Ravnateljstvo civilne zaštite na 16. Danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

U organizaciji Hrvatske komore inženjera građevinarstva u Opatiji se od 9. - 11. lipnja 2022. održavaju 16. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva na kojima sudjeluju i predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, voditelj Inspekcije zaštite od požara i civilne zaštite Bruno Šuta te nadzornik za unutarnje poslove zaštite od požara Željko Pavlović

Foto: MUP

Voditelj Inspekcije Bruno Šuta, je u okviru seminara “Sigurnost u slučaju požara” održao prezentaciju na temu ”Sustavna zaštita od požara pri prostornom uređenju i gradnji", kako bi se istaknula potreba sustavne edukacije svih sudionika u gradnji.

U uvodnom dijelu istaknuo je važnost sustavne zaštite od požara navodeći pozitivne primjere iz prakse, ali i naučene lekcije, proizašle iz nepostojanja ili grešaka u sustavu.

U svom izlaganju kazao je kako je sustav zaštite od požara Republike Hrvatske uređen Zakonom o zaštiti od požara (ZOP), osvrnuo se na zakonske i podzakonske propise koji uređuju materiju zaštite od požara te na Nacionalnu strategiju zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine, kojoj su glavni ciljevi i prioriteti smanjiti broj nastalih požara i stradalih osoba kao i smanjiti materijalnu štetu nastalu uslijed djelovanja požara.

Također, napomenuo je kako Ravnateljstvo civilne zaštite, na traženje nadležnog tijela, sudjeluje u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja državne razine te kako pri planiranju prostornog uređenja i donošenju dokumenata treba voditi računa o prostornim uvjetima zaštite od požara, posebice o mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi, životinja i imovine, sigurnosnim udaljenostima između građevina, osiguranju pristupa za vatrogasna vozila te osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje.

Nazočnima je prikazao statistiku požara, prema kojoj najviše osoba u požarima smrtno strada u zatvorenim prostorima. Prema procjeni Konfederacije europskih udruga za zaštitu od požara, godišnje u Europi u požarima zgrada smrtno strada oko 5 000 osoba, dok je u Hrvatskoj  2021. godine od 40 stradalih u požarima, njih 33 stradalo u građevinama.

Svoje izlaganje završio je prikazom prijedloga mjera za povećanje sigurnosti u slučaju požara kroz povećanje aktivnih mjera ZOP-a, kao što su ugradnja detektora ugljičnog monoksida, dima ili pogonskog plina u zatvorenim prostorima te zbrinjavanje biljnog otpada sjeckanjem, obradom u pelete, pretvorbom u energiju putem ložišta, umjesto tradicionalnog, u većini slučajeva nekontroliranog spaljivanja na otvorenom, koje uzrokuje velik broja požara.

Skup je  okupio brojne stručnjake iz područja građevinarstva uključujući i predstavnike tijela državne uprave s ciljem trajnog stručnog usavršavanja. Tijekom događanja održani su brojni seminari te okrugli stolovi na temu regulative u građevinarstvu s posebnim naglaskom na trenutno aktualnu situaciju obnove nakon razornih potresa u Hrvatskoj 2020. godine.  

Stranica