Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove

Odobrenje za djelatnost privatne zaštite

Ministarstvo unutarnjih poslova, na temelju članaka 12. Zakona o privatnoj zaštiti (NN 16/20 i 114/22), izdaje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite (tjelesne i tehničke zaštite) za pravne osobe, obrtnike i unutarnje službe zaštite. 
Za taj postupak stranka zahtjevu treba priložiti:
 • ispunjen obrazac Z-2
 • akt o imenovanju odgovorne osobe za djelatnost privatne zaštite u pravnoj osobi odnosno zajedničkom obrtu, koja ispunjava uvjete propisane člankom 15. stavkom 1. Zakona o privatnoj zaštiti
 • akt o razvrstavanju radnih mjesta poslova privatne zaštite s opisom navedenih poslova te ovlastima zaposlenika za svako radno mjesto
 • opći akt o zaštitnom znaku
 • opći akt o radnoj odori (samo za poslove tjelesne zaštite).
Opći akti iz članka 12. stavka 1. točaka 2., 4., 5. i 6. Zakona obvezno se donose na memorandumskom predlošku pravne osobe i obrtnika te sadrže tiskano ime i prezime te potpis čelnika pravne osobe odnosno vlasnika obrta. Opći akt o zaštitnom znaku mora sadržavati izgled zaštitnog znaka (logotip) opisan tekstualno i prikazan grafički u boji te prijedlog gdje će se koristiti (odore, vozila i dr.).

Odgovorna osoba u pravnoj osobi odnosno vlasnik obrta dužni su pristupiti u nadležnu Službu za inspekcijske poslove/Odjel inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova prema mjestu prebivališta ili u Inspekciju za privatnu zaštitu i detektivske poslove Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu, Avenija Većeslava Holjevca 20 i dostaviti ispunjeni "Upitnik za sigurnosnu provjeru I. stupnja" koji služi u svrhu utvrđivanja ispunjavanja sigurnosnih uvjeta za odgovornu osobu u pravnoj osobi, unutarnjoj službi zaštite i obrtu prema članku 15. stavku 1. točki 8. Zakona o privatnoj zaštiti.

Odgovorna osoba u pravnoj osobi i unutarnjoj službi zaštite te vlasnik obrta ili odgovorna osoba u zajedničkom obrtu moraju ispunjavati uvjete iz članka 15. stavka 1. Zakona, a uz zahtjev trebaju priložiti:
 • presliku dokaza o završenom srednjoškolskom obrazovanju u trajanju od tri ili dužem od tri, a kraćem od četiri godine (Razina 4.1 HKO-a) ili imati završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri ili više godina (Razina 4.2 HKO-a)
 • dokaz o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti (ne stariji od šest mjeseci).
Zahtjevi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite za pravne osobe, obrtnike i unutarnje službe zaštite podnose se u Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova prema mjestu sjedišta, a zahtjev se može podnijeti i elektroničkim putem na e-mail: sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr.
 

Uvjeti koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

Nakon ispunjenja uvjeta za odgovornu osobu, nadležna Služba za inspekcijske poslove/Odjel inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova utvrđuje uvjete poslovnog prostora prema Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (NN 120/21 i 22/22), a koji mora biti uređen sukladno odredbama navedenog Pravilnika.


Posebno odobrenje za obavljanje poslova osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

Uz zahtjev za izdavanjem posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novčanica i kovanica pri prijenosu, pravne osobe i obrtnici kojima je Ministarstvo izdalo odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, dužni su priložiti:
 • valjanu pravnu osnovu za posjedovanje sigurnosnog spremnika
 • dokumentaciju proizvođača s tehničkim karakteristikama, izvedbom i načinom rukovanja sigurnosnim spremnikom
 • tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje ispravnost i funkcionalnost sustava zaštite sigurnosnog spremnika.

Uz zahtjev za izdavanjem posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti pri prijevozu, pravne osobe i obrtnici kojima je Ministarstvo izdalo odobrenje za obavljanje djelatnost privatne zaštite, dužni su priložiti:
 
 • valjanu pravnu osnovu za posjedovanje oklopljenog vozila
 • presliku knjižice vozila
 • dokaz razine neprobojnosti - šasije (karoserije) i stakala
 • dokumentaciju kojom se dokazuje razina zaštite sukladno balističkom ispitivanju materijala korištenih pri izvedbi oklopljenog vozila koje po slijednosti odgovara razini zaštite oklopljenog vozila
 • tehničku dokumentaciju, uključivši obvezatno fotodokumentaciju vozila (izvana i unutrašnjost, sa svih strana) koja dokazuje da vozilo sadrži minimalno dva odvojena prostora, za posadu i teret
 • tehničku dokumentaciju koja nedvojbeno dokazuje da su pregrade u vozilu koje odvajaju prostore izvedene u istoj razini neprobojne zaštite kao i oklopljeno vozilo
 • tehničku dokumentaciju koja dokazuje da je vozilo opremljeno sustavom tehničke zaštite koji sprječava provalu
 • dokaz o ispravnosti i funkcionalnosti sustava tehničke zaštite iz točke 7. ovog stavka
 • potvrdu o ispitivanju oklopljenog vozila u Republici Hrvatskoj na temelju propisa kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama
 • dokaz o ugrađenom GPS sustavu za satelitsko praćenje kretanja vozila
 • dokaz o posjedovanju propisanog sustava javne i interne komunikacije
 • dozvolu za dva prijenosna radio uređaja, sukladno posebnom propisu o telekomunikacijama
 • dokaz o posjedovanju dovoljnog broja vatrogasnih aparata u skladu s propisima o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
 • tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje da je vozilo opremljeno sigurnosnim spremnicima za prijevoz novca s elektrokemijskom, elektromehaničkom ili mehaničkom zaštitom
 • dokumentaciju kojom se dokazuje funkcionalna ispravnost sustava elektrokemijske, elektromehaničke i mehaničke zaštite
 • dokaz o propisanoj razini protuprovalnosti metalnog sefa za pohranu oružja za korištenje u iznimnim okolnostima (prekogranična distribucija i dr.) iz članka 8. stavka 1. točke 8. Pravilnika o tehničkim uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (NN br. 35/22).

