Inspekcije

Slika /slike/CIVILNA ZAŠTITA/inspection.jpg
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari te oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova, protuminskog djelovanja, civilne zaštite te radiološke i nuklearne sigurnosti sukladno odredbama posebnih Zakona, provodi inspekcijski nadzor nad ispunjavanjem uvjeta i načinom rada pravnih i fizičkih osoba iz navedenog područja rada te poduzima propisane mjere, provodi upravni postupak u prvom i drugom stupnju, sukladno odredbama posebnih Zakona, prati i nadzire provedbu mjera iz djelokruga Inspektorata, surađuje s državnim inspekcijskim službama i drugim tijelima državne vlasti u obavljanju poslova iz svog djelokruga, pruža stručnu pomoć i nadzire rad inspekcijskih službi nižih linijskih ustrojstvenih jedinica, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i provedbenih propisa te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.
 
U Inspektoratu unutarnjih poslova ustrojavaju se:
  • Inspekcija zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite
  • Inspekcija proizvodne i prometa eksplozivnih tvari i oružja
  • Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove
  • Inspekcija za protuminsko djelovanje
  • Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost