Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga od interesa za sustav civilne zaštite za 2022. godinu

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/writing-1149962_1920.jpg

Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga od interesa za sustav civilne zaštite za 2022. godinu

Aktivnosti za financijske potpore udrugama od interesa za sustav civilne zaštite za 2022. godinu prijavljuju se isključivo na propisanom obrascu:

Obrazac se ispunjava isključivo na računalu.    
   
Prijavi se obvezno prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta i to:

1. Ukoliko je podnesen zahtjev za usklađivanjem Statuta, priložiti potvrdu nadležnog ureda,
2. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja,
3. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja.


 


Stranica