/2017
 • Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. 99/16
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva, NN br. 69/16
 • Pravilnik o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite, NN br. 37/16, 47/16
 • Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi, NN br. 37/16
 • Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 49/16
 • Pravilnik o zemljopisno obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. 57/16
 • Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite, NN br. 57/16
 • Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112, NN br. 37/16
 • Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, NN br. 38/16
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, NN br. 57/16
 • Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, NN br. 65/16
 • Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 69/16
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite, NN br. 69/16
 • Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. 75/16
 • Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 99/16
 • Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika, NN br. 98/16
 • Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 75/16  (uputa i prilozi u tablici)
  Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite UPUTA I PRILOZI
  Uputa za popunjavanje evidencijskih tablica sukladno odredbama Pravilnika o ođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN br. 75/16) UPUTA
  Evidencija stožera civilne zaštite E-SCZ Prilog 1
  Evidencija operativnih snaga vatrogastva E-VAT Prilog 2
  Evidencija operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa E-HCK Prilog 3
  Evidencija operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja E-HGSS Prilog 4
  Evidencija udruga (EU) Prilog 5
  Evidencija postrojbi i povjerenika civilne zaštite E-PPCZ Prilog 6
  Evidencija koordinatora na lokaciji E-KNL Prilog 7
  Evidencija pravnih osoba u sustavu civilne zaštite E-PO Prilog 8

2015. – 2006.