Oklopljeno vozilo mora zadovoljavati sljedeće sigurnosne uvjete:

1. vozilo mora imati oklopljenu kabinu u kojoj je smještena posada, minimalne razine protubalističke zaštite FB3/BR3 NS ili može biti cjelovito oklopljeno pri čemu kabina mora imati minimalnu razinu protubalističke zaštite FB3/BR3 NS, a ostali dijelovi vozila mogu biti manje razine protubalističke zaštite

2. vozilo mora imati minimalno dva prostorno odvojena odjeljka - kabinu, odnosno prostor za posadu, i teretni prostor

3. vozilo mora imati ugrađenu protuprovalnu zaštitu radi sprječavanja otuđenja. Ugradnja mora biti izvedena sukladno propisima kojima se uređuje provedba tehničke zaštite, a ugradnju mora provesti pravna osoba ili obrt koji ima odobrenje za obavljanje djelatnosti tehničke zaštite, prema svim pravilima struke

4. na vanjskom dijelu vozila mora biti jasno i vidno istaknuta oznaka da se pošiljka u prijevozu štiti sustavom elektrokemijske zaštite (piktogram). Piktogram mora biti u veličini koja je lako uočljiva, jasno simbolizirati uništenje ili obojenje sadržaja pošiljke te uz grafički prikaz imati i tekst koji upozorava da svaki pokušaj neovlaštenog prodora u sadržaj pošiljke rezultira njezinim uništenjem ili obojenjem

5. vozilo mora biti opremljeno GPS sustavom za satelitsko praćenje kretanja vozila te sustavima javne i interne komunikacije. Sustav javne komunikacije sastoji se od dva prijenosna telefonska uređaja koje osobno zadužuje svaki član posade vozila koja služe za dojavu policiji, dojavnom centru i drugim službama, te interne komunikacije koja se sastoji od dva prijenosna radio uređaja unutar sustava telekomunikacija za vlastite potrebe prvenstveno za komunikaciju između članova posade

6. vozilo mora imati dovoljan broj vatrogasnih aparata, u skladu s propisima o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

7. teretni prostor vozila mora biti opremljen sustavom za prihvat i smještaj sigurnosnih spremnika sa programiranom zaštitom od neovlaštenog pristupa

8. u teretnom prostoru vozila mora biti smješten manji metalni sef za pohranu oružja za korištenje u iznimnim okolnostima (prekogranična distribucija i dr.), koji mora zadovoljavati normu EN 1143-1.

Zaštita novčanica pri prijevozu provodi se na način da se novčanice smještaju u specijalne sigurnosne spremnike za prijevoz novca s elektrokemijskom zaštitom čijom aktivacijom se trajno označavaju i uništavaju novčanice.

Sigurnosni spremnici prevoze se u teretnom odjeljku specijalnog vozila i moraju biti integrirani u sustav tehničke zaštite vozila.

Svaki sigurnosni spremnik za prijevoz novca s elektrokemijskom zaštitom u vozilu mora imati tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje ispravnost i funkcionalnost sustava elektrokemijske zaštite, te ispravnost i funkcionalnost svakog pojedinog sigurnosnog spremnika, odnosno potvrdu o servisiranju u roku propisanom zakonom kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti i poslova privatne zaštite.

Prilikom obavljanja pratnje novčanica pri prijevozu oklopljenim vozilom, zaštitar/zaštitar specijalist - vozač i zaštitar/zaštitar specijalist - pratitelj moraju biti opremljeni propisanim kratkim vatrenim oružjem, a zaštitari/zaštitari specijalisti i teklić prilikom obavljanja navedenih poslova moraju nositi neprobojne prsluke minimalne razine zaštite VPAM klase 5, NIJ IIIA ili ekvivalentnog standarda.

Za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca - kovanica pravna osoba i obrtnik iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika moraju imati u vlasništvu ili najmu najmanje jedno neobilježeno osobno, teretno ili furgon vozilo ili oklopljeno vozilo s oklopljenom kabinom minimalne razine zaštite FB3/BR3 »NS« s piktogramom za zaštitu kovanica.

Za obavljanje poslova osiguranja i pratnje vrijednosnih papira i dragocjenosti pri prijevozu pravna osoba i obrtnik iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika mora imati u vlasništvu ili najmu najmanje jedno specijalno oklopljeno vozilo za obavljanje poslova osiguranja i pratnje i najmanje jedan sigurnosni spremnik za prijevoz s elektromehaničkom zaštitom ili sef u razini zaštite najmanje klase V prema europskoj normi EN 1143-1.

Za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca - novčanica pri prijevozu, pravna osoba i obrtnik iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika mora imati u vlasništvu ili najmu najmanje jedno oklopljeno vozilo i najmanje jedan sigurnosni spremnik za prijevoz novca s elektrokemijskom zaštitom čijom se aktivacijom trajno označavaju i uništavaju novčanice. 

Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti nije potrebno dostaviti odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite,  potvrdu o usklađenosti neprobojnog vozila za prijevoz novca kao ni potvrde o usklađenosti sigurnosnog spremnika za prijenos/prijevoz novca.
 

Obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama

Djelatnost privatne zaštite na javnim površinama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu obavljati pravne osobe, obrtnici i unutarnje službe zaštite koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, uz uvjet da su prethodno ishodile odobrenje Ministarstva za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama.

Pri obavljanju poslova privatne zaštite na javnoj površini nije potrebno dostaviti odobrenje  za obavljanje djelatnosti privatne zaštite te se omogućava dostava ugovora  o pružanju usluga privatne zaštite na javnoj površini elektroničkim putem na e-mail:  sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr.


Obavljanje poslova tjelesne zaštite u građanskoj odjeći

Poslovi tjelesne zaštite u pravilu se obavljaju u odori, a iznimno se, uz prethodno odobrenje Ministarstva, mogu obavljati u građanskoj odjeći, sukladno sklopljenom ugovoru s korisnikom zaštite.

Prilikom podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tjelesne zaštite u građanskoj odjeći nije potrebno dostaviti odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite te se zahtjev za izdavanje odobrenja i ugovor o obavljanju poslova tjelesne zaštite u građanskoj odjeći može podnijeti elektroničkim putem na e- mail:  sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr.


Izdavanje odobrenja za čuvanje oružja kod druge pravne osobe

Čuvanje oružja kod druge pravne osobe mogu obavljati pravne osobe i obrtnici ovlašteni za obavljanje djelatnosti privatne zaštite - tjelesne zaštite, temeljem odobrenja Ministarstva sukladno sklopljenom ugovoru s korisnikom koji se štiti oružjem.

Prilikom podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za čuvanje oružja kod druge pravne osobe nije potrebno dostaviti odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite te se zahtjev za izdavanje odobrenja i ugovor o obavljanju poslova privatne zaštite s oružjem može podnijeti elektroničkim putem na e- mail:  sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr.


Ispunjavanje prostornih i tehničkih uvjeta za dojavni centar (CDS)

Pravne osobe i obrtnici koji imaju odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite prilikom podnošenja zahtjeva za utvrđivanje ispunjavanja prostornih i tehničkih uvjeta koje mora ispunjavati dojavni centar (CDS) ne moraju dostaviti odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite te im se omogućava elektronička dostava ostale dokumentacije propisane člancima 14., 15. i 16. Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (NN 120/21 i 22/22) na e- mail:  sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr. 


Vođenje upisnika i evidencija obavljanja poslova privatne zaštite

Pravne osobe i obrtnici koji obavljaju poslove privatne zaštite - tjelesne i tehničke zaštite, obvezu  arhiviranja i čuvanja radnih naloga mogu vršiti osim u papirnatom obliku i na digitalnom mediju.

Pravnim osobama i obrtnicima koji obavljaju poslove privatne zaštite omogućeno je vođenje evidencije projekata tehničke zaštite na digitalnom mediju.

Vođenje evidencije o oklopljenim vozilima i sigurnosnim spremnicima, evidencije o obavljanju poslova privatne zaštite na javnim površinama te ostali upisnici u djelatnosti privatne zaštite, njihovo čuvanje i arhiviranje mogu se sukladno članku 27. stavku 1. Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (NN 19/21)  voditi u elektronskom obliku.


Dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite za hrvatske državljane

Poslove privatne zaštite mogu obavljati fizičke osobe koje su dobile dopuštenje Ministarstva za obavljanje tih poslova kao zaposlenici pravnih osoba i obrta koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite.
Zahtjev se podnosi u Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Od 21. lipnja 2023. godine zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara, zaštitara i zaštitara tehničara moguće je podnijeti i elektronički, putem sustava e-Građani.
Za postupak izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite potrebno je  priložiti:
 
 • ispunjen obrazac Z-2
 • presliku dokaza o obrazovanju i to najmanje kvalifikaciju stečenu završetkom osnovnog obrazovanja (razina 1 HKO-a) za čuvara, završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od tri ili dužem od tri, a kraćem od četiri godine (Razina 4.1 HKO-a) ili ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri ili više godina (Razina 4.2 HKO-a) za zaštitara i zaštitara specijalistu, ima najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje u trogodišnjem trajanju (Razina 4.1 HKO-a) u obrazovnom sektoru rudarstva, geologije i kemijskog inženjerstva, grafičke tehnologije, strojarstva, brodogradnje i metalurgije, elektrotehnike i računalastva, graditeljstva i geodezije, prometa i logistike ili završeno obrazovanje u području tehničkih znanosti za zaštitara tehničara, ima najmanje kvalifikaciju stručnog pristupnika (Razina 5 HKO-a) ili sveučilišnog/stručnog prvostupnika (Razina 6 HKO-a) za zaštitara IPU-a (izrađivač prosudbe ugroženosti)
 • dokaz o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti (čuvari, zaštitari tehničari i zaštitari IPU-i) ili posebnoj zdravstvenoj sposobnosti (zaštitari i zaštitari specijalisti) što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili ordinacije medicine rada/medicine rada i sporta u privatnoj praksi, koji su ovlašteni za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda
 • uvjerenje ovlaštene Ustanove o završenoj izobrazbi za obavljanje poslova privatne zaštite ili dokaz o uvjetima iz članka 32. Zakona o privatnoj zaštiti
 • svjedodžbu o položenom stručnom ispitu za čuvara/zaštitara/zaštitara specijalistu/zaštitara tehničara/zaštitara IPU 
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta za držanje i nošenje oružja sukladno propisima o oružju (za zaštitare i zaštitare specijaliste).


Dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite za fizičke osobe koje NISU DRŽAVLJANI članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (članak 18. - 23. Zakona o privatnoj zaštiti):

1. da ima prebivalište odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj,
2. da je navršio 18 godina života,
3. da nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja čija je posljedica tjelesna ozljeda ili materijalna šteta odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište,
4. da protiv njega nije pokrenut postupak za prekršaj za prekršaje s elementima nasilja, posebice za prekršaje protiv javnog reda i mira, zaštite od nasilja u obitelji, suzbijanja zlouporabe droga odnosno za prekršajno djelo s elementima nasilja sukladno propisima o sprječavanju nereda na javnim okupljanjima i sportskim natjecanjima, kao i drugih zakona u kojima su propisani prekršaji s elementima nasilja te da nije pravomoćno osuđen odnosno da mu nije izrečena prekršajnopravna sankcija za navedena djela odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište,
5. da aktivno zna hrvatski jezik i latinično pismo,
6. da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od tri ili dužem od tri, a kraćem od četiri godine (Razina 4.1 HKO-a) ili ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri ili više godina (Razina 4.2 HKO-a),
7. da ima posebnu zdravstvenu sposobnost, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili ordinacije medicine rada / medicine rada i sporta u privatnoj praksi, koji su ovlašteni za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda,
8. da ispunjava uvjete za držanje i nošenje oružja utvrđene propisima o oružju i
9. da ima položen stručni ispit za zaštitara nakon završetka izobrazbe.


Dopuštenje (dopusnica) za obavljanje poslova privatne zaštite za fizičke osobe - DRŽAVLJANE članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (članak 24. Zakona o privatnoj zaštiti):

Poslove privatne zaštite, a na temelju dopusnice koju je izdalo Ministarstvo, mogu obavljati i fizičke osobe, državljani država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji imaju dopuštenje za obavljanje navedenih poslova koje je izdala matična država.

Dopusnica će se izdati osobi koja:

1. ima sklopljen ugovor o radu s pravnom osobom ili obrtnikom koji ima odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite u Republici Hrvatskoj,
2. ima završenu izobrazbu za obavljanje određenih poslova privatne zaštite u matičnoj državi, najmanje u trajanju, sadržaju i opsegu određenom posebnim propisom u Republici Hrvatskoj,
3. ima odgovarajuću zdravstvenu sposobnost, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili ordinacije medicine rada / medicine rada i sporta u privatnoj praksi, koji su ovlašteni za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda u Republici Hrvatskoj ili izdanoj u matičnoj državi,
4. ispunjava uvjete iz članka 15. stavka 1. točaka 6. i 7. Zakona o privatnoj zaštiti i
5. aktivno poznaje hrvatski jezik i latinično pismo.


Dopuštenje za HRVATSKE DRŽAVLJANE koji su stekli dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite U NEKOJ OD DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE ILI DRŽAVA POTPISNICA UGOVORA O EUROPSKOM GOSPODARSKOM PROSTORU i koji žele obavljati poslove privatne zaštite u RH (članak 18. - 23. Zakona o privatnoj zaštiti):

Prema odredbama Zakona o privatnoj zaštiti na tu kategoriju osoba se ne primjenjuju odredbe koje se odnose na izdavanje dopusnice, jer se radi o državljanima Republike Hrvatske i oni moraju ispuniti sve uvjete propisane Zakonom o privatnoj zaštiti.
Kako bi se izbjegla okolnost da hrvatski državljani koji su završili izobrazbu u inozemstvu budu zakinuti u odnosu na državljane država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, u svakom pojedinom slučaju razmotriti će se mogućnost da se na tu kategoriju osoba primjenjuje izdavanje dopuštenja za obavljanje privatne zaštite po člancima 18. - 23. Zakona, na način da će se priznati izobrazba najmanje u trajanju, sadržaju i opsegu određenom posebnim propisom u Republici Hrvatskoj i stručni ispit položen u državi članici Europske unije ili države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz citiranih članaka Zakona.
          
Dopuštenja za:

- hrvatske državljane
- državljane izvan članica EU i Europskog ekonomskog prostora
- državljane EU i Europskog ekonomskog prostora (dopusnica) i hrvatske državljane koji su stekli dopuštenje u državama članicama EU i Europskog ekonomskog prostora izdaju Službe za inspekcijske poslove/Odjeli inspekcije Područnih ureda civilne zaštite prema mjestu prebivališta.


Iskaznice za čuvara/zaštitara/zaštitara specijalista/zaštitara tehničara/zaštitara IPU za obavljanje poslova privatne zaštite 

Zahtjev za izdavanje iskaznica podnosi se u nadležnoj Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova, prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Zahtjev za izdavanje iskaznica podnosi se na obrascu Z-2. Način podnošenja zahtjeva te postupanje s oštećenim, izgubljenim ili na drugi način nevažećim iskaznicama propisan je odredbama čl. 8. i 9. Pravilnika o sadržaju i izgledu iskaznice za čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU („Narodne novine“,br.103/21).
 

