Obrana od poplava

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/POPLAVE/Poplava_nasl.jpg
​Stanje obrane od poplava (Izvod iz izvješća Hrvatskih voda od 7. studenog u 09:00 sati)

SEKTOR C (Gornja Sava) i D (Srednja i donja Sava)
Prema trenutno dostupnim podacima, u sliedeća tri dana ukupna prognozirana oborina na području sektora D (prema modelu Aladin) iznosi od 2 mm/m2 (na slivu Dilj Gore) do 17 mm/m2 (na slivu Kupe i Dobre), na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji do 22 mm/m2, a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 11 mm/m2.
 
Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedećih deset dana ukupna prognozirana oborina na području sektora D (prema modelu Ecmwf) iznosi  od 12 mm/m2 (na slivu Biđ Bosuta) do više od 100 mm/m2 (na slivu Kupe i, Dobre), na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji  više od 100 mm/m2, a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 93 mm/m2.
 
Glavnina prognozirane oborine očekuje se od petka 8. do nedjelje 10. studenog te od utorka 12. do subote 16. studenog 2019. godine, pri čemu se očekuje ponovni porast vodostaja rijeka na području sektora D, prije svega vodotoka nižeg reda uz mogućnost uvođenja redovnih mjera obrane od poplava. Obilne oborine prognozirane su i na sektoru E (Sjeverni Jadran) i F (Južni Jadran). 
 

Stranica