Izvješće o stanju savskih i kupskih nasipa

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/POTRES_PETRINJA/HRV_VODE_SANACIJA_1.jpg

Izvješće Hrvatskih voda o stanju stanju savskih i kupskih nasipa, kao i drugih regulacijsko - zaštitnih građevina na području Sisačko - moslavačke županije

Foto: Hrvatske vode

Hrvatske vode su nakon prvog potresa 28. prosinca 2020. žurno pristupile obilasku terena, odnosno provjeri stanja svih savskih i kupskih nasipa, kao i drugih regulacijsko - zaštitnih vodnih građevina i objekata (akumulacije, retencije, ustave, preljevi, crpne stanice i dr.) na području Sisačko - moslavačke županije. Na obilazak i procjenu stanja upućena je nadležna vodočuvarska služba, kao i rukovoditelji pojedinih dionica i branjenih područja.
 
S danom 2. siječnja 2021. obavljena je kontrola stanja 140 km savskih nasipa i 30-ak km kupskih nasipa na području malog sliva Banovina te je izvršen obilazak i svih dionica nasipa uz rijeke Sunju, Glinu, Petrinjčicu i Odru, kao i retencijski nasipi u Odranskom i Lonjskom polju. Sveukupno je obavljena kontrola preko 320 km nasipa na području malog sliva Banovina.
 
Terenskim obilaskom uočena su ozbiljnija oštećenja nasipa na ukupno 7 lokacija, od kojih su 4 lokacije na lijevoj obali rijeke Save (Galdovo, Hrastelnica, Palanjek i Tišina Erdetska), 2 lokacije na desnoj obali rijeke Kupe (most Brest i na lokaciji u blizini budućeg UPOV-a Petrinja) te jedna lokacija na lijevoj obali Kupe (Stara Drenčina). Potrebno je naglasiti kako se radi o ozbiljnim oštećenjima (pukotine na nekim mjestima prodiru i nekoliko metara u dubinu te više stotina metara u dužini nožice nasipa).
 
Zbog utvrđenih oštećenja na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama na području malog sliva Banovina za područje Sisačko – moslavačke županije, 30. prosinca 2020. od 14:00 sati proglašene su izvanredne mjere obrane od poplava. Također, u sljedećem razdoblju moguće je očekivati utvrđivanje i dodatnih oštećenja na drugim lokacijama.
 
Sve dionice nasipa na području Sisačko - moslavačke županije i dalje se kontinuirano obilaze.
 
Povoljna je okolnost što za sada nisu uočene štete na dva ključna objekta za zaštitu od poplava grada Siska (ustava Prevlaka i ustava Trebež).
 
Hrvatske vode su žurno započele s hitnim sanacijama najkritičnijih lokacija na lijevom savskom nasipu u Galdovu (31. prosinca 2020.) i Palanjku te na desnom kupskom nasipu u Petrinji (lokacije most Brest i Krnjica).
 
S danom 3. siječnja 2021. završena je sanacija pukotina na nasipu na lokaciji most Brest kod Petrinje.
 
S danom 4. siječnja 2021. započeli su i radovi sanacije na lijevom kupskom nasipu u Staroj Drenčini, odnosno započelo se s izgradnjom pristupnog puta do predmetne lokacije.
 


Na preostale dvije kritične lokacije (lijevi savski nasip u Tišini Erdetskoj i Hrastelnici) oštećenja nasipa ipak nisu velika u tolikoj mjeri da zahtijevaju neodložnu sanaciju te se zasad samo pozorno prati situacija s oštećenjima, a u slučaju pogoršanja situacije po potrebi se tim dvjema dionicama može vrlo brzo i lako pristupiti i osigurati stabilnost nasipa.
 
Do sada je angažirano: 25 djelatnika Hrvatskih voda, 110 djelatnika licencirane tvrtke, 7 bagera, 6 kombinirki,  4 buldožera, 2 valjka, 1 kamion s labudicom za prijevoz strojeva, 38 kamiona, 3 traktora, 2 traktorske pumpe, 4 muljne pumpe i 4 agregata za rasvjetu.
 
Do sada ugrađeni materijal: 20.400 m2 geotekstila, 11.100 m2 geomreže, 300 komada jumbo-vreća, 22.500 komada vreća punjenih pijeskom, 4.500 m3 nasipnog sitnozrnatog kamenog materijala, 200 m3 lomljenog kamena, 650 kg najlona, 2.060 m box barijera.
 
U najkraćem mogućem roku (kada dopuste vremenski uvjeti) bit će potrebno sanirati svih 7 kritičnih lokacija. Uočeno je i nekoliko manjih oštećenja na vodnim građevinama koja se kontinuirano prate. Preliminarna procjena troškova sanacije iznosi od 70-100 milijuna kuna, za što će se pokušati osigurati sredstva iz Europskog fonda solidarnosti, uz napomenu da će preciznije procjene biti moguće utvrditi tek nakon provedbe istražnih radova te odabira tehničkih rješenja i izrade Elaborata sanacije.
 
Trenutno stanje i prognoza vodostaja
 
Trenutni vodostaj rijeke Kupe, 7. siječnja 2021. u 6:00 sati na vodomjernoj postaji Farkašić iznosi +725 cm. U posljednjih 36 sati u odnosu na maksimalni vodostaj od +783 cm 5. siječnja 2021. opao je za više od pola metra, s tendencijom daljnjeg opadanja od 1-2 cm na sat.
 
Trenutni vodostaj rijeke Save, 7. siječnja 2021. u 6:00 sati na vodomjernoj postaji Crnac iznosi +601 cm i stagnira. Može se reći kako se vodostaj rijeke Save u Sisku na vodomjernoj postaji Crnac nalazi u stagnaciji od 1. siječnja 2021. do danas s rasponom visine vodostaja od +590 do +611 cm. Vidljivije opadanje vodostaja rijeke Save u Sisku očekuje se danas u drugom dijelu dana, a osobito od sutra 8. siječnja 2021. kada se očekuje opadanje od 30-ak cm na dan.
 
Treba naglasiti kako ovi trenutni vodostaji rijeka Kupe i Save nisu visoki u tolikoj mjeri da bi mogli ugroziti oštećene dionice nasipa.
 
Za potrebe snižavanja vodostaja rijeke Save na području grada Siska i nadalje je otvorena ustava Prevlaka putem koje se dio visokih voda rijeke Save upušta u retenciju Lonjsko polje. S obzirom na povoljniju hidrološku situaciju od danas se planira zatvaranje ustave Prevlaka.
 
U idućih 10-ak dana ne očekuju se značajnije količine oborina koje bi mogle utjecati na veći porast vodostaja rijeke Kupe i Save, odnosno u idućih 10-ak dana očekuje se kontinuirano opadanje vodostaja rijeka Save i Kupe na sisačkom području.

Stranica