PROPISI

 

ZAKONI:

 

STRATEGIJA:

 • Strategija radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017.-2025. godine (NN 65/17)

 

RADIOLOŠKA SIGURNOST:

 • Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18)
 • Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja (NN 42/18)
 • Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti (NN 40/18)
 • Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN 38/18)
 • Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (NN 36/18)
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (NN 66/18)
 • Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima (NN 42/18)
 • Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore (NN 114/07)

 

NUKLEARNA SIGURNOST:

 • Pravilnik o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje (NN 38/17)
 • Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja (NN 36/16, 79/16)
 • Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti (NN 29/17)
 • Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja (NN 94/17)
 • Pravilnik o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja (NN 94/17)
 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja (NN 47/17)
 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja (NN 29/17)
 • Pravilnik o izvješću o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja (NN 29/17)
 • Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti (NN 29/17)
 • Pravilnik o uspostavi programa osiguranja kvalitete u upravljanju nuklearnim postrojenjima (NN 29/17)
 • Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima (NN 42/18)

 

NUKLEARNO OSIGURANJE:

 • Pravilnik o nuklearnom osiguranju (NN 38/18)

 

RADIOAKTIVNI OTPAD:

 • Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 125/14)
 • Odluka o Donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 100/18)
 • Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) (PDF)
 • Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora (NN 12/18)
 • Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva (NN 11/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala (NN 42/13, 19/17)

 

IZVANREDNI DOGAĐAJ:

 • Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (NN 24/18)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (NN 70/20)
 • Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (NN 123/12)

 

OKOLIŠ:

 • Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 40/18)
 • Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije (NN 38/18)
 • Akcijski plan za radon za razdoblje 2019.-2024. (NN 118/18)

 


 

PROPISI EU

 

PRIMARNO ZAKONODAVSTVO

Temeljni akt Europske unije na području miroljubive upotrebe nuklearne energije je Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM). On je dio tzv. primarnog europskog zakonodavstva koje određuje temeljna pravila djelovanja EU i nadležnosti njenih institucija.

Ugovor je potpisan u Rimu 25. ožujka 1957., a na snagu je stupio 1. siječnja 1958. zajedno s Ugovorom o europskoj ekonomskoj zajednici. Više o EURATOM ugovoru i zakonodavstvu iz područja nuklearne i radiološke sigurnosti možete pročitati na Stranicama EU (na engleskom jeziku).

 

SEKUNDARNO ZAKONODAVSTVO

Na osnovi EURATOM ugovora te u manjoj mjeri i drugih ugovora doneseni su pravni akti (direktive, uredbe, odluke, preporuke, mišljenja) na području nuklearne i radiološke sigurnosti. Najvažniji akti nuklearne i radiološke sigurnosti su (poveznice na Stranice EUR-Lex, gdje su tekstovi dokumenata na jezicima EU):

  Radiološka sigurnost Poveznica
1. Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom EUR-Lex
2. Preporuka Komisije od 8. lipnja 2000. o primjeni članka 36. Euratom Ugovora o nadzoru nivoa radioaktivnosti u okolišu za potrebe ocjenjivanja izloženosti stanovništva kao cjeline (2000/473/Euratom) EUR-Lex
3. Preporuka Komisije od 26. srpnja 1991. o primjeni trećeg i četvrtog stavka članka 33. Euratom Ugovora (91/444/Euratom) EUR-Lex
  Nuklearna sigurnost Poveznica
1. Direktiva Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavljanju okvira Zajednice za sigurnost nuklearnih postrojenja EUR-Lex
2. Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 2009/71/Euratom o uspostavljanju okvira Zajednice za sigurnost nuklearnih postrojenja EUR-Lex


 
  Radioaktivni otpad Poveznica
1. Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom od 19. lipnja 2011. o uspostavljanju okvira Zajednice za odgovorno i sigurno upravljanje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom EUR-Lex
2. Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom od 20. studenoga 2006. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva EUR-Lex
3. 2008/312/Euratom: Odluka Komisije od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju standardnog dokumenta za nadzor i kontrolu pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva na koji upućuje Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom (priopćena pod brojem dokumenta C(2008)793) EUR-Lex
  Ispravak odluke Komisije 2008/312/Euratom od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju standardnog dokumenta za nadzor i kontrolu pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva na koji upućuje Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom (priopćena pod brojem dokumenta C(2008)793) EUR-Lex
4. Preporuka Komisije od 15. rujna 1999. o sustavu klasifikacije krutog radioaktivnog otpada (99/669/EC, Euratom) EUR-Lex
5. Preporuka Komisije od 6. prosinca 1999. o primjeni članka 37. Euratom Ugovora (1999/829/Euratom) EUR-Lex
6. Preporuka komisije od 18. prosinca 2003. o standardiziranim podacima o atmosferskim i tekućim radioaktivnim ispustima u okoliš iz nuklearnih elektrana i postrojenja za preradu pri normalnom radu (2004/2/Euratom) EUR-Lex
7. Preporuka komisije od 4. prosinca 2008. o uvjetima za izvoz radioaktivnog otpada i istrošenog goriva u treće zemlje EUR-Lex
8. Preporuka komisije od 7. srpnja 2009. o sigurnom i učinkovitom sistemu prijenosa dokumenata i informacija u vezi s odredbama Direktive Vijeća 2006/117/Euratom (2009/527/Euratom) EUR-Lex
 
