Ravnateljstvo civilne zaštite organiziralo Radionicu uvoda u izradu Strategije upravljanja rizicima od katastrofa

  • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/radionica Strategija upravljanja 5.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Jučer je započela dvodnevna Radionica izrade prve nacionalne Strategije upravljanja rizicima od katastrofa


Radna skupina za izradu Strategije upravljanja rizicima od katastrofa, sastavljena od institucija nadležnih za upravljanje rizicima koje su do sada aktivno sudjelovale u radu Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa i Glavne radne skupine Hrvatske platforme, sastala se na prvoj radionici u procesu izrade Strategije.
 
Tijela Hrvatske platforme do sada su izradila dvije Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku te Procjenu sposobnosti upravljanja rizicima koje su analizirale ukupno 15 rizika koji će se obrađivati i Strategijom upravljanja. Ovi se dokumenti koriste kao podloga i baza za strateški dokument kojim će se planirati upravljanje rizicima.

Strategija upravljanja rizicima od katastrofa više-sektorski je strateški dokument kojim će se odrediti smjer i ciljevi tijela u upravljanju rizicima, a osim svoje ključne važnosti za smanjenje rizika od katastrofa i za održivi gospodarski razvoj Republike Hrvatske, služit će i kao preduvjet za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, alokacije namijenjene upravljanju rizicima od katastrofa u idućem financijskom razdoblju te za prijavu projekata koji će se financirati. Upravljanje rizicima općenito, a ova važna i složena zadaća posebno, zahtijevaju višesektorsku suradnju te su stoga svi sektori nadležni za pojedine rizike uključeni u njenu izradu.
 
Radionica je aktivnost Projekta No Risk Base, financiranog iz sredstava EU, financijskog instrumenta Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, a organizirana je u suradnji s tvrtkom Notitia d.o.o. angažiranom za savjetovanje u izradi nacionalnog strateškog dokumenta sukladno novom zakonodavnom okviru. U sklopu projekta održat će još dvije radionice na temu Strategije te tri radionice na temu podataka potrebnih za nacionalnu procjenu rizika od katastrofa.

Stranica