Zakoni

 • Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, NN br. 108/217
 • Zakon o sustavu civilne zaštite, NN br. 82/2015, 118/2018 31/2020 i 20/2021
 • Zakon o zaštiti i spašavanju, NN br. 174/04, 79/07, '38/09', '127/10' – NE VAŽI od 1.8.2015. veza na NN br. '82/2015'
 • Zakon o kritičnim infrastrukturama, NN br. '56/13'
 • Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, NN br. '79/06' i '110/15'
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, NN br. '73/97'
 • Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, NN br. '77/14'
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području sprječavanja  katastrofa i njihovih posljedica, NN, Međunarodni ugovori br. '8/2017'
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u »MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU«, NN, Međunarodni ugovori br. '07/09', OBJAVA NN, Međunarodni ugovori br. 9/09
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u »FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU«, NN, Međunarodni ugovori br. '03/08', OBJAVA NN, Međunarodni ugovori Narodne novine br. 5/08
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. '06/98', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori Narodne novine br. 8/98
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. '13/98', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori Narodne novine br. 3/99
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. '02/02', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 13/11
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji i uzajamnoj pomoći u katastrofama, Narodne novine, Međunarodni ugovori '02/04', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 5/04
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o uzajamnom pružanju pomoći u slučajevima katastrofa i teških nesreća, Narodne novine, Međunarodni ugovori '07/06', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 7/06
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja od prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica, Narodne novine, '05/06', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 7/06
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o suradnji na području zaštite i spašavanja, Narodne novine, Međunarodni ugovori '07/08', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 10/08
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori '07/08', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 10/08
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori '5/11', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 7/11
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća, Narodne novine, Međunarodni ugovori '07/12', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 8/12
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu (2013), Narodne novine, Međunarodni ugovori '06/14'
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade RH i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području sprječavanja prirodnih i civilizacijskih katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica, Narodne novine – Međunarodni ugovori '5/11', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 8/11
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, Narodne novine – Međunarodni ugovori '3/15', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 4/15
 • Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Narodne novine br. '33/2002', '92/2002' – veza NN br. '82/2015' (čl. 99)