Provedba inspekcijskog nadzora i sankcije 

Sukladno članku 89. Zakona o privatnoj zaštiti, inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o privatnoj zaštiti i propisa donesenih na temelju tog Zakona provodi Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno ovlaštene službene osobe Ministarstva (inspektori Službi za inspekcijske poslove/Odjela inspekcije u sklopu Područnih ureda civilne zaštite te nadzornici Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu.

Člancima 94. do 97. Zakona o privatnoj zaštiti propisane su prekršajne sankcije za pravne i fizičke osobe koje poslove odnosno djelatnost privatne zaštite ne obavljaju u skladu s odredbama Zakona.

Sve pravne ili fizičke osobe koje imaju saznanja o nezakonitom obavljanju poslova privatne zaštite ili obavljanju djelatnosti privatne zaštite od strane pravnih osoba i obrta koji nemaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje navedenih poslova, prijavu o navedenom mogu poslati na nadležno postupanje Inspekciji za privatnu zaštitu i detektivske poslove, elektroničkim putem na e-mail: sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr.


Obavljanje poslova privatne zaštite u Republici Hrvatskoj od strane pravnih osoba i obrtnika iz Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru 

Člankom 4. stavkom 3. Zakona o privatnoj zaštiti propisano je da djelatnost privatne zaštite u Republici Hrvatskoj mogu obavljati pravne osobe i obrtnici sa sjedištem u državi članici Europske unije ili državi potpisnici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite koje je izdala matična država, na temelju dopusnice koju izdaje Ministarstvo, te koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1.  imaju registriranu podružnicu odnosno izdvojeni pogon u Republici Hrvatskoj,
2.  imenuju odgovornu osobu u podružnici odnosno poslovođu u izdvojenom pogonu koji mora ispunjavati sve uvjete propisane člankom 15. stavkom 1. Zakona o privatnoj zaštiti i
3.  imaju uređen poslovni prostor koji udovoljava prostorno-tehničkim uvjetima sukladno pravilniku kojim se uređuju prostorni i tehnički uvjeti koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite.

Uz zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti privatne zaštite potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
 1. odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, koje je izdalo nadležno tijelo u matičnoj državi,
 2. dokaz od nadležnog tijela u matičnoj državi da pravnoj osobi nije zabranjen rad,
 3. dokaz da ima registriranu podružnicu odnosno izdvojeni pogon u Republici Hrvatskoj,
 4. akt o imenovanju odgovorne osobe za djelatnost privatne zaštite u pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane člankom 15. stavkom 1. Zakona o privatnoj zaštiti i
 5. dokaz da ima uređen poslovni prostor koji udovoljava prostorno-tehničkim uvjetima sukladno pravilniku kojim se uređuju prostorni i tehnički uvjeti koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite.
 
Nakon ispunjavanja uvjeta za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti privatne zaštite Ministarstvo izdaje dopusnicu te pravne osobe i obrtnici sa sjedištem u državi članici Europske unije ili državi potpisnici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru mogu obavljati djelatnost privatne zaštite na području Republike Hrvatske.  
 
Iznimno od navedenih uvjeta, člankom 4. stavkom 4. Zakona propisano je da pravne osobe i obrtnici sa sjedištem u državi članici Europske unije ili državi potpisnici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite koje je izdala matična država, a obavljaju privremene i povremene poslove privatne zaštite u Republici Hrvatskoj (osiguranje i pratnja novca u tranzitu ili do odredišta u Republici Hrvatskoj, osiguranje štićenih osoba, osiguranje privremenih izložbenih postava i sl.) ne moraju ispunjavati uvjete iz članka 4. stavka 3. Zakona, ali moraju imati rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije sukladno posebnim propisima, sklopiti ugovor s korisnikom privatne zaštite u Republici Hrvatskoj te o početku i završetku poslova izvijestiti Ministarstvo pisanim putem u roku od 24 sata prije i nakon okončanja navedenih poslova.
 
Povremeno obavljanje poslova privatne zaštite, odnosi se na poslove privatne zaštite koje u Republici Hrvatskoj privremeno, a najviše četiri puta godišnje u ograničenom i neprekidnom trajanju ne dužem od tri dana, obavljaju pravne i fizičke osobe iz država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
 
Uz zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije u svrhu obavljanja privremenih i povremenih poslova privatne zaštite u Republici Hrvatskoj potrebno je  priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
 1. dokaz o državljanstvu,
 2. potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjena u državi poslovnog nastana za bavljenje profesijom u području određenih poslova privatne zaštite i da u trenutku izdavanja potvrde nema (privremenu ili stalnu) zabranu obavljanja profesije,
 3. dokaz o stručnim kvalifikacijama za obavljanje određenih poslova privatne zaštite u državi poslovnog nastana,
 4. dokaz da je osoba obavljala profesiju u području određenih poslova privatne zaštite najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina,
 5. dokaz o nekažnjavanju i
 6. odgovarajući dokaz da osoba posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Republici Hrvatskoj.

Po provedenom postupku Ministarstvo izdaje rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije te obavještava pravnu osobu ili obrtnika da su ispunjeni uvjeti za obavljanje privremenih i povremenih poslova privatne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevi za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti privatne zaštite i zahtjevi za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu obavljanja privremenih i povremenih poslove privatne zaštite u Republici Hrvatskoj podnose se poštom ili osobno u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Sektoru za inspekcijske poslove, Avenija Većeslava Holjevca 20, 10 000 Zagreb ili elektroničkim putem na e-mail: sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr.


Zaštita novčarskih institucija

Dana 30. svibnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/15) koji je zamijenio dosadašnji Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (NN 170/03, 150/05). Dana 08. svibnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija (NN 46/21).