  Pošiljke radioaktivnih tvari Poveznica
1. Uredba Vijeća (Euratom) br. 1493/93 od 8. lipnja 1993. o pošiljkama radioaktivnih tvari između država članica EUR-Lex
 
  Sigurnost nuklearnih materijala Poveznica
1. Sporazum između Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne republike Njemačke, Irske, Republike Italije, Velikog vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Europske Zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni članka III(1) i (4) Ugovora o neširenju nuklearnog oružja EUR-Lex
2. Dodatni Protokol Sporazuma između Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne republike Njemačke, Irske, Republike Italije, Velikog vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Europske Zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju pri primjeni članka III(1) i (4) Ugovora o neširenju nuklearnog oružja EUR-Lex
3. Uredba Komisije (Euratom) br. 302/2005 od 8. veljače 2005. o primjeni nadzora sigurnosti Euratoma EUR-Lex
4. Preporuka Komisije od 11.2.2009. o provedbi sistema knjigovodstva i kontrole nuklearnih materijala kod operatera nuklearnih objekata EUR-Lex
5. Preporuka Komisije od 15. prosinca 2005. za primjenu Uredbe (Euratom) br. 302/2005 o primjeni nadzora sigurnosti Euratoma EUR-Lex
 
  Izvoz robe s dvojnom namjenom Poveznica
1. Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (preinačena) EUR-Lex
2. Uredba (EU) br. 1232/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom EUR-Lex
 
  Obavještavanje u slučaju nuklearne nesreće Poveznica
1. 87/600/Euratom: Odluka Vijeća od 14. prosinca 1987. o aranžmanima Zajednice o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti EUR-Lex
 
  Upotreba hrane i hrane za životinje  
  Post-Černobilske uredbe Poveznica
1. Uredba Vijeća (EGS) br. 737/90 od 22. ožujka 1990. o uvjetima, kojima se uređuje uvoz poljoprivrednih proizvoda, koji potječu iz trećih država nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Černobil EUR-Lex
2. Uredba Vijeća (ES) br. 616/2000 od 20. ožujka 2000. o dopuni Uredbe (EGS) br. 737/90 o uvjetima, kojima se uređuje uvoz poljoprivrednih proizvoda, koji potječu iz trećih država nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Černobil EUR-Lex
3. Uredba Komisije (ES) br. 1609/2000 od 24. lipnja 2000. o uspostavljanju kataloga proizvoda, koji su izuzeti od primjene Uredbe Vijeća (EGS) br. 737/90 o uvjetima, kojima se uređuje uvoz poljoprivrednih proizvoda, koji potječu iz trećih država nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Černobil EUR-Lex
4. Uredba Komisije (ES) št. 1635/2006 od 6. studenog 2006. o određivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EGS) br. 737/90 o uvjetima, kojima se uređuje uvoz poljoprivrednih proizvoda, koji potječu iz trećih država nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Černobil EUR-Lex
  Uredbe u vezi s nuklearnom nesrećom u Fukushimi, Japan Poveznica
1. Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 297/2011 od 25. ožujka 2011. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima EUR-Lex
2. Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 351/2011 od 11. travnja 2011. o promjeni Uredbe (EU) br. 297/2011 o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima EUR-Lex
3. Ispravak Izvedbene uredbe Komisije (EU) br. 351/2011 od 11. travnja 2011. o promjeni Uredbe (EU) br. 297/2011 o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima EUR-Lex
4. Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 506/2011 od 23. svibnja 2011. o promjeni Uredbe (EU) br. 297/2011 o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima EUR-Lex
5. Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 657/2011 od 7. srpnja 2011. o promjeni Uredbe (EU) br. 297/2011 o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima EUR-Lex
6. Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 961/2011 od 27. rujna 2011. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima te ukidanju Uredbe (EU) br. 297/2011 EUR-Lex
    Uredbe u vezi nuklearnih nesreća i radiološkog izvanrednog događaja općenito Poveznica
1. Uredba Vijeća (Euratom) br. 3954/87 od 22. prosinca 1987. o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti EUR-Lex
2. Uredba Vijeća (Euratom) br. 2218/89 od 18. srpnja 1989. o izmjeni Uredbe (Euratom) br. 3954/87 o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti EUR-Lex
3. Uredba Komisije (Euratom) br. 770/90 od 29. ožujka 1990. o utvrđivanju maksimalne dopuštene razine radioaktivne kontaminacije hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo kojeg drugog radiološkog izvanrednog događaja EUR-Lex
4. Uredba Komisije (Euratom) br. 944/89 od 12. travnja 1989. o utvrđivanju najviše dopuštene razine radioaktivnog onečišćenja manje važnih prehrambenih proizvoda nakon nuklearne nesreće ili nekog drugog hitnog radiološkog slučaja EUR-Lex
5. Uredba Vijeća (EGS) br. 2219/89 od 18. srpnja 1989. o posebnim uvjetima za izvoz hrane i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo kojeg drugog radiološkog izvanrednog događaja EUR-Lex
 
  Radon Poveznica
1. Preporuka Komisije od 21. veljače 1990. o zaštiti stanovništva od izlaganja radonu u zatvorenim prostorima (90/143/Euratom) EUR-Lex
2. Preporuka Komisije od 20. prosinca 2001. o zaštiti stanovništva od izlaganja radonu pri opskrbi pitkom vodom (2001/928/Euratom) EUR-Lex