Realizacija Plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu - usporedni prikaz

Slika slike/Razminiranje slike/uzlaznaputanja.jpg

2018. godina s najviše uloženih financijskih sredstava u razminiranje, najvećim godišnjim smanjenjem MSP-a poslovima razminiranja te s najvećim brojem pronalazaka eksplozivnih ostataka rata, druga u nizu godina bez minskih nesreća!

Realizacija Plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu  - usporedni prikaz

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine minski sumnjivo područje(MSP) Republike Hrvatske ukupno je smanjeno za cca. 56 četvorna kilometra te iznosi 355,6 km² s čime je Plan protuminskog djelovanja za 2018. godinu ostvaren s 99,2 %.
U istom je razdoblju MSP je poslovima razminiranja koje obavljaju ovlaštene pravne osobe smanjen za 48,8 četvornih kilometara (122,6%), pri čemu je pronađeno i uništeno cca 5.348 komada minskoeksplozivnih sredstava i 4.042 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. Navedeni broj pronalazaka najveći je kroz svih dvadeset godina protuminskog djelovanja.  
Tijekom 2018. godine MSP je uklonjen s područja Brodsko – posavske županije te s područja 5 gradova odnosno općina.
Razminiranjem u cilju uklanjanja kazetnog streljiva sa svih površina na kojima je utvrđeno njegovo postojanje u cijelosti je izvršena obveza iz članka 4. Konvencije o kazetnom streljivu.

Kako se tijekom proteklog trogodišnjeg razdoblja intenzivno razminiralo područje Brodsko-posavske županije s ciljem potpunog rješavanja minske zagađenosti, u svibnju 2018. godine završeni su i posljednji poslovi razminiranja  na području Jezera, Konjske Glave i Čardaka u Općini Okučani.  Dana 11. lipnja 2018. na svečanoj konferenciji u Slavonskom Brodu predstavnicima lokalne uprave predana je potvrda o potpunoj očišćenosti od mina Brodsko – posavske županije.
Do 31. prosinca 2018. godine u okviru  III. faze Tipa operacije 5.2.2. Programa ruralnog razvoja poslovi razminiranja su ugovoreni za 19 projekata i to za 13 na području  Ličko – senjske županije te 6 na području Sisačko – moslavačke županije, na ukupnoj površini od 10.879.333 m². Ukupna vrijednost ugovorenih poslova iznosi 112.427.989,15 kn, od kojih je 102.136.990,72 kn bespovratnih sredstava potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Posjetimo, u sve tri faze Operacije 5.2.2. za razminiranje poljoprivrednih površina uloženo je 492 milijuna kuna, i to 85% kroz bespovratnu potporu EPFRR-a te 15% sredstvima Državnog proračuna.

Sredstvima darovnice u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje razminirano je izrazito minirano šumsko zemljište unutar gospodarske jedinice Kotar-Stari Gaj (Kotar šuma) u naselju Mošćenica kod Petrinje. Razminiranjem je pronađeno i uništeno 3.587 komada EOR-a. Vrijednost ugovora o razminiranju, koji je s 85% financiran darovnicom iznosi 18,9 milijuna kuna.

Tijekom 2018. godine nastavljeno je s poslovima razminiranja  gospodarskih jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka  šuma čije će razminiranje omogućiti eksploataciju drvne mase, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica te će se doprinijeti povećanju sigurnosti djelatnika tog Hrvatskih šuma d.o.o. U 2018. godini za razminiranje šuma je utrošeno 100,6 milijuna kn iz naknade za opće korisne funkcije šuma (OKFŠ-a).
U 2018. godini, nastavno na Odluku o financiranju, potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt NATURAVITA te su, nakon provedenog postupka javne nabave, potpisani ugovori za izvođenje poslova razminiranja za 5 projektnih cjelina ukupne površine 25,3 četvorna kilometra, vrijednih 250,2 milijuna kuna. Trenutna realizacija predmetnih poslova iznosi 58,5 %. Navedenom realizacijom pronađeno je i uništeno 1.351 komada EOR-a.
 Na dan 31. prosinca 2018. godine MSP Republike Hrvatske obilježen je s 12.280 table minske opasnosti i prostire se unutar 55 gradova i općine u 8 županija, odnosno s 34 table/km2 MSP-a.
U 2018. godini kroz 95 aktivnosti (od planiranih 75, što čini ostvarenje od 127 %) informirano je i educirano 20.977 osoba o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Informiranje i edukacija su održani u 15 županija/grad Zagreb, odnosno 62 grada/općine u Republici Hrvatskoj.

Kao ni protekle godine, niti u 2018. godini u Republici Hrvatskoj nije bilo minskih incidenata niti nesreća.
Uz brojne aktivnosti u cilju suradnje s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju, najvažnije je istaknuti kako je od 26. do 30. studenog 2018. godine u Ženevi  održan 17. sastanak država članica Konvencije o zabrani uporabe protupješačkih mina, poznatije kao Ottawska konvencija na kojem je najvažnija tema za Republiku Hrvatsku bila prezentacija i rasprava o 2. zahtjevu za produžetkom roka izvršenja obveza preuzetih Ottawskom konvencijom za narednih 7 godina. Hrvatski je Zahtjev jednoglasno i bez primjedbi usvojen.

U razdoblju od 1. siječnja  do 31. prosinca 2018. godine poslovi razminiranja plaćeni su izvoditeljima u ukupnoj u vrijednosti od 356.358.207,17 kn i to iz Državnog proračuna, pomoći EU, naknade za općekorisne funkcije šuma, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, darovnice  Švicarske konfederacije, donacija…