Ustrojeno Ravnateljstvo civilne zaštite

Na 146. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 08. ožujka 2019. godine, donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, kojom je u MUP-u ustrojena nova ustrojstvena cjelina Ravnateljstvo civilne zaštite.

Na 146. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 08. ožujka 2019. godine, donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, kojom je u MUP-u ustrojena nova ustrojstvena cjelina Ravnateljstvo civilne zaštite.

​Rezultat je to Zaključka Vlade RH od 02. kolovoza 2019. godine o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima se ukidaju Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Agencija za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (Ex - agencija), Hrvatski centar za razminiranje i Ured za razminiranje, a poslove i nadležnosti (osim poslova vatrogastva) preuzima Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova.

​Osim financijskog aspketa, donošenju Zaključka Vlade prethodila je sustavna analiza civilne zaštite te je uočena potreba za jedinstvenim sustavom vođenja i zapovijedanja u velikim nesrećama i katastrofama, bržim protokom informacija, normativnim uređenjem, pojačanim preventivnim i edukativnim aktivostima, poboljšanjem sustava ranog upozoravanja, podjelom uloge i odgovornosti za učinkovito funkcioniranje sustava civilne zaštite od državne razine do lokalne razine.

​Primarni cilj novoosnovanog Ravnateljstva civilne zaštite je otkloniti uočene nedostatke kroz uvezivanje funkcionalnih područja (preventiva, operativa, analitika, razminiranje, radiološko-nuklearna zaštita, sustav ranog uzbunjivanja, inspekcijski poslovi, edukacija, međunarodna suradnja), pozicioniranje sustava civilne zaštite u koncpet domovinske sigurnosti, jačanje kadrovske strukture, opremanje i osposobljavanje operativnih snaga, s naglaskom na povlačenje sredstava iz fondova Europske unije kroz razne projekte.

​U novoosnovanom Ravnateljstvu civilne zaštite sistematizirano je 1029 radnih mjesta, uključujući i Područne urede civilne zaštite u svakoj županiji, što je za 182 radna mjesta (ili 23%) manje u odnosu na ukupan broj radnih mjesta svih ukinutih institucija, od čega je broj rukovodećih mjesta smanjen za 30%.

Stranica