Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Split održali stručna predavanja za ovlaštene osobe Obalne straže

Sukladno Planu stručnih predavanja za ovlaštene osobe Obalne straže i predstavnike drugih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru za 2022. godinu, djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Split održali su jučer, 24. studenog 2022., u vojarni „Admiral flote Sveto Letica-Barba“ u Splitu, predavanja o sustavu civilne zaštite u RH i ulozi županijskih centara 112 u velikim nesrećama i katastrofama

Foto: MUP

U prvom dijelu predavanja, predstavljen je ustroj i djelokrug rada Ravnateljstva civilne zaštite nadležnog tijela za poslove civilne zaštite u RH te civilna zaštita kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
 
Kroz prezentaciju su prikazane mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze dionika sustava, ustroj i djelovanje sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa nositelja sustava koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju RH, pružanja odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofa.
 
U drugom dijelu predavanja sudionici su upoznati s ulogom i načinom rada centara 112 u velikim nesrećama i katastrofama te im je pojašnjen način zaprimanja svih vrsta žurnih poziva, prosljeđivanje istih nadležnim službama, komunikacijsko koordiniranje te objedinjavanje povratnih informacija o provedenim aktivnostima.
 
Planom stručnih predavanja obuhvaćena su tematska područja koja su od interesa ovlaštenim osobama raspoređenim u tijelima državne uprave na moru, a ovakvim načinom razmjene informacija postiže se bolja učinkovitost u postupanju te dostizanje većeg stupnja sigurnosti morskih prostora pod jurisdikcijom RH.