Predmetni je Zakon svojevrsna nadogradnja i osuvremenjivanje problematike zaštite novčarskih institucija, odnosno podizanja razine kvalitete sigurnosti u poslovnicama u kojima se posluje s gotovim novcem i vrijednostima.

Temeljni naglasak i dalje je na zaštiti prvenstveno osoba koje obavljaju poslove s gotovim novcem i vrijednostima, sigurnosnog osoblja te osoba koje kao stranke obavljaju svoje dnevne novčarske transakcije u navedenim institucijama.

Zakonom su utvrđene kategorije objekata koje posluju gotovim novcem i vrijednostima u kojima je prisutan velik broj razbojništava (poslovnice za otkup plemenitih kovina, zlatarnice i poslovnice koje obavljaju uplatno - isplatne transakcije pri čemu se kumulira velika količina gotovog novca), a koje nisu bile obuhvaćene dosadašnjim propisom.

Obzirom na znakovit tehnološki napredak u razvoju brojnih sustava tehničke zaštite, Zakon omogućava primjenu raznih sustava tehničke zaštite („interlocking“ vrata, kase i sefovi s vremenskim odmakom otvaranja, sustavi „dimne novčanice“, sustavi „cijevne pošte“, protuprepadni sustavi putem alarma zadnje novčanice, kontrola pristupa i dr.).

Isto tako, na odgovarajući način propisan je način zaštite pri distribuciji ostalih vrijednosti koje nisu novac (plemenite kovine, vrijedni predmeti i dr.), te način distribucije pri prekograničnom transportu.

Konačno, novim propisom detaljno se i pojedinačno regulira osnovna, ne više samo minimalna zaštita u objektima novčarskih institucija, uvode novi obveznici primjene mjera zaštite te daje mogućnost primjeni novih tehnologija zaštite, a time i povećava razina sigurnosti u navedenim objektima.

Novčarske institucije koje posluju s gotovim novcem i vrijednostima, dužne su osigurati sigurnosne mjere zaštite osoba, novca i vrijednosti sukladno odredbama Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, odnosno do 30. studenoga 2015. godine. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija (NN 46/21) prije svega je podignuta razina zaštite internih i eksternih bankomata jer dosadašnje mjere zaštite nisu bile dovoljno efikasne za sprječavanje trenda kaznenih djela provale putem eksplozivnih sredstava (plin i eksplozivi). Izmjenama i dopunama Zakona uvedena je obveza uspostave mjera elektrokemijske zaštite novca u bankomate u roku od tri godine od dana stupanja Zakona na snagu, osim kada se novi eksterni bankomat stavlja u promet na korištenje građanima ili se zamjenjuje radi amortizacije ili uništenja po počinjenju kaznenog djela, koji mora prije puštanja u pogon odmah biti opremljen sustavom elektrokemijske zaštite. Uspostava mjera mora biti provedena tako da se elektrokemijska zaštita uvede u najmanje jednu trećinu od ukupnog broja eksternih bankomata svake godine, a prioriteti ugradnje ovise o procjeni rizika za počinjenje kaznenih djela na bankomatima na svakoj pojedinoj lokaciji u odnosu na povećani rizik za osobe i imovinu, koju provodi banka.
 

Postupak izdavanja suglasnosti na alternativne mjere zaštite

Temeljem odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o zaštiti novčarskih institucija, novčarske institucije mogu za svoje poslovnice, kao i za uređaje za uplatu, isplatu i pohranu gotovog novca i vrijednosti, podnošenjem zahtjeva Ministarstvu zatražiti izuzeće od primjene nekih od mjera propisanih u članku 7. Zakona i uspostavu alternativnih mjera zaštite.

Mogućnost kombinacije alternativnih mjera propisana je člankom 19. stavak 2. Zakona. Zahtjev se temelji na:
 
 • izrađenoj snimci postojećeg stanja poslovnice s analizom problema
 • prosudbi ugroženosti
 • elaboratu sigurnosti
 • projektnom zadatku i
 • izvedbenom projektu koji zajedno čine projektnu dokumentaciju. Projektnu dokumentaciju izrađuju pravne i fizičke osobe koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite (zaštitarske tvrtke i obrti) izdano od strane MUP-a.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti na alternativne mjere zaštite, novčarska institucija mora pisanim putem zatražiti mišljenje Ministarstva o opravdanosti uspostave alternativnih mjera zaštite.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova, Ilica 335, Zagreb.

Novčarska institucija dužna je uspostaviti alternativne mjere zaštite u roku od 30 dana od dana zaprimanja pozitivnog mišljenja i u roku od tri dana od ugradnje o tome izvijestiti Ministarstvo.

Novčarska institucija treba izvijestiti Ministarstvo o ugradnji sustava predloženih izvedbenim projektom te podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti na alternativne mjere zaštite u roku od tri dana od ugradnje radi provedbe inspekcijskog nadzora i utvrđivanja odgovarajućih mjera zaštite.

Uz zahtjev za izdavanje alternativnih mjera prilaže se:
 
 • izvedbeni projekt ili projekt izvedenog stanja tehničke zaštite.

Po potvrdi uspostavljenih mjera, temeljem dokumentacije i inspekcijskog nadzora, Ministarstvo izdaje rješenje (suglasnost) o opravdanosti uspostave alternativnih mjera zaštite.

Novčarska institucija u roku od 30 dana od izdavanja suglasnosti mora Ministarstvu dostaviti projekt izvedenog stanja (čl. 21. st. 2.) čime je postupak okončan. 

