Održana terenska vježba „POŽAR U ŠKOLI“ Obrovac 2019.

Foto: MUP

Služba civilne zaštite Zadar sudjelovala je u pripremi i realizaciji provedbe terenske vježbe pod nazivom „POŽAR U ŠKOLI“ Obrovac 2019. Vježbu je organizirao Grad Obrovac u suradnji sa Osnovnom školom Obrovac.
 
U vježbi su prema scenariju elaborata osim rada Stožera civilne zaštite Grada Obrovca (u užem sastavu), provedene mjere evakuacije učenika i nastavnika iz zgrade osnovne škole do zbornog mjesta, prema planu evakuacije. Nadalje, operativne snage su prikazale provedbu pojedinih aktivnosti koje su definirane temom elaborata i to: 
·  spašavanje unesrećenih osoba i gašenje požara unutar i van zgrade (Dobrovoljno vatrogasno društvo Obrovac),
·  pronalazak unesrećene osobe pomoću potražnog psa i spašavanje sa visina (Hrvatska gorska služba spašavanja)
·  pružanje pomoći unesrećenim (Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije),
·  evidencija, mjere zbrinjavanja i psihološke pomoći evakuiranim učenicima i učiteljima (Hrvatski Crveni križ i Gradsko društvo grada Obrovca). 

Osiguranje svih aktivnosti odvijalo su se uz asistenciju  pripadnika Policijske postaje Obrovac. Vježbovnim aktivnostima provedeno je uvježbavanje, provjeravanje i podizanje opće razine spremnosti operativnih snaga grada Obrovca i svih žurnih službi. Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, Služba civilne zaštite Zadar sudjelovali su i u analizi vježbe a komunikacija prema svim žurnim službama odvijala se putem Županijskog centra 112 Zadar.