MEĐUNARODNA SURADNJA

Međunarodna suradnja u području civilne zaštite je u prvom dijelu 2021. godine bila obilježena aktivnostima traženja i primanja žurne međunarodne pomoći nakon potresa u Sisačko -  moslavačkoj županiji. Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata provodila je na dnevnoj osnovi komunikaciju s predstavnicima MVEP-a i stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj vezano za slanje pomoći na bilateralnoj osnovi, kao i aktivnosti pružanja podrške u okviru potpore zemlje domaćina (Host Nation Support HNS) koje su uključivale ubrzavanje graničnih i carinskih formalnosti, oslobođenje od naplate cestarine te logističku potporu ekipama koje šalju pomoć.

Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata sudjelovala je u aktiviranju Mehanizma Unije za civilnu zaštitu 29. prosinca 2020. te na redovitim VTC sastancima s Europskim koordinacijskim centrom u izvanrednim situacijama (ERCC) na temu potresa u Hrvatskoj. Izrađena su dnevna situacijska i tjedna izvješća (ukupno 15) za Europsku komisiju ERCC na engleskom jeziku. Izrađen je tablični pregled primljene pomoći u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu i bilateralno na temelju poznatih ulaznih podataka. U drugoj polovici 2021. realizirana je intenzivna komunikacija s MVEP-om vezano uz donacije cjepiva u okviru Mehanizna Unije za civilnu zaštirtu i bilateralno. Sudjelovalo se u pružanju pomoći u okviru rescEU te izrada projektnih prijava i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u kojima RH potražuje troškove (MORH-a) nastale prilikom upućivanja kanadera kao pomoći u gašenju požara Grčkoj i Turskoj.

Također, dat je doprinos u izradi Državnog plana djelovanja civilne zaštite i izradi standardnog operativnog postupka za primanje, pružanje i tranzit međunarodne žurne pomoći.

U okviru bilateralne suradnje pripremljen je nacrt ugovora o suradnji između Republike Hrvatske i Talijanske Republike u području civilne zaštite na hrvatskom i engleskom jeziku, kao i nacrt ugovora o suradnji između Republike Hrvatske i Kosova te je uređen tekst memoranduma o suglasnosti o suradnji s NR Kinom. Trenutno su u tijeku pripreme za preuzimanje predsjedanja Inicijativom za prevenciju i pripravnost u katastrofama za JI Europu (DPPI SEE) u 2022. godini; tema predsjedanja bit će smanjenje rizika od katastrofa s naglaskom na ulaganje na smanjenje rizika od katastrofa. 

Jedan od prioriteta djelovanja Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a je rad na projektima i povlačenju sredstava EU koji će se koristiti prvenstveno za potrebe aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa, opremanje, osposobljavanje operativnih snaga te informatizaciju sustava civilne zaštite i sustava 112. Tijekom 2021. započele su intenzivne aktivnosti kojima će se osigurati pravovremena priprema projekata koji se namjeravaju financirati iz financijske perspektive 2021.-2027. Ravnateljstvo civilne zaštite prijavilo se za razvoj i održavanje strateških rescEU zalihe medicinske zaštitne opreme s ciljem suzbijanja ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, te na taj način doprinosi snažnijem zajedničkom odgovoru na razini EU-a. . Zaliha će biti razvijena u svrhu pripravnosti i odgovora na zdravstvene prijetnje kada se aktivira Mehanizam unije za civilnu zaštitu. Također se prijavilo i za razvoj KBRN kapaciteta u okviru rescEU. Cilj projekta je razviti, održavati i osigurati dostupnost rescEU CBRN kapaciteta za dekontaminaciju (nenamjerne i namjerne katastrofe; masovna okupljanja), čime se jačaju mehanizmi za prevenciju prekograničnih katastrofa i doprinosi jačanju otpornosti EU-a na CBRN.