188,3 milijuna kuna za razminiranje iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/razminiranje šuma.jpg

Prošlog je tjedna, 13. svibnja, donesena Odluka o financiranju projekta „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac Karst“

Odlukom se trgovačkom društvu Hrvatske šume d.o.o. odobrava financiranje navedenog projekta, a stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi maksimalnih 85%, odnosno 196.520.123,11 kuna. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 231.200.148,38 kuna u koje je uključeno i nacionalno sufinanciranje od 15%.
 
Ministarstvo unutarnjih poslova, partner na projektu kroz isti je prijavilo ukupni trošak od 189.548.620,18 kuna, od čega će se poslovi razminiranja financirati u iznosu od 188.297.245,20 kuna.
 
Opći cilj projekta Karlovac Karst je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta na području od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije.
 
Projektom će se razminirati ukupno 17,1 km2 šuma i šumskog zemljišta. Time će se osigurati siguran javni pristup područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata ili se sumnja na njihovu prisutnost, čime će biti omogućeno održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba šest šumskogospodarskih planova. U skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama ostvarit će se i preduvjeti za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.
 
Aktivnosti razminiranja provodit će se prema 20 idejnih planova razminiranja, pri čemu će poslove razminiranja obavljati pravne osobe ili obrtnici, ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja, odabrane u postupku javne nabave, dok će službenici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH provoditi nadzor i kontrolu kvalitete obavljenih poslova razminiranja. Za potrebe navedenih aktivnosti za Ravnateljstvo civilne zaštite iz istog izvora financiranja bit će nabavljena i tri terenska vozila.
 
U okviru projekta, nakon razminiranja poboljšat će se šumska protupožarna infrastruktura koja je zbog opasnosti od mina zapuštena, teško prohodna ili u potpunosti neprohodna već više od 25 godina, na način da će se na projektnom području rekonstruirati 43,60 km (21,80 ha) zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste. 
 
Rekonstrukcijom protupožarnih putova omogućit će se bolja zaštita šuma i šumskog zemljišta od šumskih požara što će izravno doprinijeti boljoj zaštiti bioraznolikosti i iskorištavanju usluga šumskih ekosustava.
 
U okviru projekta provest će se obnova šuma i šumskog zemljišta na površini od 210,65 ha s ciljem sanacije i restauracije ciljnog stanišnog Ilirske hrastovo-grabove šume unutar područja ekološke mreže Natura 2000. Poduzet će se i aktivnosti usmjerene podizanju svijesti javnosti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i vrijednosti usluga ekosustava te važnosti održivog upravljanja šumama i šumskim zemljištem.
 
U roku od 45 dana Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Hrvatske šume d.o.o., kao uspješan prijavitelj,   sklopit će Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva.


Obzirom da je HCR prethodno proveo javno nadmetanje radi ustupanja poslova, donošenjem Odluke o financiranju stečeni su uvjeti za potpisivanje ugorova o razminiranju, odnosno početak poslova.
Radi se o najvećem projektu razminiranja ikada te najvećem financijskom učešću Europske unije u razminiranju Hrvatske.
Od 1998. godine iz fondova Europske unije osigurano okvirno 110 milijuna eura za razminiranje, odnosno protuminskog djelovanje, a pribrojimo li sredstva koja su osigurana današnjom odlukom,učešće Europske unije za razminiranje iznosi cca. 144 milijuna eura.Stranica