U Beogradu održana radionica „Procjena rizika - Metodologije, primjenjivost rezultata“

U organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije od 17. do 19. svibnja 2022. u Beogradu je, u okviru Programa obuke za upravljanje katastrofama za 2022. godinu u sklopu aktivnosti Inicijative za pripravnost i prevenciju katastrofa za Jugoistočnu Europu (DPPI SEE),  održana radionica "Procjena rizika - Metodologije, primjenjivost rezultata“, na kojoj su sudjelovali predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite

Foto: MUP

Cilj radionice bio je razmjena iskustava i dobrih praksi između država članica DPPI SEE o metodi i procesu pripreme procjene rizika i drugim regionalnim aspektima u izvanrednim situacijama na nacionalnoj/lokalnoj razini, čime se stvaraju preduvjeti za uspješno upravljanje u izvanrednim situacijama. Radionica je okupila 30-ak stručnjaka za izrade procjena rizika iz 9 zemalja jugoistočne Europe te predstavnike UN DRR-ovog ureda za smanjenje rizika od katastrofa. Načelnik Sektora za smanjenje rizika od katastrofa Ravnateljstva civilne zaštite Dražen Štajduhar predstavio je metodologiju izrade Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku kroz identifikacije, analize i vrednovanja svih rizika. 

Do sada je Republika Hrvatska donijela dvije Procjene rizika od katastrofa, 2015. i 2019. godine. Kroz Procjenu rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, na podlozi identificiranih rizika i analize preliminarnih scenarija, odabrano je 15 jednostavnih i jedan složeni rizik. Temeljem scenarija za svaki pojedini rizik te rezultata procjene, vrednovanjem rizika kategorizirani su kao neprihvatljivi, tolerirani i prihvatljivi. Neprihvatljivim rizicima, odnosno onima koje je potrebno smanjivati u najkraćem mogućem roku na nacionalnoj razini, određeni su potresi, požari otvorenog tipa i poplave izazvane izlijevanjem kopnenih voda.  

Usvajanjem nacionalne Procjene rizika od katastrofa učinjen je prvi korak za uspješno upravljanje rizicima čija izrada ponajviše doprinosi smanjenju rizika od katastrofa.Stranica