Inspekcija zaštite od požara i civilne zaštite i vatrogastva

Inspekcija civilne zaštite planira i obavlja inspekcijske nadzore nad provedbom Zakona o sustavu civilne zaštite i podzakonskih akata donesenih na temelju tog zakona u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne samouprave te pravnim osobama obveznicima provedbe Zakona.
U slučaju kada inspektor tijekom obavljanja inspekcijskoga nadzora uoči i u zapisniku konstatira nezakonitosti ili nepravilnosti u provedbi Zakona, donijet će rješenje kojim će fizičkim i pravnim osobama, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim nadziranim osobama naložiti sljedeće mjere:
 • izradu, donošenje, dopunu i ažuriranje procjena rizika, planova djelovanja civilne zaštite, operativnih planova i vanjskih planova zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari sukladno Zakonu i propisanoj metodologiji,
 • razmatranje stanja i analize sustava civilne zaštite u cjelini za prethodno razdoblje, donošenje smjernica za organizaciju i plan razvoj sustava civilne zaštite za svoje područje za tekuću godinu,
 • osnivanje, popunu, razvoj i financiranje opremanja, osposobljavanja i uvježbavanja operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim planskim dokumentima, smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite,
 • osiguravanje financijskih sredstava za razvoj i opremanje snaga civilne zaštite, kao i za financiranje aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama,
 • izvršenje propisa o ustrojavanju stožera civilne zaštite, imenovanju tijela i povjerenika civilne zaštite te provedbe njihova osposobljavanja,
 • donošenje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
 • izradu i donošenje plana vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite,
 • osiguravanje uvjeta za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje, evakuaciju i druge mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite radi zaštite i spašavanja ljudi i imovine,
 • dostavljanje podataka potrebnih za izradu procjene rizika, planova djelovanja civilne zaštite i vanjskih planova zaštite i spašavanje u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari,
 • izradu, donošenje i ažuriranje operativnog plana te organiziranje i provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određenih planom djelovanja civilne zaštite,
 • uspostavu i održavanje odgovarajućeg internog sustava obavješćivanja građana,
 • izradu projekta te uspostavu, održavanje i uvezivanje sustava uzbunjivanja građana u perimetru stvarnih rizika za građane u svojoj okolini,
 • nabavu i postavljanje jedinstvenog plakata s prikazom grafičkih znakova za uzbunjivanje u objektima te obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112,
 • otklanjanje nepravilnosti radi ispunjavanja stručnih, materijalno-tehničkih i drugih posebnih uvjeta za izvođenje programa formalnog i neformalnog obrazovanja u sustavu civilne zaštite,
 • otklanjanje drugih uočenih nepravilnosti i nedostataka u provedbi Zakona utvrđenih inspekcijskim nadzorom. 

U slučaju kada je Zakonom o sustavu civilne zaštite propisana prekršajna kazna, odnosno ako inspektor utvrdi postojanje sumnje da je počinjen prekršaj, uz rješenje za čije je donošenje ovlašten, dužan je s utvrđenim činjenicama odlučnim za poduzimanje mjera donijeti prekršajni nalog ili podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadzirane osobe koja je počinila prekršaj.


Inspekcija za vatrogastvo planira i obavlja inspekcijske nadzore nad provedbom Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata donesenih na temelju tog zakona u vatrogasnim postrojbama koje obavljaju vatrogasnu djelatnost, vatrogasnim zajednicama, jedinicama lokalne i područne samouprave te pravnim osobama obveznicima financiranja vatrogastva, kao i pravnim osobama ovlaštenim za obrazovanje i osposobljavanje vatrogasnih kadrova, odnosno svim obveznicima provedbe Zakona.

Vatrogasne postrojbe koje podliježu inspekcijskom nadzoru, a koje obavljaju vatrogasnu djelatnost su:
 • javna vatrogasna postrojba koja se osniva za područje općine ili grada, dobrovoljna ili profesionalna,
 • postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, središnja ili ostala,
 • profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu,
 • postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva u gospodarstvu,
 • postrojba za brzo djelovanje.
Vatrogasne zajednice podliježu inspekcijskom nadzoru, jer također obavljaju vatrogasnu djelatnost, a po svom ustrojstvu mogu biti: vatrogasna zajednica općine, grada, županije i Grada Zagreba te područna vatrogasna zajednica.
 
U pogledu financiranja vatrogastva, nadzoru inspekcije za vatrogastvo podliježu jedinice lokalne i područne samouprave te pravne osobe obveznice izdvajanja za financiranje vatrogasne djelatnosti:
 • općina, grad i Grad Zagreb - sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica na njihovom području,
 • županija i Grad Zagreb - sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasne zajednice županije,
 • osiguravajuća društva – izdvajanje iz premije osiguranja imovine (osim vozila i plovila) od požara,
 • „Hrvatske šume“ d.o.o.  – izdvajanje 5% od ukupnih sredstava koja su prikupljena od naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma.
Pravne osobe koje su ovlaštene za provedbu osposobljavanja vatrogasnih kadrova su isključivo vatrogasne zajednice, a za obrazovanje  profesionalnih vatrogasaca javne ustanove – vatrogasne škole.

Svi naprijed navedeni subjekti imaju Zakonom o vatrogastvu propisana prava i obaveze, stoga njihov rad podliježe inspekcijskom nadzoru inspekcije za vatrogastvo. U slučaju kada inspektor za vatrogastvo tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora uoči i u zapisniku konstatira nezakonitosti ili nepravilnosti u provedbi Zakona o vatrogastvu, donijet će rješenje kojim će nadziranim osobama naložiti upravne mjere s rokovima za otklanjanje nezakonitog postupanja i/ili nedostataka. Ako je Zakonom o vatrogastvu propisana prekršajna kazna, odnosno ako inspektor za vatrogastvo utvrdi postojanje sumnje da je počinjen prekršaj, uz rješenje za čije je donošenje ovlašten, dužan je s utvrđenim činjenicama odlučnim za poduzimanje mjera donijeti prekršajni nalog ili podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadzirane osobe koja je počinila prekršaj.