Novčarske institucije mogu vođenje evidencije dnevne provjere tehničkih uvjeta zaštite i evidencije o dokumentaciji u poslovnicama voditi na digitalnom mediju.

Novčarske institucije nisu obavezne dostaviti obavijest o upisu oblika poslovanja u sudskom registru. 

Novčarske institucije obavijesti o promjenama koje utječu na poslovanje novčarske institucije, a propisane su člankom 41. stavkom 2. Zakona o novčarskim institucijama, mogu dostaviti elektroničkim putem na e- mail:  sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr.


Detektivski poslovi 

Zakonom o privatnim detektivima (NN 24/09) propisuju se uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti i poslova, nadležnost za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova i način obavljanja detektivskih poslova. Također se propisuje način dokumentiranja, evidentiranja, čuvanja i raspolaganja podacima koje privatni detektiv prikupi te se utvrđuju upisnici koje su dužne voditi pravne osobe i obrtnici koji obavljaju detektivsku djelatnost, kao i oni upisnici koje će voditi Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležne Službe za inspekcijske poslove/Odjeli inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova. Isto tako, propisan je sadržaj, izgled i način izdavanja detektivske iskaznice te utvrđena nadležnost za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora.  
 
Zakonom se omogućuje obavljanje detektivske djelatnosti obrtnicima i trgovačkim društvima, definirani su pojmovi detektivske djelatnosti koju obavljaju pravne osobe i obrtnici uz prethodno odobrenje ovog Ministarstva i detektivskih poslova, koje obavljaju osobe uz prethodno dopuštenje nadležne Službe za inspekcijske poslove/Odjela inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova te se propisuje provjera ispunjavanja sigurnosnih uvjeta za privatnog detektiva, koju  provodi policijska uprava nadležna prema mjestu prebivališta osobe nad kojom se ista provodi.

Propisuje se vježbenički staž u trajanju od 12 mjeseci, kao jedan od uvjeta za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva (Uređeno Pravilnikom o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10).

Propisuju se slučajevi u kojima će Ministarstvo odnosno nadležna Služba za inspekcijske poslove/Odjel inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova oduzeti odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti, odnosno dopuštenje za obavljanje detektivskih poslova te je proširen opseg poslova koje je privatni detektiv ovlašten obavljati (zaštita poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i osobnih podataka, dostava pismena u sudbenim, upravnim i drugim postupcima, prikupljanje podataka) kao i konkretni poslovi koje privatni detektiv ne smije obavljati (uvođenje u posjed, prisilna naplata, posredovanje ili otkup predmeta kaznenog djela, poslove u nadležnosti policije ili pravosudnih tijela, osim promatranja, pratnje i snimanja na javnom mjestu).

Propisuje se obavljanje poslova privatnog detektiva temeljem radnog naloga kojeg izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtnik i dato mu je ovlaštenje za držanje i nošenje vatrenog oružja sukladno odredbama Zakona o oružju.

Propisuju se i prostorno tehnički uvjeti poslovnog prostora koji su detaljnije uređeni Pravilnikom o prostorno tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost (NN 37/10).

Privatni detektiv koji ima odobrenje za obavljanje detektivskih poslova izdano od države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru, može u Republici Hrvatskoj obavljati detektivske poslove sukladno ovom Zakonu.

Zakonom se također propisuje obveza, za pravne osobe i obrtnike, vođenja zbirki osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te način dokumentiranja osobnih podataka.

Zbirke podataka iz članka 25. Zakona o privatnim detektivima te dokumentiranje i vođenje zbirke upisnika podataka iz članaka 5., 6., 8., 9. i 10. Pravilnika o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka (NN 121/11) privatni detektivi mogu voditi na digitalnom mediju.

Određene su kaznene odredbe kojima se sankcioniraju protupravna ponašanja, a u rasponu su od 265,45 - 6636,14 EUR. 
 

Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti (pravne osobe i obrti)

Ministarstvo unutarnjih poslova izdaje odobrenja pravnim osobama i obrtima za obavljanje detektivske djelatnosti, prema sjedištu pravne osobe ili obrta podnositelja zahtjeva. 
 
Za taj postupak pravna osoba zahtjevu prilaže:
   
Obrtnik zahtjevu prilaže:
   

Dopuštenje za obavljanje detektivskih poslova (fizičke osobe) 

Zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva podnosi se Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva. 
 
Za taj postupak stranka zahtjevu prilaže:
 
 • ispunjen obrazac Z-2A
 • presliku dokaza o obrazovanju i to najmanje stručni naziv stručni pristupnik ili stručni prvostupnik
 • dokaz o završenom vježbeničkom stažu u trajanju od 12 mjeseci ili dokaze sukladno odredbi članka 4. stavak 2. Zakona o privatnim detektivima (NN 24/09)
 • dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi i
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva. 
 
Ispit se polaže pri povjerenstvu Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu, Avenija Većeslava Holjevca 20, sukladno Pravilniku o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10), a troškovi polaganja stručnog ispita iznose 159,26 EUR, a naknada za polaganje popravnog ispita iznosi 79,63 EUR. Uplata se obavlja u korist Državnog proračuna na žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model HR 63 pozivom na broj odobrenja: HR 7005-713-22632 sa svrhom - polaganje stručnog ispita za privatnog detektiva.
 

Izdavanje detektivskih iskaznica 

Izdavanje detektivskih iskaznica provodi se sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva (NN 37/10).

