SEKTOR ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

Tijekom cijele godine prikupljani su podaci o štetama i ranjivosti te svi ostali podaci relevantni za tri neprihvatljiva rizika (potres, poplava i požar). Podaci su korišteni za izradu analiza petrinjskog potresa, što je rezultiralo izradom Brze procjene šteta i potreba potresa, analize toplinskih valova, prostorne analize podataka HCPI te kratkotrajne koordinacije rada geoznanstvenika na analizi i sanaciji urušnih ponikva. U tu svrhu izrađeno je i izvješće te WMS i WFS servisi. Prikupljene štete prikazane su na SROK Geoportalu. Za potrebe petrinjskog potresa izrađena je analiza procjena rizika za jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za potresom pogođene županije.

Uz navedeno, SROK je kao operativna podrška sudjelovao i u aktivnostima zaštite kulturne baštine. U suradnji s Ministarstvom kulture i medija, talijanskim Ministarstvom kulturne baštine i turizma i stručnjacima iz Odreda karabinjera za zaštitu kulturne baštine („Plave kacige“), Institutom građevinarstva Hrvatske i HGSS-om evakuirana su ugrožena pokretna kulturna dobra u Petrinji.

Izrađen je nacrt Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. i pripadajući Akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa 2021. do 2024. Nakon završenog javnog savjetovanja, dokumenti su proslijeđeni u daljnju proceduru. Pripremljena je i proslijeđena, u daljnju proceduru donošenja, i nova Odluka Vlade o uspostavi Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa. Strategija upravljanja rizicima od katastrofa je dokument koji predstavlja jedinstven pristup upravljanja rizicima od katastrofa, odnosno usmjerava aktivnosti i ulaganja na području upravljanja rizicima od katastrofa. Dokument je ujedno i preduvjet za korištenje sredstava iz fondova, programa i instrumenata Europske unije u financijskom razdoblju 2021.-2027. Donošenjem Strategije, Hrvatska usvaja „proaktivni“ pristup upravljanju rizicima. Strategija Hrvatsku stavlja u korak s modernim trendom upravljanja rizicima, gdje odgovornost na upravljanju leži na svakom pojedincu i gdje je razvidno da svaki sektor svojim ulaganjima doprinosi smanjenju rizika od katastrofa.

Prezentacijom modela rizika od katastrofa, u osnovnim školama na području Grada Zagreba i u gradovima nadležnosti ostalih područnih ureda civilne zaštite obilježen je Međunarodni dan Smanjenja rizika od katastrofa. Nastavljene su daljnje aktivnosti u projektu „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“. Izrađen je nacrt Priručnika za odgojno-obrazovne radnike u provedbi obrazovanja osnovnoškolske djece u području smanjenja rizika od katastrofa te je provedena edukacija za učitelje škola o primjeni Priručnika. Također je u tijeku i izrada brošure za učenike.

U suradnji s Ministarstvom kulture, Veleposlanstvom Japana i Seizmološkom službom PMF-a  u Zagrebu, na četiri lokacije u  Zagrebu postavljani su EQGuard-III uređaji za rano upozoravanje od potresa. Ukupno sedam uređaja, od kojih će se dodatna tri postaviti tijekom slijedeće godine u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku, donirani su od tvrtke Challenge Co.,Ltd. Iz Japana.

U tijeku je ugrađivanje zadnjih mišljenja u Državni plan djelovanja civilne zaštite. Nacrt dokumenta izradit će se do kraja godine, nakon čega će se Državni plan djelovanja civilne zaštite uputiti u postupak donošenja. Državni plan djelovanja civilne zaštite predstavlja glavni operativni dokument kojeg u slučaju velike nesreće, katastrofe i posebnih okolnosti koristi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. Aktivira se kada Vlada RH proglasi stanje katastrofe te u svim drugim slučajevima radi osiguravanja minimalnih uvjeta za normalno funkcioniranje zajednice. Plan se donosi u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, uzrokuju znatnu gospodarsku štetu, ugrožavaju gospodarsku aktivnost ili znatno narušavaju okoliš. Njime se razrađuje složeni sustav djelovanja operativnih snaga različitih razina jedinstvenog sustava civilne zaštite

Izrađen je Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, u tijeku je njegovo donošenje s priloženim Akcijskim planom. Kao predstavnici MUP RCZ-a, sudjelovali smo u radu Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom – kroz sastanke i sjednice, s ciljem povećanja sposobnosti reagiranja operativnih snaga prema osobama s invaliditetom u sigurnosnim prijetnjama.