Zahtjev za izdavanje detektivske iskaznice privatnog detektiva podnosi se Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu prebivališta odnosno boravišta podnositelja zahtjeva. 

Uz zahtjev podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće:
 
 • dokaz o radnom odnosu
 • dvije fotografije veličine 30 mm x 35 mm i
 • dokaz o podmirenju troškova izdavanja detektivske iskaznice privatnog detektiva. 
 
Cijena izdavanja iskaznice je 34,51 EUR, a uplata se obavlja u korist Državnog proračuna na žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model HR 63, pozivom na broj: HR 7005-713-23132 sa svrhom izdavanja detektivske iskaznice.
Zahtjev za izdavanje detektivske iskaznice može se podnijeti i elektroničkim putem na e- mail:  sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr.
 

Podnošenje zahtjeva putem sustava e-Građani 

Od 16. srpnja 2018. godine građanima je omogućeno da elektronički, putem sustava e-Građani (https://edetektivi.mup.hr/podnesu zahtjev i ishode dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva. Ovim putem omogućeno je i podnošenje zahtjeva za ishođenje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti za pravne osobe i obrtnike te podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog ispita za privatnog detektiva.  
 

Obavljanje detektivskih poslova detektiva iz država članica Europske unije ili država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru

Člankom 2. stavkom 1. navedenog Zakona propisano je da detektivsku djelatnost mogu obavljati pravne osobe i obrtnici koji imaju odobrenje ovog Ministarstva, a detektivske poslove obavljaju privatni detektivi, zaposlenici pravnih osoba ili obrtnika, koji moraju imati dopuštenje nadležne policijske uprave. Iznimno, privatni detektiv koji ima odobrenje za obavljanje detektivskih poslova izdano od države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru može u Republici Hrvatskoj obavljati detektivske poslove sukladno odredbama Zakona o privatnim detektivima.
 
Ukoliko fizička ili pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici ima namjeru započeti obavljati na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, treba znati da privatni detektivi spadaju u reguliranu profesiju te je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 82/15, 70/19 i 47/20) kojim je propisano da fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj želi pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem određene regulirane profesije, bilo kao osoba zaposlena kod određenog poslodavca ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, može pružati takve usluge obavljanjem regulirane profesije ako:
 
 • je stekla stručnu kvalifikaciju u državi članici ili u trećoj državi (odlučuje MUP)
 • je poslovno nastanjena u državi članici prema propisima za bavljenje istom reguliranom profesijom u toj državi te
 • je u državi poslovnog nastana obavljala istu reguliranu profesiju najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina koje je prethodilo pružanju usluga, u slučaju da niti ta profesija niti usavršavanje niti osposobljavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi poslovnog nastana.
 
Člankom 7. navedenog Zakona propisano je da je osoba koja po prvi puta želi pružati usluge obavljanjem regulirane profesije u Republici Hrvatskoj, dužna o tome izvijestiti nadležno tijelo za izdavanje dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova (Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20 ili na e-mail: sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr), izjavom u pisanom obliku te priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjena u državi članici poslovnog nastana za bavljenje profesijom, odnosno djelatnostima o kojima je riječ i da u trenutku izdavanja potvrde nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije, odnosno djelatnosti
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama
 • dokaz da je osoba obavljala profesiju o kojoj je riječ najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina
 • dokaz o nekažnjavanju, odnosno dokaz da nije bilo privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, u slučajevima profesija iz sigurnosnog sektora, kada to Republika Hrvatska traži za svoje državljane
 • odgovarajući dokaz da osoba posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Republici Hrvatskoj i
 • pisanu izjavu da u Republici Hrvatskoj detektivske poslove namjerava pružati na privremenoj i povremenoj osnovi te je kao opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj ovlastio opunomoćenika, sukladno čl. 37. stavak 2. Zakona o upravnom postupku („NN“ br. 47/09. I 110/21.).
 
Nakon ispunjavanja uvjeta te izdanog rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za osobu koja će obavljati detektivske poslove na području Republike Hrvatske, ista je dužna detektivske poslove obavljati sukladno odredbama Zakona o privatnim detektivima te poštivati ostale pozitivne propise i pravni poredak Republike Hrvatske, te je dužna pisanim putem obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20  ili na e-mail: sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr, u roku od 48 sata prije i nakon okončanja svakog pojedinačnog obavljanja detektivskih poslova na području Republike Hrvatske.
 
Ukoliko fizička ili pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici ima namjeru započeti trajnu ili razmjerno trajnu djelatnosti u Republici Hrvatskoj, mora u njoj osnovati svoj poslovni nastan, te tek potom započeti svoju samostalnu djelatnost, osnovati trgovačko društvo ili obrt, ili proširiti svoju djelatnost osnivanjem izdvojenog pogona obrta ili podružnice trgovačkog društva kojeg je već osnovala u nekoj drugoj državi članici.

Uz ispunjavanje navedenog, potrebno je ispuniti i sljedeće uvjete propisane Zakonom o privatnim detektivima:
 
 • imati poslovni prostor uređen sukladno Pravilniku o prostorno - tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost („Narodne novine“ 37/10)
 • pravna osoba u podružnici ili obrtnik u izdvojenom pogonu, moraju imati imenovanu odgovornu osobu koja ima dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva i
 • privatni detektiv mora imati sklopljen ugovor o radu s pravnom osobom ili obrtnikom ovlaštenom za obavljanje detektivskih poslova u Republici Hrvatskoj.